Õppekomplekt (Matemaatika 9. kl)

Matemaatika 9. klassile

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Malle Saks
Väljaandja
Avita

1. Kuidas seda õpikut kasutada

Järg
Peatükk
1.1. Selgitused ja näpunäited

2. Peastarvutamine ja algebra põhitõed

Järg
Peatükk
2.1. Tehte asendamine teiste tehetega
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Kahekohalise arvu ruutu tõstmine, kahekohaliste arvude korrutamine
2.3. 100-lähedaste arvude ruutu tõstmine ja korrutamine

3. Arvu ruut ja ruutjuur

Järg
Peatükk
3.1. Ruutjuur
3.2. Põhitehted juurtega

4. Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand

Järg
Peatükk
4.1. Ruutfunktsioon ja selle graafik
4.2. Parabooli joonestamine tabeli meetodiga
4.3. Ruutvõrrandi graafiline tõlgendus
4.4. Ruutvõrrandite graafiline lahendamine
4.5. Mittetäielikud ruutvõrrandid
4.6. Ruutvõrrandi lahendivalem
4.7. Ruutvõrrandite lahendamine
4.8. Parabooli haripunkti leidmine
4.9. Parabooli skitseerimine kolme punkti abil
4.10. Ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvus diskriminandist
4.11. Parabooliga seotud tekstülesanded
4.12. Ruutkolmliikme tegurdamine

5. Avaldiste lihtsustamise elemente

Järg
Peatükk
5.1. Algebraline murd
5.2. Algebralise murru taandamine
5.3. „Miinus“ algebralise murru taandamisel
5.4. Murdude korrutamine ja jagamine
5.5. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine
5.6. Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine
5.7. Avaldiste lihtsustamise ja peastlihtsustamise ülesandeid

6. Täisnurkse kolmnurga geomeetria

Järg
Peatükk
6.1. Pythagorase teoreem (1)
6.2. Pythagorase teoreem (2)
6.3. Eukleidese teoreem
6.4. Korrapärase hulknurga pindala

7. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria

Järg
Peatükk
7.1. Nurga mõõtühikud
7.2. Teravnurga siinus ja koosinus
7.3. Teravnurga siinus ja koosinus täisnurkses kolmnurgas
7.4. Teravnurga tangens
7.5. Tõusunurk ja tõus
7.6. Täisnurkse kolmnurga lahendamine

8. Püramiid

Järg
Peatükk
8.1. Püramiid ja selle elemendid
8.2. Püramiidi pindala ja ruumala
8.3. Korrapärane nelinurkne püramiid

9. Pöördkehad

Järg
Peatükk
9.1. Pöördkehad
9.2. Silinder
9.3. Koonus
9.4. Kera

10. Mõtisklemiseks ja harjutamiseks

Järg
Peatükk
10.1. Ülesandeid valdkondade sidumiseks ja olukordade üle mõtisklemiseks
10.2. Ülesanded igapäeva­teabe analüüsimiseks
10.3. Ülesanded algebra keeles
10.4. Algebra, lihtsalt ja kiiresti
10.5. Mis kujund see on
10.6. Nurgad ja mida nende kaudu teada saab
10.7. Võrrandid või funktsioonid või veel midagi
10.8. Ülesandeid kooli­matemaatika klassikast
10.9. Julgelt eksamile. Algebraline avaldis
10.10. Julgelt eksamile. Geomeetria
10.11. Julgelt eksamile. Funktsioonid

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Valemid ja reeglid
Tasuta tutvumiseks!
11.2. Mõisted
11.3. Sõnaseletused
Palun oota