MATEMAATIKA 7. klassile

Õpiku autorid
Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Ülesannetekogu autorid
Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Kirjastus
Koolibri
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 65 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 1509 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Ülesannetekogu autorid
  Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  7.
 • Kirjastus
  Koolibri
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. RATSIONAALARVUD

Järg
Peatükk
1.1. Mis on ratsionaal­arvud? Mida uut õpime?
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Ratsionaal­arvude liitmine ja lahutamine
1.3. Kordamiseks
1.4. Kahe punkti vaheline kaugus arv­teljel
1.5. Ratsionaal­arvude korrutamine ja jagamine
1.6. Ratsionaal­arvud ja tasku­arvuti
1.7. Arvu aste
1.8. Tehete järje­kord
1.9. Kümne astmed
1.10. „Arv­hiiglased”
1.11. Enese­kontrolliks

2. MURRUD JA PROTSENDID

Järg
Peatükk
2.1. Ligi­kaudsed ja täpsed arvud. Mida uut õpime?
2.2. Arvude ümardamine
2.3. Tehted ligi­kaudsete arvudega
2.4. Harilik murd kui osa­määr
2.5. Terviku leidmine antud osa ja selle osa­määra järgi
2.6. Protsent kui osa­määr
2.7. Terviku leidmine antud osa ja selle protsendi­määra järgi
2.8. Kordamiseks
2.9. Suuruste muutumine ja võrdlemine
2.10. Protsendi­määrade võrdlemine. Protsendi­punktid
2.11. Mis on promill?
2.12. Sagedus­tabel
2.13. Sektor­diagramm
2.14. Oleme juhuse võimuses
2.15. Mis on tõe­näosus?
2.16. Laen ja intress
2.17. Enese­kontrolliks

3. AVALDISTE TEISENDUSI. LINEAARVÕRRAND

Järg
Peatükk
3.1. Korrutiste lihtsustamine. Mida uut õpime?
3.2. Sulgude avamine
3.3. Sarnaste liidetavate koondamine
3.4. Võrrandite sama­väärsus
3.5. Võrrandi põhi­omadused
3.6. Ühe tundmatuga lineaar­võrrandi lahendamine
3.7. Kordamiseks
3.8. Võrrand aitab lahendada tekst­ülesandeid
3.9. Kordamiseks
3.10. Enesekontrolliks

4. VÕRDELINE JA PÖÖRDVÕRDELINE SÕLTUVUS. LINEAARFUNKTSIOON

Järg
Peatükk
4.1. Jäävad ja muutuvad suurused. Funktsiooni mõiste. Mida uut õpime?
4.2. Võrdeline sõltuvus
4.3. Võrdelise sõltuvuse graafik
4.4. Võrre
4.5. Võrde­kujuline võrrand
4.6. Kordamiseks
4.7. Võrdeline jaotamine
4.8. Pöörd­võrdeline sõltuvus
4.9. Pöörd­võrdelise sõltuvuse graafik
4.10. Lineaar­funktsioon
4.11. Lineaar­funktsiooni graafik
4.12. Enese­kontrolliks

5. RÖÖPKÜLIK

Järg
Peatükk
5.1. Hulk­nurk. Mida uut õpime?
5.2. Hulk­nurga nurkade summa
5.3. Rööp­külik
5.4. Rööp­küliku pindala
5.5. Kordamiseks
5.6. Romb
5.7. Rombi pindala
5.8. Kolm­nurkne püst­prisma
5.9. Kolm­nurkse püst­prisma pindala
5.10. Kolmnurkse püstprisma ruumala
5.11. Püst­rööp­tahukas ja selle pindala
5.12. Püst­rööp­tahuka ruumala
5.13. Kordamiseks
5.14. Enese­kontrolliks

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
või loo konto
Palun oota