Peatükk 2.1 (Inimeseõpetus 9)

Raha planeerimine riigis

Arutle

 • Mis on riik?
 • Milleks on inimestele riiki vaja?
 • Mida inimesed saavad teha oma riigi heaks?

1. Riik

Inimene on sotsiaalne olend. Ürgajast saadik on inimesed elanud koos ja neil on olnud ühine majapidamine. Koos elamiseks on vaja omavahelisi kokkuleppeid ja panustamist ühisesse ellu. Nii on ajapikku tekkinud riigid. Riik on kindlate piiridega maa-ala, kus elab selle riigi rahvas. Igal riigil on oma seadused ehk reeglid ja valitsemiskord. Riigi ülesanne on tagada võimalused inimeste turvaliseks eluks. Selleks peab riik kindlustama inimestele erinevad teenused (näiteks arstiabi, haridus, transport, post jne). Riigielu korraldamiseks on igal riigil valitsus.

Riigi moodustavad maa-ala, rahvas, reeglid ja valitsemiskord.

Arutle

 • Kuidas riik võimaldab inimestele turvalise elu?

  ​​​​​​Kasuta märksõnu: politsei, piirivalve, kaitsevägi, NATO, seadused, kohus, kokkulepped, arstiabi, päästeteenistus, rahvuskultuuri hoidmine, naabrivalve.

2. Rahaplaani koostamine

Riigil on oma ülesannete täitmiseks vaja vahendeid: raha, aega, teadmisi ja inimesi. Järgnevalt arutleme, kuidas riik ja inimesed oma rahalisi vahendeid planeerivad.

Rahaliste vahendite otstarbekaks kasutamiseks on vaja mõelda, kui palju raha on ja milleks seda kasutada. Sellist planeerimist nimetatakse eel-arve koostamiseks. Eelarve on eelnevalt ehk enne tegutsemist tehtud rahaplaan.

Riigi-eelarve on raha plaan erinevate riiklike tegevuste elluviimiseks. Riigieelarve koostatakse üheks aastaks. Eelarvesse pannakse kirja kõik riigi planeeritavad tulud ja kulud.

Planeerimine on läbi mõtlemine ja kavandamine. Raha planeerimine tähendab läbi mõtlemist, kui palju raha on ja milleks seda kasutada.

Riik saab tulu inimestelt ja asutustelt kogutavatest maksudest ja muudest tuludest (näiteks riigilõivud = dokumentide väljastamise maksud; riigivara müük). Eesti riigi tuludest moodustavad maksudena saadud tulud umbes 80%.

Maks on seadusega maksu-maksjale pandud rahaline kohustus, mis laekub riigieelarvesse. Läbi maksude saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma kodanikele teenuseid.

Üle poole riigituludest kulub sotsiaalvaldkonnale, haridusele ja julgeolekule. Lisaks suunatakse raha majandusse, kultuuri toetamisse, teede-ehitusse, põllumajandusse, keskkonna kaitsesse, kohtutele jm (vt maksupuud).

Tulu = sissetulek
Kulu = väljaminek​

Õige Vale

Riigieelarve on seadusega määratud kohustus igale maksumaksjale.

Riik vajab oma ülesannete täitmiseks ainult raha.

Riik saab tulu maksudest ja muudest tuludest.

Raha kasutamise planeerimist nimetatakse eelarve koostamiseks.

Riik kulutab oma rahast üle poole kultuuri toetamisse ja keskkonna kaitsesse.

Sõnasta valed vastused õigeteks. Kirjuta.

3. Riiklikud maksud

Maksupuu. Riigi jaoks on üks sissetulekuallikas maksud

Eestis on kaheksa riiklikku maksu: 

 • Tulumaks on maks, mida inimene maksab oma tuludelt. Tulu all mõeldakse näiteks töötasu, üüri- või renditasu, pensionit jm.
 • Sotsiaalmaks on maks, mida riik kogub pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub riigile tööandja iga oma töötaja eest.
 • Maamaks on maa omamise ja kasutamise tasu, mida maksab maa omanik. Maamaksu suurus sõltub maa suurusest ja väärtusest.
 • Hasartmängumaks on maks, mida maksab hasartmängu korraldaja hasartmängu vahenditelt ja saadud tuludest.
 • Käibemaks on maks kaupadele ja teenustele. Käibemaksu tasub tarbija ehk ostja.
 • Tollimaks on maks, mida riik kogub teistest riikidest sisse-toodavate või välja-viidavate kaupade eest.
 • Aktsiis on maks, mida kogutakse kauplemise või tootmise pealt. Aktsiisi makstakse nende kaupade pealt, mille kasutamist tahab riik piirata. Levinumad aktsiisid on alkoholi-, tubaka-, pakendi-, kütuse- ja elektriaktsiis.
 • Raskeveokimaks on maks, mida maksab raskeveoki omanik 12-tonnise veoauto või autorongi pealt.
 • tulumaks
 • sotsiaalmaks
 • maamaks
 • hasartmängumaks
 • käibemaks
 • tollimaks
 • aktsiis
 • raskeveokimaks

4. Tulud ja kulud

Mis saab, kui kulutused on suuremad kui sissetulekud?
Mis saab, kui sissetulekud on suuremad kui kulutused?
Mida tähendab, et eelarve on tasakaalus?

Riik saab tulu inimestelt ja asutustelt kogutavatest maksudest ja muudest tuludest. Riik kulutab saadud raha selleks, et inimesed saaksid riigis paremini elada ja toimetada.

Kõik inimesed tarbivad ühiskonna hüvesid. Kui makse ei maksta, siis riigil ei jätku rahalisi vahendeid ja neid hüvesid ei saa pakkuda.

 • sotsiaalne kaitse
 • riigikaitse ja turvalisus
 • keskkond ja põllumajandus
 • haridus, teadus ja kultuur
 • tervishoid
 • transprt

Arutle

 • Mis ühiskonna hüvesid kasutab sinu perekond?

LISAÜLESANNE

Analüüsi Eesti riigi kulutusi. Uuri joonist ja vasta küsimustele.

 1. Mille peale kulub riigil kõige enam raha?
 2. Mille peale kulutab riik kõige vähem raha?
Eesti riigi kulutused aastatel 2017 ja 2018

Kokkuvõtteks

Arutle

 • Miks inimesed riigile makse maksavad?
   • haridus
   • teadus
   • riigi valitsemine
   • riigivara müük
   • kultuur
   • sotsiaalvaldkond
   • riigilõivud
   • sise- ja välisjulgeolek
   • tervishoid
   • maksud
   • keskkonnakaitse

   Maks, mida inimene maksab kõikidelt oma tuludelt. Tulu all mõeldakse näiteks töötasu, üüri- või renditasu, pensionit jm. 

   Maks, mida riik kogub pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Seda maksu tasub riigile tööandja iga oma töötaja osas. 

   See on maks, mida tarbija maksab kõikide kaupade ja teenuste pealt. 

   Palun oota