Peatükk 5.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Euroopa ja Eesti majandus­ressursid

Majandusressursid

Inimestele vajalike toodete valmistamine, jaotamine, vahetamine ja tarbimine on majandus.

Igasuguseks majandustegevuseks on vaja mingisuguseid vahendeid, varasid, aineid või materjale ja energiat, millest midagi valmistada või tarbida. Need on tootmistegurid ehk majandusressursid.

Majandusressursid võivad olla looduslikud või inimeste loodud.
​Majandusressursid võivad olla

looduslikud tegurid (loodusvarad):

 • maavarad
 • kliimatingimused
 • pinnamood
 • muld
 • vesi
 • taimed
 • geograafiline asend jm

inimeste loodud tootmistegurid (ehk kapital):

 • tööga valmistatud tootmisvahendid: masinad, tööriistad, hooned, teed jm
 • raha
 • tööjõud, inimeste teadmised ja oskused

Majandusressursid kas soodustavad või takistavad majanduse arengut.

Euroopa Keskpanga asukoht Saksamaal Frankfurdis
Veisekasvatus Eestis

Loodusvara on looduskeskkonna osa, mida inimene vajab oma eluks ja kasutab majandustegevuses.
​Loodusvarasid rühmitatakse ka selle järgi, kas neid on piiramatult või saavad need rohke kasutamise tõttu otsa.

Tuleta meelde

loodusvarade rühmitamist ​7. klassi loodusõpetusest.

MAJANDUSRESSURSID

 1. Jahe kliima
  Majadesse tuleb ehitada ahjud või küttesüsteemid, 
 2. Tasane pinnamood
  Lihtne rajada teid, 
 3. Metsade rohkus
  Saab arendada paberitööstust, 
 4. Väheste oskustega töötajad
 5. Puuduvad ühendusteed suuremate linnadega

Arutlege klassis majanduse arengut mõjutavate tegurite üle.

Eesti majandusressursid

Majandus oleneb suuresti piirkonna geograafilisest asendist ja kliimast. Eesti asub parasvöötme põhjaosas. See tähendab, et meie kliima on küllaltki jahe, suvi on lühike.
​Kliimast sõltub eelkõige põllu-majandus. Eestis ei saa kasvatada taimi, mis vajavad rohkesti päikest ja soojust. Seetõttu ostetakse meile banaanid jt soojamaa-viljad teistest riikidest.
​Samuti jäävad taimesaagid väiksemaks, sest mullad ei ole nii viljakad kui lõunapoolsetes riikides.

Pool aastat on ilm Eestis taimekasvatuseks liiga külm.

Põllumajandust mõjutab ka pinnamood. Kõrgustikel on põldu harida tunduvalt raskem kui tasandikul. Kõrgustike nõlvadel on põllud väikesed ja on suur mulla erosiooni oht.

Eesti asub segametsavööndis. See määrab ära siin kasvavad puuliigid. Sellest omakorda sõltub metsatööstus ja sellega tegelevate ettevõtete asukoht.

Maavarasid on Eestis vähe. Siin leiduvate maavarade baasil on arendatud selliseid tööstusharusid nagu energiatööstus, ehitusmaterjalide tööstus, keemiatööstus jm.
​Näiteks on põlevkivi leiukohad Kirde-Eestis tinginud seal piirkonnas elektri ja põlevkiviõli tootmise.

Majanduse edukus oleneb palju inimeste teadmistest ja oskustest. Eestis on kirjaoskuse ja kõrghariduse tase kõrge, aga ametioskustega töölisi vähe.

 1. Põlevkivi leiukohad paiknevad 
 2. Turvast leidub 
 3. Lubjakivi leidub 
 4. Graniiti leidub 
 5. Liiva ja kruusa leiukohad paiknevad 
 6. Mineraalvee leiukohad on: 
 1. Põlevkivitööstus: 
 2. Turba tootmine: 
 3. Lubjakivi tootmine: 
 4. Mudaravilad, spaad: 

Tööstusharu

Tooraine

Tooted

Energiatööstus

elekter

turbabrikett

Ehitusmaterjalide tööstus

tsement

telliskivid

killustik

aknaklaas, ukseklaas

Keemiatööstus

põlevkiviõli

Toiduainetööstus

mineraalvesi

Euroopa majandusressursid

Euroopa looduslikud tingimused on väga mitmekesised. Euroopa asub nii külm- kui ka parasvöötmes. Ta ulatub jäävööndist põhjas kuni lähistroopikani lõunas.
​Ka pinnamood on Euroopas väga vaheldusrikas, esineb nii kõrgmäestikke kui ka madalikke. Vanad mäestikud on rikkad maavarade poolest.

Euroopas on olemas ka inimeste loodud tootmistegurid ehk kapital.
​On head ühendusteed asulate ja riikide vahel, saab arendada tootmist. Selleks on olemas ka tööjõud oma teadmiste ja oskustega, on olemas masinad ja raha.

See kõik tähendab, et Euroopas tervikuna on head eeldused majandustegevuseks. Piirkonniti on majandustegevuse eeldused aga erinevad nagu Eestiski.

Euroopa suurim kaubasadam Rotterdam Hollandis

Ülesanne 6

Loodusvara

Riigid, kus seda loodusvara leidub

Majandusharud, kus seda loodusvara kasutatakse

Nafta

Kivisüsi

Rauamaak

Uraan

Suured veerikkad jõed

Mets

Arutle klassikaaslastega.

Ülesanne 7

Vaata pilte. Nimeta tegureid, mis soodustavad või ei soodusta majanduse arengut piltidel näidatud kohtades.
​Kas need majandustegurid esinevad ka Eestis?
​Arutage koos õpetajaga klassis.

Skandinaavia mäestik Norras
Saaremaal
Lasnamäe Tallinnas
Teemandikaevandus Venemaal
Päevalillepõld Itaalias

Tööleht

Palun oota