Peatükk 4.1 (NK II järk)

Teab kodaniku põhiõigusi ja -kohustusi

Juhendaja veendub noorkotkaste teadmistes, viies läbi vestlusringi.

Eesti Vabariigi põhiseadus

Eesti Vabariigi põhiseadus on vastu võetud 1992. aastal rahvahääletusega

Põhiseaduse II peatükis käsitletakse põhiõiguseid, vabadusi ja kohustusi.

Hea teada!

Vaata Eesti Vabariigi põhiseadust SIIT!

Eesti Vabariigi põhiseadus 20. § 124. Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduse sätestatud alustel ja korras. Video: Rene Vilbre, Kristjan-Jaak Nuudi, Tanel Velli-Vällik

Inimõigused

Sageli kasutakse mõiste "inimõigused“ kõrval ka mõistet „põhiõigused“, mis aga oma sisult ongi inimõigused. 

Inimõiguste järgimises sisaldub kohustus austada teiste isikute ja isikute rühmade inimõigusi

Inimõigused reguleerivad inimese ja riigi (avaliku võimu) vahelisi suhteid

Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükk sätestab põhiõigused, vabadused ja kohustused. 

Põhiseaduses loetletud põhiõigused ja vabadused tagatakse Eestis kõigile Eesti kodanikele, samuti Eestis viibivatele välisriikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele.

Inimõigused käsitlevad mitmeid teemasid, sh lapse õigusi. Viimane on seotud erinevate teemadega, näiteks haridusega. 

Inimõigused käsitlevad järgmisi õiguseid:

 1. Inim- ja poliitilised õigused.
 2. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine).
 3. Inimõiguste kaitse sõjalistes konfliktides.
 4. Lapse õigused.
 5. Naiste õigused ja võrdõiguslikkus.
 6. Pagulaste/põgenike, välismaalaste ja võõrtöötajate õigused.
 7. Vangide ja kinnipeetavate õigused.
 8. Puuetega inimeste õigused.
 9. Psühhiaatria ja inimõigused.
 10. Õigus arengule.
 11. Õigus rahule.
 12. Õigus puhtale ja hävimise eest kaitstud keskkonnale.
 13. Õigus heale haldusele.

Vaata SIIT, millise inimõiguste teema kohta käivad need punktid?

 • Õigus toidule.
 • Õigus tööle, puhkusele ja vabale ajale.
 • Õigus liituda ametiühingutega.
 • Õigus sotsiaalhoolekandele.
 • Õigus tervisele ja inimväärsele, tervist ja heaolu tagavale eluasemele.
 • Õigus tervisele ja inimväärsele, tervist ja heaolu tagavale elatustasemele.
 • Õigus perekonna kaitstusele.
 • Õigus haridusele ja osalemisele ühiskonna kultuurielus.
 • Õigus vara omamisele ja kaitsele selle meelevaldse võõrandamise eest.

Millise inimõiguste teema kohta käivad eelnevad punktid?

 • Inim- ja poliitilised õigused.
 • Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine).
 • Lapse õigused.
 • Õigus arengule.

Kodaniku põhiõigused 

Eesti kodanikul on õigus riigi ja seaduse kaitsele ning kohustus olla ustav põhiseadusele ja osaleda riigikaitses

Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Kodanikul on õigus

 • hääletada kohaliku omavalitsuse valimistel, kui ta on saanud 16aastaseks; 
 • hääletada riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel, kui ta on saanud 18aastaseks ega ole tunnistatud kohtu poolt teovõimetuks; 
 • kuuluda erakondadesse
 • kandideerida riigikokku, kui ta on vähemalt 21aastane; 
 • kandideerida vabariigi presidendiks, kui ta on vähemalt 40aastane sünnijärgne kodanik.

Ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja saata ega takistada teda Eestisse asumast.

Kodanikul on õigus hääletada kohalike omavalitsuste valimistel. 

Kui vanalt võib kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks?

 • 16
 • 18
 • 21
 • 40

Kui vanalt võib hääletada kohaliku omavalitsuse valimistel?

 • 16
 • 18
 • 21
 • 40

Kui vanalt võib kandideerida riigikokku?

 • 16
 • 18
 • 21
 • 40

Kui vanalt võib hääletada Euroopa Parlamendi valimistel?

 • 16
 • 18
 • 21
 • 40

Kodaniku kohustused

Sarnaselt kodaniku õigustega reguleerib põhiseadus ka kodaniku kohustusi. Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on samuti kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda.  

Kodaniku peamised kohustused on allumine põhiseaduslikule korrale ja osalemine riigikaitses. 

Meessoost Eesti kodanik on kohustatud teenima kaitseväes. Kaitseväeteenistusest keelduval noormehel tuleb selle asemel läbida asendusteenistus. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides lisada kodanikele kohustusi. 

Kui muid vahendeid ei leidu, on igal kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Kodanikul on kohustus

 • alluda põhiseaduslikule korrale; 
 • võtta osa riigikaitsest (kehtib meestele vanuses 16–60 aastat); 
 • hoolitseda oma laste ja abivajavate perekonnaliikmete eest;
 • säästa elu- ja looduskeskkonda ning hüvitada keskkonnale tekitatud kahju.
Põhiseadus 100. Video: Naiskodukaitse
 • Alluda
 • Osaleda
 • Hoolit­seda
 • Säästa
 • Hüvitada
 • põhi­seadusele.
 • riigi­kaitses (mehed).
 • laste ja abi­vajavate pere­konna­liikmete eest.
 • elu- ja loodus­kesk­konda.
 • kesk­konnale tekitatud kahju.
Palun oota