Peatükk 1.6 (IV järk)

Selgitab Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärki

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas selgitab oma sõnadega organisatsiooni eesmärki.

Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärk

Igal organisatsioonil on oma eesmärk. Sellest lähtuvalt toimub organisatsiooni tegevus, kujunevad väärtused ja hoiakud.

Noorte Kotkaste organisatsiooni tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. 

Seega koosneb organisatsiooni eesmärk kolmest osast: 

 • isamaaline pool – noorkotkad õpivad väärtustama ja austama oma kodumaad ning selle ajalugu;
 • vaimne tervis – noorkotkad õpivad lahendama probleeme,  käituma hädaolukorras;
 • kehaline aktiivsus – noorkotkastel toimuvad erinevad üritused, mis toetavad kehalist aktiivsust. Nendeks on näiteks rännakud, matkad, virtuaalmatkamine jmt.
  ​​​
 • Vaimne tervis
 • Kehaline aktiivsus
 • Isa­maaline pool
 • Järgu- ja eriala­koolitus
 • Ränna­kud, matkad
 • Teadmi­sed Eestist ja selle ajaloost

Eesmärgist tulenevad tegevused

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse erinevaid tegevusi: 

 • noorkotkad õpivad tundma riigikaitse valdkonda ja sellesse panustamise võimalusi;
 • läbi osalemise antakse noorkotkastele kodanikuoskusi, suurendatakse nende valmisolekut aidata ligimest; 
 • luuakse võimalusi ka noorkotkastel endil tegevusi korraldada;
 • eesmärgi saavutamiseks toimuvad koolitused (nt eriala- või järgulaagrid);
 • toimuvad tegevused, mis toetavad vaimset ja füüsilist tervist;
 • toimub koostöö välismaa noorteorganisatsioonidega;
 • väärtustatakse vabatahtlikkusel põhinevat noortetööd​.
Noorkotkana õpid tundma riigikaitse valdkonda.  Foto: Iiris Prosa
Noorkotkad on tihti esindatud paraadidel või lipuvalvetes. Läbi selle on sul võimalik õppida tundma olulisi punkte meie ajaloos ja olla ka ise nende osa. Foto: Lisett Kruusimäe
Kõik meie liikmed õpivad sama järgukava järgi. Foto: Iiris Prosa
Kui oskad midagi väga hästi, antakse sulle võimalus nooremaid juhendada. Foto: Iiris Prosa
Noorkotkana saad erinevaid võimalusi enda proovile panekuks. Foto: Iiris Prosa
Noortejuht, kes sind õpetab, on vabatahtlik. Foto: Iiris Prosa
 • Tutvustatakse riigikaitse valdkonda.
 • Läbi osalemise suurendatakse kodanikuoskusi, valmisolekut aidata ligimest.
 • Noortele antakse võimalus tegevusi ise läbi viia.
 • Toimuvad organisatsiooni eesmärgist lähtuvad koolitused.
 • Toetatakse liikmete vaimse ja füüsilise tervise arengut.
 • Toimub koostöö välisriikide noorteorganisatsioonidega.
 • Väärtustatakse vabatahtlikkusel põhinevat noortetööd.
Lühifilm sellest, mida annab ja õpetab Noorte Kotkaste organisatsioon. 
    • Virtuaal­matka­mine
    • Eriala­laager
    • Osalemine paraadil
    • Mini-Erna
    • Spordi­laager
    • Tartu rahu miiting
    • Maa­kondlik matka­mäng
    • Oma kodu­koha ajaloo uurimine
    • Elulised ülesan­ded matkadel
    • Ühis­tegevused rühmaga
    • Järgu­õppepäev
    Palun oota