Õppekomplekt (Eesti keel 9. kl)

PEEGEL 3

9. klassi eesti keel

Autorid
Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
Ülesannetekogu autorid
Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
Väljaandja
Koolibri

1. peatükk

Järg
Peatükk
1.1. Hea 9. klassi õpilane
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Selles peatükis
1.3. Tekstid ja lugemisstrateegiad (1.1)
1.4. Mitmetasandilised tekstid (1.2)
1.5. Keel ja murre. Eesti keel maailma keelte seas (1.3)
1.6. Eesti keel Euroopas (1.4)
1.7. Muutuv keel (1.5)
1.8. Kontrolltöö 1

2. peatükk

Järg
Peatükk
2.1. Selles peatükis
2.2. Tekstitüübid (2.1)
2.3. Tekstiliigid (2.2)
2.4. Häälikute liigitamine (2.3)
2.5. Silbitamine ja poolitamine (2.4)
2.6. Lühendamine (2.5)
2.7. Kontrolltöö 2

3. peatükk

Järg
Peatükk
3.1. Selles peatükis
3.2. Kirjutamise eesmärk ja idee (3.1)
3.3. Kirjutamise eeltöö (3.2)
3.4. Täheortograafia põhitõed (3.3)
3.5. Liitsõnad ja tuletised (3.4)
3.6. Nimetuletised (3.5)
3.7. Kontrolltöö 3

4. peatükk

Järg
Peatükk
4.1. Selles peatükis
4.2. Pilt ja tekst kui tervik (4.1)
4.3. Foto (4.2)
4.4. Võõrsõnad ja võõrnimed (4.3)
4.5. Tsitaatsõnad (4.4)
4.6. Suur ja väike algustäht. Pealkirjad (4.5)
4.7. Kontrolltöö 4

5. peatükk

Järg
Peatükk
5.1. Selles peatükis
5.2. Teksti ülesehitus. Lõik (5.1)
5.3. Teksti toimetamine ja viimistlemine (5.2)
5.4. Kokku- ja lahkukirjutamine. Pöördsõnad (5.3)
5.5. Kokku- ja lahkukirjutamine. Käändsõnad (5.4)
5.6. Kokku- ja lahkukirjutamine. Muutumatud sõnad (5.5)
5.7. Kontrolltöö 5

6. peatükk

Järg
Peatükk
6.1. Selles peatükis
6.2. Stiil. Teabetekstide keel (6.1)
6.3. Teabetekstid ja ametlik keel (6.2)
6.4. Ajakirjanduslik stiil (6.3)
6.5. Ilukirjanduslik stiil (6.4)
6.6. Sõnavarast (6.5)
6.7. Kontrolltöö 6

7. peatükk

Järg
Peatükk
7.1. Selles peatükis
7.2. Veebitekstid (7.1)
7.3. Veebisuhtlus (7.2)
7.4. Lause (7.3)
7.5. Lihtlause kirjavahemärgistus (7.4)
7.6. Liitlause kirjavahemärgistus (7.5)
7.7. Kontrolltöö 7

8. peatükk

Järg
Peatükk
8.1. Selles peatükis
8.2. Meedia. Raadio (8.1)
8.3. Televisioon (8.2)
8.4. Täiend ja lisand (8.3)
8.5. Otsekõne ja kaudkõne (8.4)
8.6. Keel kui peegel (8.5)
8.7. Kontrolltöö 8

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
Palun oota