Peatükk 4.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Eesti ja Euroopa rahvaarv ja selle muutumine

Rahvastik ja rahvaarv

Inimesed, kes elavad mingil kindlal maa-alal. moodustavad selle rahvastiku.
​On mandri rahvastik, riigi, maakonna või muu piirkonna rahvastik. Eestis elavad inimesed koos on Eesti rahvastik.

Mingil maa-alal elavate inimeste arv on selle maa-ala rahvaarv. Maailma rahva-arv on üle 7,8 miljardi. See tähendab, et maailmas elab praegu üle 7,8 miljardi inimese.
​Euroopas elab rohkem kui 740 miljonit inimest.
​Eestis elab üle 1,3 miljoni inimese.

Mõtle ja arutle

Mitu korda on Euroopa rahvaarv väiksem kui kogu maailma rahvaarv? Arvuta.

Mitu korda on Eesti rahvaarv väiksem kui Euroopa rahvaarv? Arvuta.

Maailma rahvaarv kasvab. 2020. aasta lõpus elas maailmas üle 73 miljoni inimese rohkem kui 2019. aasta lõpus.

Euroopa rahvastiku tihedus

Mõtle ja arutle

Vaata kaarti. Arutlege klassikaaslastega.

 1. Nimeta kaks piirkonda Euroopas, kus elab palju inimesi.
 2. Nimeta kaks piirkonda Euroopas, kus elab vähe inimesi.
 3. Miks elab vähe inimesi
  • Islandil?
  • Põhja-Soomes?
 4. Miks elab Eestis vähe inimesi?

Rahvaarvu muutumine

Rahvaarv muutub pidevalt sündide, surmade ja rändamise tagajärjel.
​Kui sünnib rohkem inimesi kui sureb, siis rahvaarv suureneb ehk kasvab.
​Kui aga sureb rohkem inimesi kui sünnib, siis rahvaarv kahaneb ehk väheneb.

Jälgi internetist maailma ja Euroopa rahvaarvu muutusi praegu: rahvastik.population.city/world

 1. Täida lüngad
  1. Tänane kuupäev: .
  2. Praegu elab maakeral  inimest.
  3. Täna on juba maailmas sündinud  inimest.
  4. Rahvastiku kasv maailmas täna on  inimest.
  5. Sellel aastal on rahvaarv maailmas kasvanud  inimese võrra. 
  6. Euroopas elab praegu  inimest.
  7. Täna on Euroopas sündinud  inimest.
 2. Täida tabel ja arvuta muutused.
  Kasuta ka peatüki 3.1 ülesande 1 andmeid.

1. kuupäev

(pt 3.1 ül 1)

2. kuupäev

(pt 4.1 ül 1)

Arvuta muutused

Kuupäev

Maakeral elab

(mitu inimest?)

Täna on maailmas sündinud (mitu?)

Rahvaarvu

muutus maailmas täna

(mitu inimest?)

Maailma rahvaarv on sel aastal kasvanud

(mitme võrra?)

Euroopas elab praegu

Täna on Euroopas sündinud

Arutle saadud muutuste üle klassikaaslastega.

Leia vastus internetiaadressilt
rahvastik.population.city/world
Sisesta lehel üles paremasse nurka oma sünnikuupäev.

 1. Mina sündisin (kirjuta oma sünnikuupäev): .
 2. Maailmas elas sel päeval  inimest.
 3. Praegu elab maailmas  inimest  kui minu sündimise päeval.
  (Praegused andmed leiad ka tekstist ja ülesandest 1.)

Leia vastus interneti aadressilt
rahvastik.population.city/world
Sisesta lehel üles paremasse nurka oma sünnikuupäev.

 1. Euroopas elas sel päeval  inimest.
 2. Praegu elab Euroopas  inimest  kui minu sündimise päeval.

Leia vastused interneti aadressilt andmebaas.stat.ee

 • Kirjuta vasakule „Otsi tabeleid“ otsinguaknasse RV022
 • Tabelist „RV022: Rahvastik soo, vanuserühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar“ leiad andmed kuni aastani 2017.
 • Tabelist „RV022U: Rahvastik soo, vanuserühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar, haldusjaotus seisuga 01.01.2018“ leiad andmed alates aastast 2018.
 • Klõpsa tabeli üleval päises olevatel näitajatel.
  Sugu: jäta linnuke ainult näitajal „Mehed ja naised“
  Vanuserühm: jäta linnuke ainult näitajal „Vanuserühmad kokku“ ja oma vanuserühmal.
 • Vaatlusperiood: vali ajaperiood ja seal jäta linnuke ainult oma sünniaastale.
 • Valiku muutmise aknast lahkumiseks klõpsa paremas nurgas nupul „Vaata andmeid“.
 1. Eestis elas minu sünniaastal  inimest.
 2. Praegu elab Eestis  inimest  kui minu sünniaastal.
 3. Minu kodumaakonnas (kus?)  elas  inimest.
 4. Praegu elab minu kodumaakonnas  inimest.
 5. Praegu elab minu kodumaakonnas  inimest   kui minu sünniaastal.
 6. Praegu elab minu kodumaakonnas minu vanuserühmas  inimest.

Diagrammid ja graafikud

Rahvastiku arvandmeid esitatakse diagrammide ja graafikutena.

Järgneval joondiagrammil ehk graafikul on kujutatud Eesti rahvastiku muutumist 1970. aastast kuni 2020. aastani.
​Horisontaalteljel on aastaarvud. Vertikaalteljel on esitatud rahvaarv. Graafikut hakatakse lugema vasakult kõige varasemast ajast.

 1. Täida lüngad või vali lausesse sobiv sõna.
  1. 1970. aastast kuni 1990. aastani rahvaarv 
  2. Alates 1991. aastast kuni  aastani Eesti rahvaarv pidevalt 
  3. Eesti rahvaarv on olnud kõige väiksem  aastatel. Siis elas Eestis  inimest.
  4. Kõige rohkem elas Eestis inimesi  aastal. Siis elas Eestis  inimest.
 2. Mitme inimese võrra on Eesti rahvaarv vähenenud 1991. aastast kuni 2020. aastani?
  Arvuta.

Euroopa rahvaarvu muutumine

Kaardil on kujutatud Euroopa riikide rahvaarvu muutused. Kõige tumedam värv näitab kõige suuremat rahvaarvu kasvu. Helesinised värvid näitavad rahvaarvu kahanemist.

Euroopa rahvaarvu muutumine 2019. aastal

1. Rahvaarv kasvab kõige rohkem:

2. Rahvaarv kahaneb:

Tööleht

Palun oota