Peatükk 5.1 (NK I järk)

Viib rühmapealiku juhendamisel läbi ühe koonduse

Katsenõue on täidetud pärast koonduse õnnestumist ja tagasisidestamist.

Koondus

Noorkotkastel on kahte tüüpi koondused: koondused ja pidulikud koondused. Oled kindlasti neist mõlemal osalenud. Koondusel osalevad üldjuhul ühe rühma noored. Kuid on ka erandeid, mil tehakse ühistegevusi mõne teise rühmaga.

Koondus on Noorte Kotkaste peamine töövorm. Selle käigus õpitakse järgukatseteks, omandatakse uusi teadmisi, vahel sooritatakse ka erikatseid. 

Tähistatakse ka rahvakalendri tähtpäevi ning koondusel võivad olla ka külalised, kes erinevaid tegevusi läbi viivad. 

Pidulikul koondusel kantakse pidulikku noorkotka vormi. Koondus võib toimuda mitmete tähtpäevade raames. Need võivad olla järgmised:

 • liikmeks vastuvõtt;
 • rühma sünnipäev;
 • tähtpäeva tähistamine – näiteks vabariigi aastapäev, Noorte Kotkaste aastapäev. 
Töökoondusel õpitakse erinevaid tarkusi, et sooritada järgukatseid. Foto: Kristjan Prii
 • Koondus
 • Laulukoondus
 • Tähtis koondus
 • Vormikoondus
 • Pidulik koondus

Kooskõlasta koonduse korraldamine rühmapealikuga. 

Koonduse planeerimine

Koonduse ettevalmistus

Koonduse ettevalmistusel on väga tähtis roll. See on sama oluline kui koonduse läbiviimine, sest hea ettevalmistus tagab sujuvalt kulgeva koonduse.

Enne ettevalmistusega alustamist mõtle läbi järgmised punktid:

 • kes on osalejad – millises vanuses, millised on nende eelnevad oskused/kogemused;
 • milline on osalejate arv;
 • kui palju on sul aega koonduse läbiviimiseks?

Koonduse teemad

Enne tegevuste planeerimist mõtle läbi, millisel teemal koondust läbi viid. Sul peab koondusele olema seatud kindel siht ehk eesmärk – mida uut saavad nooremad noorkotkad teada.

Koonduste teemad võivad olla mitmesugused. Allpool on mõned näited, mille põhjal saad leida koondusele teemat:

 • järgukatsed – riigikaitse, matkatarkused, ohutus, kodanikuõpetus, Eesti ajalugu, kehalised katsed. Tutvu kavaga SIIN;
 • erialakatsed – sealt võib leida põnevaid teemasid, mille põhjal koondust läbi viia. Tutvu erikatsetega SIIN;
 • (rahva)kalendri tähtpäevad – vaata kalendrisse, milline tähtpäev on järgmisena tulemas. Olgu selleks vastlapäev, kevadpühad või jõulud – kõigi tähtpäevadega saab teha erinevaid tegevusi;
 • mõne heateo tegemine;
 • mõni muu põnev või sulle oluline teema.

Sisetingimustes koondusel saab teha erinevaid tegevusi.

Sisetingimustes koondust võib ka kombineerida tegevustega õues. Nii võib toimuda väike QR-koodi seiklus ümber koolimaja. Foto: Heli Esko

Välitingimustes koondusel peab arvestama muutliku ilmaga. Sul peab igaks juhuks olema ka plaan B. 

Õues toimuval koondusel tasub tegevustesse planeerida ka hetkel looduses olevat. Sügisesel koondusel pidi koguma erinevaid elemente loodusest. Foto: Heli Esko

Pea meeles! 
Soovitatav on valida koondusele 1–2 põhiteemat!

Vastlapäeva saab tähistada nii toas kui ka õues. Toas saab meisterdada vurri ning väljas uurida, kellel tuleb kõige pikem liug. Foto: Siiri Sitska
Jõulud annavad tegevusi mitmel alal – olgu selleks kaardi meisterdamine või piparkookide küpsetamine. Foto: Heli Esko
Heategu võib olla ka loomadele. Nii korjasid ühel sügisel noorkotkad ja kodutütred üle Eestimaa Tallinna loomaaia elanikele tammetõrusid. Foto: Heli Esko
    • Mardi­sandita­mine rühmaga
    • NATO tähestiku õppi­mine
    • Vastla­päeva tähista­mine
    • Talvel mets­loomade toitmine
    • Osalemine "Teema ära!" talgu­päeval
    • Kala­mehesõlme harjuta­mine

    Koonduse kava koostamine

    Kui oled koonduse teema valinud, siis järgmiseks pead sõnastama eesmärgi – mida uut saavad noorkotkad teada. Vormista paberile või arvutisse tabel, mida hakkad täitma. Sellest valmib koonduse kava.

    Koonduse kava koosneb järgmistest osadest: 

    • sissejuhatus;
    • uus teadmine;
    • lõbus tegevus;
    • uus teadmine / õpitu kinnistamine;
    • koonduse lõpetamine. 

    Sissejuhatus

    Räägi, millised on koonduse põhitegevused ning teema.

    Uus teadmine

    Siin etapis toimub õppimine või põhitegevuse läbiviimine. Selle sisu sõltub sellest, millise teema valisid koondusele – selleks võib olla sõlmede õppimine, noorkotkaste kommetega tutvumine, esmaabi harjutuste tegemine jmt.

    Lõbus tegevus ...

    ... on vahepala, mis tagab selle, et nooremad noorkotkad ei väsiks. Selleks võib olla mõni teatevõistlus, jooksumäng vmt – midagi lihtsat ja lõbusat.

    Uus teadmine või õpitu kinnistamine

    Selles etapis jätkatakse uu(t)e teema(de) õppimist või korratakse õpitut. 

    Õpitu kordamine

    Võib olla lõbus tegevus – selleks võib olla näiteks väike maastikumäng, kus peab kasutama õpitud oskusi. Sobivad ka muud aktiivsed ning praktilised tegevused. ​

    Koonduse lõpetamine 

    Selles etapis võta osalejad taas kokku, uuri nende arvamust koonduse kohta – mis meeldis, mis pakkus raskusi. 

    Anna ka osalejatele tagasisidet – kuidas jäid ise koondusega rahule, mis sind rõõmustas. 

    Koondust võib alustada ning lõpetada ühisringis. Nii saavad osalejad rääkida oma mõtteid ja muljeid kogetust. Foto: Heli Esko

    Pea meeles! 

    Pane kavasse kirja kõik, mida plaanid rääkida õpetamisel või tegevuste juhendamisel. 

    Sel juhul saad oma kavale toetuda, kui koonduse läbiviimisel mõni segadus tekib. 

    Koonduse kava näidis

    Allpool on näha koonduse kava. Uuri, mida on kirja pandud sissejuhatusse ning kuidas on lahti kirjutatud tegevused. 

    KOONDUSE KAVA

    Koostaja: noorkotkas Marek


    ​Kuupäev 15. jaanuar 2021

    Aeg: 60 minutit

    Osalejad: 10 noorkotkast

    Koht: Puhja Gümnaasium

    Vajalikud eeltööd: sedelite printimine ja väljalõikamine

    Vajalikud vahendid: kaisukaru, nöörid, sedelid, kommid, paber, tähised, registreerimisleht, tagasisideleht 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    5 min

    Sissejuhatus: 
    - registreerimislehe täitmine
    -​ küsin, kuidas on noorkotkastel läinud;
    - tutvustan koondust: tänasel koondusel õpime kalamehesõlme, lahendame salakirju ning teeme lõbusaid tegevusi. ​

    Väike tegelane, kes käib käest kätte.

    15 min

    Uus teadmine: kalamehesõlm
    -
    Räägin sissejuhatuseks: vajad seda sõlme kahe nööri ühendamiseks; see on väga tugev sõlm. Mina kasutan seda igapäevaselt. 

    Jagan nöörid. Teeme sõlme: näitan sõlme tegemist etapi kaupa. ​​​

    Nöörid sõlmede tegemiseks

    Uurin, kas keegi juba oskab seda sõlme. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Lõbus tegevus: teatevõistlus

    Meeskonnad: jagan noorkotkad kaheks: igaüks saab ühe kommi. Punased kommid on üks tiim, rohelised teine tiim. 

    Mäng
    Igal liikmel on üks ülesanne, tehakse kiiruse peale.  
    1. liige – jookseb lihtsalt;
    2. liige – jookseb tagurpidi:
    3. liige – liigub tibusammudega;
    4. liige–  liigub hüpates;
    5. liige – liigub paber pea peal. ​​

    - 5 punast ja 5 sinist kommi;

    - paber;

    - teatevõistluseks alguse ja lõpu tähis. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Uus teadmine: salakiri

    - Räägin, et on erinevaid salakirju: tagurpidi-, silp vahel, silp vahetuses ning numbritega salakiri.
    - Lasen arvata, millist tüüpi salakirjad need on: REGAAL, LASIGERSI, GERLAA. ​​​

    - Lahendame salakirjasid: igaüks saab loosisedeli, millel on sõna salakirjas. Ta peab selle lahendama. ​​​Ütleme vastuseid üksteisele vaheldusmisi. 

    - Jagan puhta sedeli, igaüks peab ühe sõna õpitud salakirjas koostama. Paneme sedelid kokku, igaüks saab loosiga ühe sõna lahendamiseks. 

    Sedelid salakirjadega (20 tk).

    Olen tahvlile/paberile kirjutanud salakirjade näited. 

    Sedelid peab välja printima ning lahti lõikama.

    Kirjutamata sedelid. 

    15 min

    Kokkuvõte

    Tagasisidelehe täitmine
    ​Istume ringis põrandale. Igaüks saab öelda: 
    ​- mis meeldis tänase koonduse juures;
    - mida uut sain teada;
    - soov kaaslastele uueks nädalaks. ​​
    ​ 

    Tänan koondusel osalejaid! 

    Tegelane, kes käib rääkimise ajal käes kätte 

    Pea meeles! 

    Planeerides tegevusi, mõtle samaaegselt, kui kaua võib selleks kuluda aega ning milliseid vahendeid sa vajad. 

    • Sissejuhatus
    • Lõbus vahepealne tegevus
    • Uue oskuse õppimine
    • Kokkuvõte
    • Õpitud oskuse kinnistamine

    Olen koostanud

    • koondusele kava;
    • vajalikud õppematerjalid (nt ristsõna, tööleht vm vajalik);

    Olen leinud

    • koondusel osalejad;
    • koonduseks vajalikud vahendid.

    Olen

    • kooskõlastanud kõik rühma­pealikuga;
    • kõik hoolega läbi mõelnud – tean mida mingis etapis räägin;
    • kindel, kuidas vajadusel moodustan meeskondasid jmt.

    Koonduse läbiviimine

    Kui oled endale plaani kirja pannud, vajalikud vahendid leidnud, kooskõlastanud kava rühmapealikuga, siis oled koondust valmis läbi viima.

    Vahetult enne koondust loe rahulikult kogu kava veel läbi. Mõtle, mida räägid või milliseid ülesandeid jagad.

    • Mine koonduse läbiviimispaika ca 40 minutit varem kohale.
    • Pane lauale (või mujale sobivasse paika) kõik vajalikud asjad valmis – töölehed, kirjutusvahendid, töövahendid (nöörid, sedelid jmt – vajalik sõltub koonduse sisust), meeskondade moodustamise vahendid jne.

    Pea meeles! 

    Hea on asjad valmis panna tegevuste järjekorras – sel juhul saad vajaliku järjest võtta ning sa ei kuluta liigset aega asjade otsimisele. 

    Koonduse läbiviimisel

    • Ole rahulik – sa võid julgelt vaadata oma koostatud kava, et midagi ei ununeks.
    • Räägi selge ning julge häälega – sa pead olema enesekindel, sest sina oled kogu protsessi juht.
    • Ole enesekindel – sina otsustad, kuidas moodustate meeskondi, milliseid tegevusi teete. Jää endale kindlaks!
    Vanemad liikmed noorematele lõkketüüpe õpetamas. Foto: Merle Alliksoo


    Koondusele minnes ei varu ettevalmistusaega, lähen kohale täpselt alguse kellaajaks.

    • Tõene
    • Väär

    Koonduse läbiviimisel võin vaadata oma koostatud kava. 

    • Tõene
    • Väär

    Enne koonduse algust panen kõik vajalikud asjad lauale valmis. 

    • Tõene
    • Väär

    Kuigi mina olen juht koonduse läbiviimisel, siis moodutatavad meeskonnad lasen alati osalejatel valida, isegi juhul, kui mul oli nende moodustamiseks teine plaan. 

    • Tõene
    • Väär

    Naudi kogu protsessi, sest väikesele noorkotkale oled sa eeskujuks. Naerata ja ole sõbralik.

    Koonduse tagasiside

    Sinu ülesandeks on korraldada koondus. 

    Peale koonduse läbiviimist võta aega, et veidi analüüsida kogetut – mõtle veidi tagasi koondusele ning vasta allolevatele küsimustele:

    • Mis koondusel õnnestus? Miks see osa sujus?
    • Mis läks planeeritust teisiti? Mis võis selle tingida?
    • Mõtle ka sellele, mida teeksid järgmisel korral kindlasti teisiti. 

    Lisaks vaata üle tagasisidelehed ning analüüsi, mis ja miks oli osalejatele raske, jõukohane või meelepärane. 

    Palun oota