Peatükk 1.5 (IV järk)

Kirjeldab Noorte Kotkaste struktuuri ja juhtorganid

Katsenõue loetakse sooritatuks, kui noorkotkas nimetab Noorte Kotkaste allüksused ja eristab neid suuruse põhjal, teab keskseid juhtorganeid.

Noorte Kotkaste maleva struktuur

Igal organisatsioonil on oma struktuur ehk ülesehitus. See tagab organisatsiooni juhtimise ning toimimise. 

Tead juba, et Kaitseliidul on 15 malevat. Samades piirides tegutsevad ka Noorte Kotkaste malevad ehk ka neid on 15. 

Üle Eesti on levinud pigem struktuur, kus malevas tegutsevad rühmad, mis omakorda võivad jaotuda salkadeks.
Küll aga on Noorte Kotkaste malevaid, kus malev jaguneb esmalt malevkondadeks. Viimastesse kuuluvad aga vastava piirkonna rühmad. Selline variant esineb näiteks Noorte Kotkaste Saaremaa ning Võrumaa malevates. 

Noorte Kotkaste malev on struktuuris suurim lüli. Igal maleval on pealik ja juhatus. Nemad juhivad Noorte Kotkaste malevat. 

Malevkond on struktuuris järgmine. Igas malevas ei pruugi seda lüli olla. Kui maleva liikmeskond on suur, siis on vaheastmeks ka malevkond. Malevkonda juhib malevkonnapealik.

Malevkond (või malev) jaguneb rühmadeks. Rühm on noorkotkaste põhiline allüksus. Rühm võib tegutseda kindlas piirkonnas, kooli juures või olla eriotstarbeline (nt mererühm). Rühma juhib rühmapealik. ​

Juhul, kui rühm on suur, jaguneb see salkadeks. Salk on vähemalt neljast noorliikmest koosnev allüksus, mida juhib tubli noorkotkast salgapealik.

Millisest struktuuriüksusest alustati videos organisatsiooni tutvustust? 

 • Malev
 • Rühm
 • Salk

Mitu tingimust peab olema täidetud, et ühes külas võiks olla noorkotkaste rühm?

 • 1 tingimus
 • 2 tingimust
 • 3 tingimust
Noorte Kotkaste struktuuri tutvustav video. Video: Noored Kotkad
Uuri videost eriotstaerblise rühma "Merenoorkotkad" kohta. Video: Noortesaade NOVA, 2023
 • Salga­pealik
 • Maleva­pealik
 • Rühma­pealik
 • Salk
 • Malev
 • Rühm
 • Malevkond
 • 1. salk
 • 1. rühm
 • 2. salk
 • 2. rühm
 • malev

 

Milline struktuuriüksus on jooniselt puudu?

Noorte Kotkaste juhtorganid

Igal organisatsioonil on juhtorganid, mis juhivad organisatsiooni tööd. Noortel Kotkastel on neid kaks – keskkogu ja keskjuhatus. 

Noorte Kotkaste keskkogu on organisatsiooni kõrgeim organ. Sinna kuuluvad Noorte Kotkaste peavanem ning kõigi malevate pealikud. Lisaks on liikmeks igast malevast üks rühmapealik.  

Keskkogul arutatakse organisatsiooni puudutavaid küsimusi. Kehtestatakse erinevaid kordasid, tegevussuundi, arengukava jmt. 

Keskkogu arutab Noorte Kotkaste tegevust puudutavaid küsimusi. Foto: Iiris Prosa
Keskkogusse kuuluvad peavanem, 15 malevapealikku ja lisaks üks valitud liige. Foto: Iiris Prosa
Noorte Kotkaste keskjuhatusse kuulub viis liiget erinevatest malevatest. Foto: Iiris Prosa

Teine juhtorgan on Noorte Kotkaste keskjuhatus. Sinna kuuluvad Noorte Kotkaste peavanem, peavanema abi ja kolm noortejuhti. 

Keskjuhatus täidab keskkogu otsuseid, töötab välja arengusuunad, arengukava ja kehtestab organisatsiooni tegevuse aastaks. 

Peavanem – inimene

Malevapealikke – inimest

Igast malevast üks noortejuht – 

KOKKU liiget

    • Malevate pealikud
    • Pea­vanema abi
    • Pea­vanem
    • 5 liiget
    • 31 liiget
    • Üks noorte­juht malevast
    • Kolm valitud noorte­juhti
    • Kesk­kogu
    • Kesk­juhatus
    • Otsuste tegemine, kordade kinnita­mine
    • Tegevuse planeeri­mine
    Palun oota