Peatükk 2.15 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

VESI PAISTUS LÄBI

Uuri', ku pall´o esi'sugumadsõ' vii' läbi paistusõ'!

  • Võta' klaasitäüs vett! Panõ' toolõ kipõn mulda mano! Sekä' vett hoolõga! No' om vesi klaasin saonõ. Kae' taad kõrvuisi kraaniviiga!

Puhas kraanivesi .

Lättevesi ja kaovesi hariligult.

Kõgõ inämb paistus läbi.

Kõgõ saodsõmb om (paistus kõgõ veidemb läbi).

Luudusõn om vesi .

Miä om pildi pääl? Kas sa olõt sääl käünü?

JÄTÄ' MIILDE!

Tiidmäldä, miä pudõlin om, ei tohe' pudõlist juvva' vai esiki pudõlit nuhuta'! 

Ätik ja viin näütäse' vällä nigu vesi. 

Autokuurin või olla moodoriõli, bendsin vai sulataja. Ka näid ei tohe' maitsa' ega nuhuta'!

Palun oota