Õppekomplekt (Matemaatika 6. kl)

1. Harilikud murrud. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
1.1. Kordamiseks
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kujutame harilikke murde arv­kiirel
1.3. Liht­murd ja liig­murd
1.4. Hariliku murru taandamine
1.5. Kordamiseks
1.6. Murdude teisendamine ühe­nimelisteks
1.7. Harilike murdude võrdlemine
1.8. Kordamiseks
1.9. Ühe­nimeliste murdude liitmine ja lahutamine
1.10. Liig­murru täis- ja murd­osa
1.11. Sega­arvude liitmine ja lahutamine
1.12. Kordamiseks
1.13. Eri­nimeliste murdude liitmine ja lahutamine
1.14. Enese­kontrolliks

2. Murdude teisendusi. Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
2.1. Teisendame kümnend­murde harilikeks murdudeks
2.2. Teisendame harilikke murde kümnend­murdudeks
2.3. Hariliku murru kümnend­lähendid
2.4. Harilik murd kui jagatis
2.5. Ajaloolisi andmeid murdude kohta
2.6. Kordamiseks
2.7. Harilike murdude korrutamine
2.8. Pöörd­arvud
2.9. Harilike murdude jagamine
2.10. Kordamiseks
2.11. Ülesandeid kõigile tehetele murd­arvudega
2.12. Enese­kontrolliks

3. Protsent­arvutus

Järg
Peatükk
3.1. Osa leidmine tervikust antud osa­määra järgi
3.2. Mis on protsent?
3.3. Osa leidmine tervikust antud protsendi­määra järgi
3.4. Enese­kontrolliks

4. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
4.1. Ring­joon ja ring
4.2. Täis­pööre. Ringi sektor
4.3. Kordamiseks
4.4. Sektor­diagramm
4.5. Ring­joone pikkus
4.6. Ringi pindala
4.7. Ajaloolisi andmeid
4.8. Enese­kontrolliks
4.9. Valik­vastustega ülesandeid kordamiseks

5. Geomeetrilisi konstruktsioone. Kolmnurk

Järg
Peatükk
5.1. Kolm­nurk
5.2. Peegeldus sirgest
5.3. Kordamiseks
5.4. Lõigu poolitamine
5.5. Antud sirgele rist­sirge joonestamine
5.6. Nurga poolitamine
5.7. Kolm­nurga nurkade summa
5.8. Kordamiseks
5.9. Kolm­nurga joonestamine kolme külje järgi
5.10. Kolm­nurga joonestamine kahe külje ja nende­vahelise nurga järgi
5.11. Kolm­nurga joonestamine ühe külje ja selle lähis­nurkade järgi
5.12. Kordamiseks
5.13. Kolm­nurkade liigitamine
5.14. Võrd­haarse kolm­nurga omadusi
5.15. Kolm­nurga alus ja kõrgus
5.16. Kolm­nurga pindala
5.17. Enese­kontrolliks

6. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
6.1. Negatiivsed arvud
6.2. Arvtelg
6.3. Vastand­arvud
6.4. Arvu absoluut­väärtus
6.5. Missugune arv on suurem, missugune väiksem?
6.6. Enese­kontrolliks

7. Täisarvud. Tehted täis­arvudega

Järg
Peatükk
7.1. Täis­arvud
7.2. Kahe negatiivse täis­arvu liitmine
7.3. Kahe eri­märgilise täis­arvu liitmine
7.4. Liitmise seadused. Mitme täis­arvu liitmine
7.5. Kordamiseks
7.6. Täis­arvude lahutamine
7.7. Ülesandeid täis­arvude liitmise ja lahutamise kohta
7.8. Kahe täis­arvu korrutamine
7.9. Korrutamise seadused
7.10. Täis­arvude jagamine
7.11. Kordamiseks
7.12. Enesekontrolliks

8. Punkti rist­koordinaadid tasandil

Järg
Peatükk
8.1. Kuidas määrata punkti asu­kohta tasandil
8.2. Temperatuuri graafik
8.3. Ühtlase liikumise graafik
8.4. Enese­kontrolliks

9. Üldiseks kordamiseks

Järg
Peatükk
9.1. Tehted murdude ja täis­arvudega. Protsent
9.2. Geomeetrilised kujundid

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Lisa 1. Programmi GeoGebra tutvustus
10.2. Lisa 2. Kujundi peegeldamine sirgest
10.3. Lisa 3. Lõigu poolitamine
10.4. Lisa 4. Sirgele rist­sirge joonestamine
10.5. Lisa 5. Nurga poolitamine
10.6. Lisa 6. Kolm­nurga nurkade muutumine
10.7. Lisa 7. Kolm­nurga joonestamine kolme külje järgi
10.8. Lisa 8. Kolm­nurga joonestamine kahe külje ja nende­vahelise nurga järgi
10.9. Lisa 9. Kolm­nurga joonestamine ühe külje ja selle lähis­nurkade järgi
10.10. Lisa 10. Võrd­haarse kolm­nurga omadused
10.11. Lisa 11. Kolm­nurga alus ja kõrgus
10.12. Lisa 12. Kolm­nurga pindala
10.13. Lisa 13. Kolm­nurga ja rist­küliku pindala
10.14. Mõisted
Palun oota