Peatükk 4.2 (NK II järk)

Koostab oma CV

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas koostab oma CV.

Mis on CV

CV ehk elulookirjeldus on dokument, mida kasutatakse vabale töökohale kandideerimiseks. CV abil saavad inimesed teada sinu kohta vajalikku informatsiooni. Näiteks on CV-s kindlasti kirjas see, mida sa oled õppinud ja kas sa oled juba varem kuskil töötanud.

CV on tavaliselt 1 - 2 lehekülge pikk ja seal peab olema ainult vajalik informatsioon. CV vormistamiseks on erinevaid mooduseid. 

Hea on märkida ära CV osade pealkirjad rasvases kirjas. See teeb lugemise lihtsamaks.

CV koostamise reeglid

CV koostamise 7 reeglit

 • Ole aus.
 • Rõhuta oma tugevaid külgi.
 • Ära luiska endale oskusi, mida sul ei ole.
 • Kontrolli, et sinu CV-s poleks kirjavigu.
 • Kirjuta konkreetselt ja ainult olulistest asjadest.
 • CV on ametlik dokument.
 • Väldi familiaarsust, jutustavat stiili ja slängi.
 • CV peab olema hästi struktureeritud, selge ja üheselt mõistetav.
 • Ära hakka CV-d üle kujundama.

Hea tava kohaselt koostatakse CV järgnevalt:

 • trükituna;
 • mustas kirjas;
 • mõnes enam levinud kirjašriftis, nagu Times New Roman, Arial vmt;
 • tähemärgi suurusega 10 kuni 12.
 • trükitud CV
 • kirjavead
 • tugevate külgede rõhutamine
 • valetamine
 • slängi kasutamine
 • lühendite kasutamine
 • ausalt esitatud andmed
 • erinevad kirjastiilid
 • värvilised kirjad
 • konkreetsus
 • tähemärgi suurus 12
 • tähemärgi suurus 14

Andmed CV-s

CV koosneb mitmest osast: sinu kontaktandmed, haridustee, täiendkoolitused, töökogemus ning muud andmed, oskused. 

Kontaktandmed

 • ees- ja perekonnanimi;
 • sünniaeg;
 • aadress;
 • telefoninumbrid;
 • e-postiaadress.

Andmed hariduse kohta 

Hariduskäik tuuakse välja alates viimasest koolist. Seda ka siis, kui viimane kool on veel pooleli. 

 • alustamise ja lõpetamise aasta;
 • kooli nimi;
 • eriala, õppesuund või klass;
 • kõrghariduse puhul omandatud kraad;
 • soovi korral kõrghariduse puhul lõputöö teema.

Täienduskoolitused

Alustada tuleb viimasest. Soovitatav on loetleda vaid need kursused, mis on konkreetsele töökohale kandideerimiseks vajalikud ja lisaväärtust andvad. 

Täienduskoolituste puhul võib olla kirjas

 • kursuse toimumise aeg;
 • kursuse kestus või kursuse maht tundides;
 • kursuse nimetus;
 • kursuse läbiviija.

Andmed töökogemuse kohta 

Alusta viimasest ja liigu ajas tagasi. 

 • töösuhte algus ja lõpp;
 • ettevõtte nimetus, vähem tuntud või väikeettevõtte puhul ka tegevusala;
 • ametikoha nimetus;
 • sinu peamised tööülesanded;
 • alluvate olemasolul nende arv.

Muud oskused

 • keelteoskus,
 • arvutioskus,
 • autojuhiluba.

Muud andmed

 • hobid,
 • isikuomadused,
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus,
 • kodus töötamise võimalus,
 • valmisolek välislähetusteks;

Soovitajad

Kui sul on endisi kolleege, ülemusi, noorte puhul ka õpetajaid, kes võivad olla sinu soovitajad, nimeta kuni kolm soovitajat koos nende kontaktandmetega. Kindlasti lisa, kes soovitaja sulle on (kolleeg, endine tööandja) ning küsi soovitajatelt eelnevalt nõusolek!

Vaata videot ning vasta allolevatele küsimustele. 

Lühifilm sellest, mida annab ja õpetab Noorte Kotkaste organisatsioon.

Kui vanalt astus peategelane noorkotkaks?

 • 8.a
 • 9.a
 • 10.a

Millist ülesannet võrdles peategelane kriitilises olukorras toimetulekuga?  

 • Rühma või jao juhtimine.
 • Jõe ületamine mööda trossi.
 • Paadiga jõe ületamine.

Millise näite tõi  peategelane näitamaks, et tuleb toime kriisiolukorras?

 • Elupäästev esmaabi lähedasele.
 • Elupäästev esmaabi peale liiklusõnnetust.
 • Elupäästev esmaabi tänaval.

Mida nimetas peategelane oma tugevusteks?

 • toimetulek kriisiolukorras
 • pingetaluvus
 • ausus
 • vastutustundlikkus
 • tasakaalukus
 • sihikindlus
 • õiglus

Kasutatud allikad: Arvutiõpetus, Töötukassa

Soovitused

 • Vaata SIIT, kuidas teha video-CV-d.
Palun oota