Peatükk 5.4 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Eesti energia­majandus

Eesti elektritoodang

Eesti toodab oma energiavajadusest ise umbes 90%.

Allikas: Statistikaamet
 1. Eestis kasutatakse kütusena kõige rohkem 
 2. Mittetaastuvad energiaallikad on:  ja 
 3. Taastuvad energiaallikad on:  ja 
 4. Taastuvatest energiaallikatest kasutatakse kõige rohkem
   ja 

Soojuselektrijaamad

Enamik elektrist toodetakse veel soojus-elektrijaamades. Soojus-elektrijaamad kasutavad sooja saamiseks ja elektri tootmiseks taastumatutest maavaradest kütuseid.

Eestis leidub kütustena kasutatavatest maavaradest (ehk energeetilistest maavaradest) ainult põlevkivi ja turvast. Need mõlemad on väikese kütteväärtusega (annavad vähe sooja), eriti turvas. Põlevkivi on naftast neli korda väiksema kütteväärtusega. Naftat aga Eestis ei leidu. Seepärast kasutatakse meil elektri-energia tootmiseks peamiselt põlevkivi.

Arutle

Miks kasutatakse Eestis elektrienergia tootmiseks peamiselt põlevkivi?

Põlevkivi leidub Kirde-Eestis.
​Seega on ka põlevkivil töötavad elektrijaamad Kirde-Eestis.

Tuhamäed

Tuhamägi on tehismägi, mis tekib soojuselektrijaamades ära põletatud põlevkivi jäätmetest.
​Eestis on tuhamäed levinud Ida-Virumaal (Kohtla-Järve soojus-elektrijaama tuhamäed, Narva tuhamägi, Püssi tuhamäed jt).

Põlevkivi kaevandamise käigus ei saa ainult puhast põlevkivi. Selle hulka satuvad ka teised kivimid. Enamasti on kaasnevaks kivimiks lubjakivi.

Teised kivimid eemaldatakse põlevkivist kaevandamise järel töötlemise käigus. Seda protsessi nimetatakse põlevkivi rikastamiseks.
​Kaevandamis- ja töötlemisjäägid kuhjatakse kokku. Need kuhjatised moodustavad aherainemäed.

Eestis on kokku 40 tuha- ja aherainemäge.

Kiviõli tuhamägi
Kohtla-Nõmme aherainemägi

Põlevkivi põletamisel eraldub sellest keskkonnale kahjulikke gaase ja tolmu. Suurem osa põletamisel tekkinud gaasidest ja tolmust püütakse vastavate filtrite ja seadmetega kinni.

Tuleta meelde

8. klassi III osa peatükis 4.2 õpitut.

Vaata videot põlevkivi kaevandamisest Eesti Energia kaevandustes.
 • Turbiin paneb pöörlema elektrigeneraatori ja tekib elektrivool.
 • Katlas vesi kuumutatakse ja aurustatakse.
 • Purustatud põlevkivi põletatakse väga suures katlas.
 • 1. Põlevkivist eemaldatakse teised kivimid. Seejärel purustatakse see tolmu-suurusteks osakesteks.
 • Saadud veeaur juhitakse turbiini. Aur paneb turbiini pöörlema.

Eesti Energia

Eesti suurim elektritootja ettevõte on Eesti Energia.
​Eesti Energia tegevusvaldkonnad on põlevkivi kaevandamine, elektri tootmine, elektri jaotamine üle Eesti ja ka elektri välismaale müümine.

Eesti Energia kasutab elektri tootmiseks mitmeid võimalusi.

Ida-Virumaal Narvas asuvad Eesti suuremad soojuselektrijaamad.

Vaata joonist

Nimeta võimalusi, mida Eesti Energia elektri tootmiseks kasutab.

Eesti Energia ettevõtteid on üle kogu Eesti. Oma toodangut müüakse ka Eestist väljapoole.

 1. Mida kasutatakse elektri tootmiseks?
 2. Kus asuvad tuulepargid?
 3. Miks asuvad tuulepargid just neis kohtades?
 4. Kuhu müüakse elektrit?

Taastuvad energiaallikad

Elektri tootmisel kasutatakse veel palju põlevkivi.
​Põlevkivi on taastumatu energiaallikas.
​Tänapäeval toodetakse üha rohkem elektrit taastuvatest energiaallikatest.

Nimeta

taastuvaid energiaallikaid.

Mõtle ja arutle

Miks kasutatakse elektri tootmiseks üha enam taastuvaid energiaallikaid?
​Tuleta meelde, mida õppisid eelmises peatükis 5.3.

Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

 1. Miks kasutatakse energia tootmiseks tuuleenergiat?

Tuul

 • on tasuta.
 • on kallis.
 • ei saa kunagi otsa.
 • tuulikud ei saasta õhku.

Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

 1. Miks on hea kasutada just meretuult?

Merel on

 • nõrgad tuuled.
 • tugevamad tuuled.
 • vähem ruumi.
 • rohkem ruumi.
 • ei sega inimesi.

Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

 1. Kuidas oleneb energia tootmine tuulekiirusest?

Mida suurem on tuulekiirus, seda

 • rohkem on võimalik energiat toota.
 • vähem saame energiat.
 • aeglasemalt liiguvad tuuliku labad.

Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

 1. Kuidas oleneb energia tootmine tuuliku laba suurusest?

Mida suurem on tuuliku laba, seda

 • rohkem on võimalik energiat toota.
 • vähem saame energiat.
 • väiksem on tuulik.

Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

 1. Kus saab Eestis meretuule-energiat toota?

Kõige soodsamad meretuuled on Eestis

 • Narva lähedal.
 • Tartu lähedal.
 • Kärdla lähedal.
 • Haapsalu lähedal.
Vaata videot Loode-Eesti meretuulepargist.

Elektrijaama tüüp

Asukoht

Paiknemise põhjus

Tuulikud,
tuulepargid

Hüdroelektrijaamad
(voolava vee
energia)

Biogaasijaamad
(bioenergia)

Prügilagaasijaamad
(uuri vajadusel
internetist
sõna tähendust)

Arutage paiknemise põhjusi klassikaaslastega.

Vajadusel meenuta eelmist peatükki 5.3.

 1. Päikese-energia:
 2. Tõusu-mõõnalainete ehk loodete energia:
 3. Maasoojus- ehk geotermiline energia:

Arutle koos õpetajaga.

Elekter igapäevaelus

Tänapäeval ei kujuta me enam ettegi elu ilma elektrita. Kõik meie igapäevased kodumasinad töötavad elektriga.

Eesti asub parasvöötme põhjaosas. See tähendab, et meil on palju pimedat ja külma aega. Järelikult on meil vaja ka palju valgus- ja soojusenergiat.

Meie kodudes on palju mitmesuguseid elektritarviteid.

Tuleta meelde

elektritarviti tähendust, kasutamist ja ohutust II osa peatükist 4.1.

Minu kodus olevatest elektriseadmetest

 1. kasutatakse mitu korda päevas: 
 2. kasutatakse üks kord nädalas: 
 3. kasutatakse kord kuus: 
 4. kasutatakse väga harva: 
 5. vajame kõik kõige rohkem: 
 6. on ainult ühel pereliikmel vahel vaja: 
 7. on meil kõige kauem kasutatud: 
 8. on kõige uuem: 
 9. tarbib kõige rohkem elektrit: 
 10. tarbib kõige vähem elektrit: 

Milliseid seadmeid sina isiklikult kasutad?

 1. Selleks vaata elektriarvesti näitu täna ja nädala pärast.
  • Elektriarvesti näit täna: 
  • Elektriarvesti näit nädala pärast: 
  • Näitude vahe (arvuta): 
   Näitude vahe näitabki elektri tarbimist nädala jooksul.
 2. Arvuta, kui palju elektrit keskmiselt kulutab sinu pere ühes kuus (võta aluseks tarbimine ühe nädala jooksul):
 3. Arvuta, kui palju elektrit keskmiselt kulutab sinu pere ühes aastas:
 4. Arvuta elektri tarbimise hind nädala jooksul.
  Uuri elektri hinda elektriarvelt.
  Vajadusel kasuta interneti abi.
 5. Arvuta elektri tarbimise hind ühe kuu jooksul.
 6. Arvuta elektri tarbimise hind ühe aasta jooksul.
Elektriarve

Ülesanne 9

Kirjelda ühte oma kodu elektriseadet täpsemalt.
​Uuri selle seadme kasutusjuhendit ja tee selle põhjal uurimistöö.

Tööd abistab kõrval olev kava.

Kava elektriseadme uurimiseks

 1. Seadme nimetus.
 2. Kus on seade toodetud?
 3. Milleks seadet kasutatakse?
 4. Kuidas saaks seadme kasutusaega pikendada?
 5. Mida tehakse vana kasutuskõlbmatu seadmega?
 6. Lisa ...

Arutlege kaaslastega.
Täienda oma reegleid kaaslaste pakutud oluliste reeglitega.

Arutlege kaaslastega.
Täienda oma reegleid kaaslaste pakutud oluliste reeglitega.

Tööleht

Palun oota