Peatükk 1.4 (Inimeseõpetus 8. kl)

Kokkulepped rühmas

Arutle

 • Kuidas inimesed teavad, kuidas rühmas käituda?
 • Kujuta ette olukorda, kui maailmas ei oleks ühtegi reeglit. Mis siis saaks?

1. Soojenduseks-tervituseks

Õpetaja annab teie rühmale palli. Mängu põhimõte seisneb selles, et igaüks teie klassis saaks palli ja ütleks samal ajal oma nime.

Kuidas pall kiiremini liikuma saada?

Arutle:

 • Mis mängu ajal toimus?
 • Kas teil õnnestus pall kiiremini liikuma saada?
 • Kuidas teil õnnestus pall kiiremini liikuma saada?

2. Kokkulepped rühmas

Paljud inimesed soovivad, et neil oleks rohkem vabadust ja mõnus oleks tegutseda ainult oma soovide järgi. Enamus inimesi mõistavad siiski, et kokku-lepped ja käitumis-reeglid on vajalikud täieliku korra-lageduse vältimiseks. Reeglid on vajalikud selleks, et sina ja teised saaksid ennast turvaliselt tunda. Kokkulepped annavad infot, kuidas inimesed rühmas peaksid käituma.

Erinevalt teistest olenditest oskavad inimesed oma soove ja mõtteid lisaks kehakeelele ka sõnadega väljendada. See oskus aitab inimesel teiste inimestega paremini koos elada. See annab võimaluse ka omavahel läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida.

Reeglid aitavad korralagedust korrastada.

Käitumisreeglid aitavad vältida korra-lagedust. Reeglid on vajalikud selleks, et sina ja teised saaksid ennast turvaliselt tunda.

Rühma kokkulepped võivad olla kinnitatud ametlikult käitumisreeglitena. Näiteks kooli käitumisreeglid on kirjas kooli kodukorras ja need kuuluvad täitmisele. Eestis elavatele inimestele kehtivad Eesti vabariigi seadused.

Mõnedes rühmades on kokkulepped mitteametlikud. Sõprus-konnas hoolitakse teistest ja ollakse sõbralikud, kuigi selle kohta puudub kirjalik kokkulepe. Ka peres on sageli mitmetes reeglites kokku lepitud, aga neid pole kirja pandud.

Arutle 

 • Mis kokkuleppeid oled teinud rühmades, kuhu oled kuulunud?
 • Mis reeglid kehtivad sul kodus?
 • Milles olete klassis kokku leppinud?
 • Mis reeglid on koolis kõige olulisemad?

3. Sinu kooli kodukord

Mis valdkondade kohta on sinu koolis reeglid kehtestatud? Markeeri rohelisega.

Minu kooli kodukorras on kirjas õpilase:

õigused, kohustused, käitumine, riietus, turvalisus, hindamine, tunnustamine, koolist puudumine, probleemide lahendamine, ruumide kasutamine, tundide ajad, toitlustamine.

Igas koolis on oma reeglid. Kooli reeglid on kirja pandud kooli kodukorras. 

Kirjuta kooli kodukorrast välja sinu jaoks olulised valdkonnad: 

Kirjuta välja need kodukorra punktid, mille vastu oled eksinud: 

Mis reeglitega oma kooli kodukorras sa nõus ei ole? Põhjenda. 

4. Hea koolikaaslase reeglid

HEA KOOLIKAASLASE REEGLID:

 • Hea koolikaaslane on teistele eeskujuks.
 • Hea koolikaaslane ütleb tihti teisele midagi head.
 • Hea koolikaaslane on kõigi vastu viisakas ja teab, et kõigil on võrdsed õigused.
 • Hea koolikaaslane oskab kuulata ja austab teise arvamust.
 • Hea koolikaaslane ei vala teise õpilase peale välja oma viha ja paha tuju.
 • Hea koolikaaslane teab, et kiusamisest rääkimine ja teise mure märkamine ei ole kaebamine, vaid kaasõpilase kaitsmine.
 • Hea koolikaaslane ei võta küsimata kaasõpilase vara ega riku seda.

Arutle

 • Milline nendest punktidest sinu jaoks kõige olulisem on? Põhjenda.
 • Mis punkt sai klassis kõige rohkem hääli?
 • Mis sa arvad, miks just see?

Kokkuvõtteks

Koosta kokkulepped inimeseõpetuse tunniks.

 • Mõtle, millised reeglid peaksid olema inimeseõpetuse tunnis õppides.
 • Saad õpetaja käest 3 lehte. Kirjuta igale lehele üks reegel. 
 • Koondage kõik vastused tahvlile. Pange sarnased vastused kokku.
 • Nüüd saite klassi arvamuse inimesõpetuse tunni reeglitest.
 • Hääletage, mis on kolm kõige olulisemat reeglit, mida kõik peavad täitma.

Arutle

Mis iseloomustab hästi toimivat rühma?

 • Meenuta rühmitusi, mille tegevuses oled osalenud (klassid, huviringid, suvelaagrirühmad jt).
 • Mis rühmades oled hästi aega veetnud?
 • Mis rühmas oled tundnud mugavalt ja ohutult?
 • Mis tekitas tunde, et rühmas olles on lõbus ja ohutu?
Palun oota