Peatükk 4.3 (NK II järk)

Nimetab ühiskondlikus elus tegutsemise võimalusi

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab nimetada viis ühiskonnaelus aktiivsuse näitamise viisi ja kirjeldab täpsemalt, mida tema ise on aktiivse kodanikuna teinud.

Hea kodanik

Ühiskondlikus elus tegutsemine aitab luua paremat homset elukeskkonda. Aktiivselt panustades toetad ühiskonna demokraatlikku arengut.   

Iga hea kodanik

 • austab ja järgib seadusi;
 • on teadlik oma kodanikukohustustest ja vastutusest;
 • tunneb ja austab oma rahva kultuuri;
 • hoiab loodust;
 • elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes.

Kodanik juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest: 

 • inimelu pühadus,
 • vägivallast hoidumine,
 • vabadus,
 • õiglus,
 • ausus,
 • vastutus,
 • mõistab töö vajalikkust jne.
Hea kodanik om toeks oma kaaslastele. Foto: Markus Sein, 2022

Noored ja ühiskond

Ühiskonna arengus on väga oluline roll noortel, sest nemad on homse Eesti kujundajad. 

Koolis hästi õppimine, õpitud teadmiste rakendamine praktikas, suhtlemisoskused ja ettevõtlikkus on vajalikud, et juba täna anda enda panus ühiskonna arengusse. 

Noored on kasulikud Eesti ühiskonnale, kui nad mitte lihtsalt ei eksisteeri, vaid on õpihimulised ja löövad aktiivselt kaasa eakohastes tegevustes ning julgevad proovida erinevaid võimalusi.

Noorkotkana saad oma organiseerimis- ja suhtlemisoskust arendada juba üsna varakult, korraldades näiteks mõnda üritust või võistlust. 

Noorkotkas juhendamas kodutütart laskmisharjutuse juures. Foto: Madis Mintel
Vanemad noorkotkad ja kodutütred saavad tihti olla abiks erinevate tegevuste läbiviimisel. Foto: Madis Mintel

Ühiskonda panustamine

Ühiskondlikus elus tegutsemise võimalusi on mitmesuguseid, need on järgmised:

 • ametiühing;
 • üliõpilasesindus;
 • õpilasesindus;
 • hääletamine;
 • kandideerimine avalikel valimistel;
 • aktsioonid;
 • arvamuse avaldamine;
 • osalemine projektides;
 • osalemine rahvahääletustel;
 • kohaliku elu planeerimine;
 • teemade viimine kohaliku omavalitsuse, riigikogu või Euroopa Parlamendi ette;
 • MTÜ-des kaasalöömine;
 • ettevõtlus;
 • vabatahtlik töö;
 • organisatsiooni kuulumine;
 • noorte esindamine.
         Kõik vabatahtlikud noortejuhid annavad oma panuse ühiskonda! Foto: Iiris Prosa

         Kasutatud allikas: Joosep Kikas essee

         Palun oota