Õppekomplekt (Matem 7. kl)

1. RATSIONAAL­ARVUD

Järg
Peatükk
1.1. Mis on ratsionaal­arvud? Mida uut õpime?
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Ratsionaal­arvude liitmine ja lahutamine
1.3. Kordamiseks
1.4. Kahe punkti vaheline kaugus arv­teljel
1.5. Ratsionaal­arvude korrutamine ja jagamine
1.6. Ratsionaal­arvud ja tasku­arvuti
1.7. Arvu aste
1.8. Tehete järje­kord
1.9. Kümne astmed
1.10. „Arv­hiiglased”
1.11. Enese­kontrolliks

2. MURRUD JA PROTSENDID

Järg
Peatükk
2.1. Ligi­kaudsed ja täpsed arvud. Mida uut õpime?
2.2. Arvude ümardamine
2.3. Tehted ligi­kaudsete arvudega
2.4. Harilik murd kui osa­määr
2.5. Terviku leidmine antud osa ja selle osa­määra järgi
2.6. Protsent kui osa­määr
2.7. Terviku leidmine antud osa ja selle protsendi­määra järgi
2.8. Kordamiseks
2.9. Suuruste muutumine ja võrdlemine
2.10. Protsendi­määrade võrdlemine. Protsendi­punktid
2.11. Mis on promill?
2.12. Sagedus­tabel
2.13. Sektor­diagramm
2.14. Oleme juhuse võimuses
2.15. Mis on tõe­näosus?
2.16. Laen ja intress
2.17. Enese­kontrolliks

3. AVALDISTE TEISENDUSI. LINEAAR­VÕRRAND

Järg
Peatükk
3.1. Korrutiste lihtsustamine. Mida uut õpime?
3.2. Sulgude avamine
3.3. Sarnaste liidetavate koondamine
3.4. Võrrandite sama­väärsus
3.5. Võrrandi põhi­omadused
3.6. Ühe tundmatuga lineaar­võrrandi lahendamine
3.7. Kordamiseks
3.8. Võrrand aitab lahendada tekst­ülesandeid
3.9. Kordamiseks
3.10. Enesekontrolliks

4. VÕRDELINE JA PÖÖRD­VÕRDELINE SÕLTUVUS. LINEAAR­FUNKTSIOON

Järg
Peatükk
4.1. Jäävad ja muutuvad suurused. Funktsiooni mõiste. Mida uut õpime?
4.2. Võrdeline sõltuvus
4.3. Võrdelise sõltuvuse graafik
4.4. Võrre
4.5. Võrde­kujuline võrrand
4.6. Kordamiseks
4.7. Võrdeline jaotamine
4.8. Pöörd­võrdeline sõltuvus
4.9. Pöörd­võrdelise sõltuvuse graafik
4.10. Lineaar­funktsioon
4.11. Lineaar­funktsiooni graafik
4.12. Enese­kontrolliks

5. RÖÖP­KÜLIK

Järg
Peatükk
5.1. Hulk­nurk. Mida uut õpime?
5.2. Hulk­nurga nurkade summa
5.3. Rööp­külik
5.4. Rööp­küliku pindala
5.5. Kordamiseks
5.6. Romb
5.7. Rombi pindala
5.8. Kolm­nurkne püst­prisma
5.9. Kolm­nurkse püst­prisma pindala
5.10. Kolmnurkse püstprisma ruumala
5.11. Püst­rööp­tahukas ja selle pindala
5.12. Püst­rööp­tahuka ruumala
5.13. Kordamiseks
5.14. Enese­kontrolliks

6. ÜKS­LIIKMED

Järg
Peatükk
6.1. Mis on üks­liige? Mida uut õpime?
6.2. Astmete korrutamine
6.3. Üks­liikmete korrutamine
6.4. Korrutise astendamine
6.5. Astme astendamine
6.6. Üks­liikmete astendamine
6.7. Astmete jagamine
6.8. Üks­liikmete jagamine
6.9. Jagatise astendamine
6.10. Kui astendaja on null
6.11. Standard­kujulised arvud
6.12. Kordamiseks
6.13. Enese­kontrolliks

7. ÜLDISEKS KORDAMISEKS

Järg
Peatükk
7.1. Arvutamine ja avaldiste teisendamine
7.2. Võrrandid ja funktsioonid
7.3. Geomeetrilised kujundid
7.4. Matemaatikast huvitatuile

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Mõisted
Palun oota