Peatükk 1.1 (Grammatika kogumik gümn vene kool)

Sisse­juhatus

Kogumik on suunatud muukeelse gümnaasiumi vanemale astmele ja täiskasvanutele, kes õpivad eesti keelt iseseisva keelekasutaja (B2) või vilunud keelekasutaja (C1) tasemel ja valmistuvad vastavaks eksamiks.

Keeleharjutuste kogumiku koostamist ajendas aastate jooksul muukeelsete güm­naasiumide riigieksamitel kuuldud suuline kõne (monoloog, dialoog) ja analüüsitud kirjalik tekst (arutlev tekst etteantud teemal). Ulatusliku ning grammatiliselt eksimatu sõnavaraga argumenteeritud suuliste ja kirjalike tekstide kõrval esineb sageli äärmiselt piiratud ja grammatiliselt vigast sõnakasutust. Sisult on niisugune tekst lihtsustatud, isegi primitiivne. Antud kogumiku keeleharjutused suunavad õppurit väljendama ennast tõsistel sotsiaalsetel teemadel, avardama keelepagasit, kasutama konkreetseid teema­kohaseid sõnu, sõnaühendeid, grammatilisi vorme ja lausemalle nii, et oleks või­­malik teha end mõistetavaks kui ühiskonna aktiivne liige ka sotsiaalselt nõudlikel teemadel.

Harjutusi koostades oli meie soov siduda eesti keele kui võõrkeele teemade käsitlus õppekavas esitatud läbivate teemadega: aktiviseerida vastavat sõnavara, aru­tada ühiskonnas esilekerkivaid aktuaalseid teemasid, siduda eesti keele õpet teiste õppeainetega, näiteks ühiskonnageograafia, bioloogia, kunsti- ja muusikaõpetusega. Gümnaasiumi vanemas astmes koostatakse projekte ja tehakse uurimistöid ning kirjutatakse sotsiaalselt nõudlikke loovtöid, mis hõlmavad mitut õppeainet. Töid vormistatakse tihti ka eesti keeles ja antud harjutuste kogumik püüab nende tööde õnnestumisele nii sisu kui ka keele osas kaasa aidata.

Kogumik koosneb kaheksast teemast, mis haakuvad kaheksa õppekava läbiva teemaga. Teemade ülesehitus on järgmine:

  • esimene ülesanne esitab teemakaardi, mis võimaldab püstitada probleemid, mille üle peaksid õppurid teema lõpus nii suuliselt kui ka kirjalikult oskama arutleda, mille suhtes peaksid nad oskama seisukohta võtta ja seda ka argumenteeritult kaitsta. Sama teemakaart sobib kokkuvõtete tegemiseks teemat lõpetavas tunnis;
  • järgnevad ülesanded on teemakohase sõnavara kordamiseks, grammatika- ja õigekirjareeglite kinnistamiseks sõnaühendite ja seotud kõnega tekstide tasemel. Tekstide põhjal tuletatakse meelde eelkõige keelelisi reegleid, aga nende sisu võimaldab korraldada ka suulist ja kirjalikku kõnearenduslikku tööd: mitme teksti põhjal tekstilähedast ümberjutustust koos omapoolsete mõtteavaldustega, olulisema leidmist ja sõnastamist, intervjuude tegemist, mõttetalgute korral­damist, artiklite ja arvamuslugude kirjutamist jm;
  • viimased ülesanded on oma olemuselt keelestruktuuride testid, mis võiksid anda tagasisidet omandatuse tasemest nii õppurile kui ka õpetajale;
  • teemakaart alguses ja väidete loetelu teema lõpus võimaldavad soovi korral pakkuda ideid veendumaks, et temaatiline sõnavara on kinnistunud ja seda kasutatakse aktiivselt ning loominguliselt nii kõnes kui ka kirjas.

Autorid

Palun oota