Õppekomplekt (Inimeseõpetus 5. kl)

1. TERVIS

Järg
Peatükk
1.1. Tervise olemus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Tervisenäitajad
1.3. Tervist mõjutavad tegurid. Stress
1.4. Kokkuvõte

2. TERVISLIK ELUVIIS

Järg
Peatükk
2.1. Terviliku eluviisi komponendid
2.2. Tervislik toitumine
2.3. Tervisliku toitumise põhimõtted
2.4. Toitumist mõjutavad tegurid
2.5. Tervislik päeva- ja nädalamenüü
2.6. Kehaline aktiivsus. Kehalise aktiivsuse tähtsus igapäevaelus
2.7. Tervistava kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted
2.8. Sobiva kehalise aktiivsuse valik
2.9. Enesetestimine seoses kehalise aktiivsusega
2.10. Karastamine
2.11. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Tervislik õpikeskkond. Uni
2.12. Kokkuvõte

3. MURDEIGA JA KEHALISED MUUTUSED

Järg
Peatükk
3.1. Murdeiga inimese elukaares
3.2. Kehalised muutused
3.3. Emotsionaalsed muutused
3.4. Suhtumine kehasse ja keha eest hoolitsemine
3.5. Suguline küpsus ja soojätkamine
3.6. Kokkuvõte

4. TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE

Järg
Peatükk
4.1. Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues
4.2. Eakaaslaste ja meedia mõju ning iseenda vastutus
4.3. Vahendatud suhtlemine
4.4. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused
4.5. Uimastite tarbimisega seonduvad riskid tervisele
4.6. Valikud ja vastutus seoses uimastitega
4.7. Kokkuvõte

5. HAIGUSED JA ESMAABI

Järg
Peatükk
5.1. Haigused ja esmaabi
5.2. Nakkushaigused
5.3. Mittenakkushaigused
5.4. Käitumine õnnetusjuhtumi korral
5.5. Esmaabi põhimõtted
5.6. Esmaabi erinevates olukordades
5.7. Koduapteek
5.8. Kokkuvõte

6. KESKKOND JA TERVIS

Järg
Peatükk
6.1. Tervislik elukeskkond
6.2. Keskkonna hoidmine
6.3. Tervis heaolu tagajana
6.4. Kokkuvõte

7. TERVIST, SUVI!

Järg
Peatükk
7.1. Tervist, suvi!

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Sõnaseletused
Palun oota