MATEMAATIKA 6. klassile

Õpiku autorid
Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
Ülesannetekogu autorid
Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
Kirjastus
Koolibri
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 70 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 1356 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
 • Ülesannetekogu autorid
  Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  6.
 • Kirjastus
  Koolibri
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. Harilikud murrud. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
1.1. Kordamiseks
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kujutame harilikke murde arvkiirel
1.3. Lihtmurd ja liigmurd
1.4. Hariliku murru taan­da­mine
1.5. Kordamiseks
1.6. Murdude tei­sen­da­mine ühenimelisteks
1.7. Harilike murdude võrdlemine
1.8. Kordamiseks
1.9. Ühe­nime­liste murdude liitmine ja lahutamine
1.10. Liigmurru täis- ja murd­osa
1.11. Sega­arvude liit­mine ja lahu­ta­mine
1.12. Kordamiseks
1.13. Eri­nime­liste murdude liit­mine ja lahuta­mine
1.14. Enese­kont­rolliks

2. Murdude teisendusi. Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
2.1. Tei­sen­dame küm­nend­murde harilikeks murdu­deks
2.2. Tei­sen­dame harilikke murde kümnend­mur­du­deks
2.3. Hariliku murru küm­nend­lähendid
2.4. Harilik murd kui jagatis
2.5. Aja­loolisi andmeid murdude kohta
2.6. Kor­da­mi­seks
2.7. Harilike murdude korru­ta­mine
2.8. Pöördarvud
2.9. Harilike murdude jaga­mine
2.10. Korda­mi­seks
2.11. Ülesandeid kõigile tehetele murd­arvudega
2.12. Enese­kont­rolliks

3. Protsentarvutus

Järg
Peatükk
3.1. Osa leidmine tervikust antud osa­määra järgi
3.2. Mis on protsent?
3.3. Osa leidmine tervikust antud prot­sendi­määra järgi
3.4. Enesekontrolliks

4. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
4.1. Ringjoon ja ring
4.2. Täis­pööre. Ringi sektor
4.3. Korda­mi­seks
4.4. Sektor­diagramm
4.5. Ring­joone pikkus
4.6. Ringi pindala
4.7. Aja­loo­lisi and­meid
4.8. Enese­kont­rolliks
4.9. Valik­vas­tus­tega ülesan­deid korda­miseks

5. Geomeetrilisi konstruktsioone. Kolmnurk

Järg
Peatükk
5.1. Kolmnurk
5.2. Peegeldus sirgest
5.3. Kordamiseks
5.4. Lõigu poolitamine
5.5. Antud sirgele rist­sirge joo­nes­ta­mine
5.6. Nurga poolitamine
5.7. Kolmnurga nurkade summa
5.8. Kordamiseks
5.9. Kolmnurga joo­nes­ta­mine kolme külje järgi
5.10. Kolmnurga joo­nes­ta­mine kahe külje ja nende­vahe­lise nurga järgi
5.11. Kolmnurga joo­nes­ta­mine ühe külje ja selle lähis­nur­kade järgi
5.12. Kordamiseks
5.13. Kolm­nur­kade lii­gi­ta­mine
5.14. Võrd­haarse kolm­nurga omadusi
5.15. Kolmnurga alus ja kõrgus
5.16. Kolm­nurga pindala
5.17. Enesekontrolliks

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Lisa 1. Programmi GeoGebra tut­vus­tus
6.2. Lisa 2. Kujundi pee­gel­da­mine sirgest
6.3. Lisa 3. Lõigu poo­li­ta­mine
6.4. Lisa 4. Sirgele rist­sirge joo­nes­ta­mine
6.5. Lisa 5. Nurga poo­li­ta­mine
6.6. Lisa 6. Kolm­nurga nurkade muu­tu­mine
6.7. Lisa 7. Kolm­nurga joo­nes­ta­mine kolme külje järgi
6.8. Lisa 8. Kolm­nurga joo­nes­ta­mine kahe külje ja nende­vahe­lise nurga järgi
6.9. Lisa 9. Kolm­nurga joo­nes­ta­mine ühe külje ja selle lähis­nur­kade järgi
6.10. Lisa 10. Võrd­haarse kolm­nurga omadused
6.11. Lisa 11. Kolm­nurga alus ja kõrgus
6.12. Lisa 12. Kolm­nurga pindala
6.13. Lisa 13. Kolm­nurga ja rist­küliku pindala
6.14. Mõisted
või loo konto
Palun oota