Peatükk 1.12 (Inimeseõpetus 9)

Perekonnaseadus

Arutle

 • Milleks on vaja seadusi?
 • Milleks on vaja perekonna-seadust?
 • Mis pereelu valdkonnad peaksid sinu arvates olema seaduses kirja pandud?

1. Mis on perekonnaseaduses kirjas?

Tunni alguses

Väited

Tunni lõpus

 

Abielluda võib igas vanuses inimene.

 

 

Abielluda võivad samast soost inimesed.

 

Abielluda võib inimesega, kes on juba abielus.

Pärast abiellumist kuulub abikaasade vara mõlemale abikaasale võrdselt.

Abiellumise ja lahutamisega peavad mõlemad osapooled nõus olema.

Lapsed peavad oma vanemaid majapidamistöödes aitama.

Lapse eest peavad võrdselt hoolitsema nii ema kui ka isa.

Täiskasvanud lapsel on kohustus oma vanemate eest hoolitseda.

Eesti kodanikule, kes kasvatab oma last välismaal, kehtivad Eesti seadused nii talle kui ka lapsele.

2. Mis on perekonnaseadus?

Perekonnaseadus on Eesti Vabariigi seadus, mis kehtib Eestis elavatele inimestele. See seadus reguleerib suhteid abikaasade vahel ning vanemate ja laste vahel. Perekonnaseaduses on kirjas, kuidas saab lapsi lapsendada.

Perekonnaseadus käsitleb järgmisi pere-eluga seotud valdkondi:

 • abielu
 • varasuhted peres
 • vanemate ja laste õigused - kohustused
 • lapsendamine
 • abielu lõppemine

Seadus on kohustuslik käitumisreeglite kogum. Inimestel on kohustus seadusi täita.

Perekonnaseadus on reeglite kogum perekonna suhete kohta.

Perekonnaseaduses on kirjas ka see, kuidas inimesed saavad abielluda.

Arutle

 • Mida need mõisted tähendavad.
 • Millega sina oma igapäevaelus kokku puutud?

3. Millest perekonnaseaduses kirjutatakse?

Perekonnaseadus käsitleb järgmisi pere-eluga seotud valdkondi:

 • abielu
 • varasuhted peres
 • vanemate ja laste õigused-kohustused
 • lapsendamine
 • abielu lõppemine

Loe, mida perekonnaseaduses kirjutatakse. Otsusta, mis valdkonna kohta tekst käib. Vali sobiv.

Abikaasade ühisvara on abielu kestel soetatud vara. Mõlemal abikaasal on ühisvarale võrdsed õigused. Abikaasade lahusvara on vara, mis on saadud enne abiellumist ja kuulub ainult vara omanikule. Lahusvara on näiteks isiklikud tarbeesemed, abielu kestel saadud kingitused või pärimise teel saadud vara.

Laps on kohustatud oma vanemaid toetama, neist lugu pidama ja arvestama nende huve ja õigusi. Vanematega koos elav laps on kohustatud oma võimetele ja võimalustele vastavalt koduses majapidamises neid abistama. Täisealised lapsed on kohustatud vajadusel ülal pidama oma vanemaid ja vanavanemaid. 

Vanemad on kohustatud ülal pidama oma alaealisi lapsi, ja vajadusel lapselapsi. Vanematel on kohustus ja õigus oma laste eest hoolitseda, neid toetada, neist lugu pidada ning arvestada nende huve ja õigusi. Vanemal on õigus lapse eest vastu võtta otsuseid tema heaolu arvestades.

Lapsendamine on võimalus leida vanemliku hooleta jäänud lapsele sobiv ja armastav pere. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanem(ad) on surnud või kellelt on ära võetud hooldusõigus. Uude perre minek peab arvestama lapse vajadusi.

Abielu on seadustel põhinev isikute vaheline suhe. Abielu võivad sõlmida mees ja naine, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Abikaasadel on teineteise ja perekonna ees võrdsed õigused ja kohustused. Nad peavad üksteist toetama ja teineteistest lugu pidama. Abikaasad on kohustatud oma töö ja varaga perekonda ülal pidama.

Abielu lõpeb, kui abikaasa sureb või abielu lahutatakse. Abielu lahutamiseks peavad mõlemad abikaasad sellega nõus olema. Kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, saab pöörduda abielu lõpetamiseks kohtu poole.

4. Kuidas abielu sõlmida?

Abiellumiseks peavad mõlemad osapooled kohal viibima ja sellega nõus olema. Oma nõusolekut kinnitatakse tavaliselt kohalikus omavalitsuses. Abielu saab sõlmida ka notari või vaimuliku juures.

Abielluda saab siis, kui avalduse esitamisest on möödas vähemalt 30 päeva. See annab inimestele veel võimaluse oma soovi üle järele mõelda. Sama kehtib ka lahutamise kohta.

Abielu saab sõlmida:

 • maakonnakeskuses;
 • perekonnaseisuameti büroos;
 • kirikus vaimuliku juures, kellel on selleks volitus
 • notari juures.

Kellega ei või abielluda?

 • Alaealise isikuga
 • Samast soost inimesega
 • Inimesega, kes ei ole sellega nõus
 • Õe või vennaga
 • Poolõe või poolvennaga
 • Ema või isaga
 • Vanaema või vanaisaga
 • Lapsendaja ja lapsendatuga
 • Abielus oleva inimesega

Uuri portaali eesti.ee

Abielu sõlmimiseks tuleb esitada:

 • ühine kirjalik avaldus
 • isikut tõendavad dokumendid
 • pangakaart
 • sünnidokument (juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad)
 • tõend, mis kinnitab kodu olemasolu
 • varem abielus olnud isiku tõend abielu lõppemise kohta
 • abiellujate fotod koos oldud sündmustest
 • kinnitus riigilõivu* tasumise kohta

* Riigilõiv on riigi määratud tasu toimingu sooritamise eest.

Abielu saab sõlmida perekonnaseisuametis. Pildil Tallinna Perekonnaseisuamet.
Abielu saab sõlmida kirikus. Pildil Tallinna Jaani kirik.

Uuri portaali eesti.ee

Kui suur on riigilõiv abiellumise korral? Kirjuta .

Vaata oma perekonnanime levimust statistikaameti perekonnanimede andmebaasist

Minu perekonnanimi on  naisel ja  mehel, kokku  inimesel.

5. Juhtumite analüüs

Loe näide. Otsusta, mis on õige. Vastamisel lähtu Eesti perekonnaseadusest.

Kristel tutvus imelise Itaalia mehega. Nad kolisid Itaaliasse ja said seal ka lapse. Paari suhe ei ole siiski väga hea ja Kristel soovib lapsega sõita tagasi Eestisse. Kas ta võib seda teha?

 • Jah, sest Eesti seaduste järgi on lapse emal rohkem õigusi lapse kasvatamiseks kui isal.
 • Jah, kui lapse isa on ka sellega nõus.
 • Ei tea, sest nende perekonnaelu käib Itaalia seaduste järgi.

Marju ja Kristi on armunud. Nad on koos olnud juba kaks aastat. Mõlemad on veendunud, et nende suhe on tugev. Noored soovivad koos olla elu lõpuni. Kas nad võivad abielluda?

 • Jah, kui nad on mõlemad vähemalt 18-aastased.
 • Jah, kui nad ei ole omavahel sugulased.
 • Ei, sest Eesti seaduste järgi ei saa samasoolised abielu sõlmida.

Keiu ja Marek on abielus ja nende peres on 3 last. Mõlemad abikaasad käivad tööl. Keiu ostab oma teenitud raha eest lastele riideid ja koolitarbeid ning perele süüa. Keiu maksab ka koduseid majapidamis-arveid. Mareki raha kulub peamiselt tema hobidele – ta käib reisimas ja tegeleb motospordiga. Kas see on õige?

 • Jah, kui mõlemad abikaasad on nii kokku leppinud ja see neile sobib.
 • Jah, sest naise kohustus on pere eest hoolitseda.
 • Ei, sest seaduse järgi peab isa raha teenima ja pere eest hoolitsema.

Ita ja Kaido on oma abielu lahutamas. Vahetult enne lahutust sai Ita päranduseks vanaema korteri Tallinna kesklinnas. Kaido arvab, et osa korteri müügist saadud rahast kuulub ka talle. Kas Kaidol on õigus?

 • Jah, sest abielus olles on kõik vara ühine.
 • Ei, sest abielu kestel saadud pärandus kuulub vaid päranduse saajale.
 • Jah, sest abielus olles peab kõike abikaasaga jagama.

Mirjam on 24-aastane. Tema ema ja isa on surnud. Mirjami vanaemal on viimasel ajal tervis nii kehvaks läinud, et ta vajab toimetulekuks pidevalt abi. Mirjam on vanaemale ainuke lähisugulane. Kes peab vanaema eest hoolitsema?

 • Naabrid, sest nemad on vanaemale kõige lähemal.
 • Valla sotsiaaltöötaja, sest see on tema töö.
 • Mirjam, sest tal on seadusega antud kohustus oma vanavanemaid toetada.

Kokkuvõtteks

F. Mendelssohni „Pulmamarss“

Mis sündmus sul kuulduga seostub? Kirjuta. 

Vaata tunni alguses esitatud väiteid. Otsusta nüüd, kas väide on õige või vale. Täida kolmas tulp.

Seadustel põhinev isikute vaheline suhe perekonna moodustamiseks.

Palun oota