Õppekomplekt (Matemaatika 6. kl)

MATEMAATIKA 6. klassile

Autorid
Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
Ülesannetekogu autorid
Tiiu Kaljas, Enn Nurk, Aksel Telgmaa
Väljaandja
Koolibri

1. Harilikud murrud. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
1.1. Kordamiseks
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kujutame harilikke murde arv­kiirel
1.3. Liht­murd ja liig­murd
1.4. Hariliku murru taandamine
1.5. Kordamiseks
1.6. Murdude teisendamine ühe­nimelisteks
1.7. Harilike murdude võrdlemine
1.8. Kordamiseks
1.9. Ühe­nimeliste murdude liitmine ja lahutamine
1.10. Liig­murru täis- ja murd­osa
1.11. Sega­arvude liitmine ja lahutamine
1.12. Kordamiseks
1.13. Eri­nimeliste murdude liitmine ja lahutamine
1.14. Enese­kontrolliks

2. Murdude teisendusi. Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
2.1. Teisendame kümnend­murde harilikeks murdudeks
2.2. Teisendame harilikke murde kümnend­murdudeks
2.3. Hariliku murru kümnend­lähendid
2.4. Harilik murd kui jagatis
2.5. Ajaloolisi andmeid murdude kohta
2.6. Kordamiseks
2.7. Harilike murdude korrutamine
2.8. Pöörd­arvud
2.9. Harilike murdude jagamine
2.10. Kordamiseks
2.11. Ülesandeid kõigile tehetele murd­arvudega
2.12. Enese­kontrolliks

3. Protsent­arvutus

Järg
Peatükk
3.1. Osa leidmine tervikust antud osa­määra järgi
3.2. Mis on protsent?
3.3. Osa leidmine tervikust antud protsendi­määra järgi
3.4. Enese­kontrolliks

4. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
4.1. Ring­joon ja ring
4.2. Täis­pööre. Ringi sektor
4.3. Kordamiseks
4.4. Sektor­diagramm
4.5. Ring­joone pikkus
4.6. Ringi pindala
4.7. Ajaloolisi andmeid
4.8. Enese­kontrolliks
4.9. Valik­vastustega ülesandeid kordamiseks

5. Geomeetrilisi konstruktsioone. Kolmnurk

Järg
Peatükk
5.1. Kolm­nurk
5.2. Peegeldus sirgest
5.3. Kordamiseks
5.4. Lõigu poolitamine
5.5. Antud sirgele rist­sirge joonestamine
5.6. Nurga poolitamine
5.7. Kolm­nurga nurkade summa
5.8. Kordamiseks
5.9. Kolm­nurga joonestamine kolme külje järgi
5.10. Kolm­nurga joonestamine kahe külje ja nende­vahelise nurga järgi
5.11. Kolm­nurga joonestamine ühe külje ja selle lähis­nurkade järgi
5.12. Kordamiseks
5.13. Kolm­nurkade liigitamine
5.14. Võrd­haarse kolm­nurga omadusi
5.15. Kolm­nurga alus ja kõrgus
5.16. Kolm­nurga pindala
5.17. Enese­kontrolliks

6. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
6.1. Negatiivsed arvud
6.2. Arvtelg
6.3. Vastand­arvud
6.4. Arvu absoluut­väärtus
6.5. Missugune arv on suurem, missugune väiksem?
6.6. Enese­kontrolliks

7. Täisarvud. Tehted täis­arvudega

Järg
Peatükk
7.1. Täis­arvud
7.2. Kahe negatiivse täis­arvu liitmine
7.3. Kahe eri­märgilise täis­arvu liitmine
7.4. Liitmise seadused. Mitme täis­arvu liitmine
7.5. Kordamiseks
7.6. Täis­arvude lahutamine
7.7. Ülesandeid täis­arvude liitmise ja lahutamise kohta
7.8. Kahe täis­arvu korrutamine
7.9. Korrutamise seadused
7.10. Täis­arvude jagamine
7.11. Kordamiseks
7.12. Enesekontrolliks

8. Punkti rist­koordinaadid tasandil

Järg
Peatükk
8.1. Kuidas määrata punkti asu­kohta tasandil
8.2. Temperatuuri graafik
8.3. Ühtlase liikumise graafik
8.4. Enese­kontrolliks

9. Üldiseks kordamiseks

Järg
Peatükk
9.1. Tehted murdude ja täis­arvudega. Protsent
9.2. Geomeetrilised kujundid

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Lisa 1. Programmi GeoGebra tutvustus
10.2. Lisa 2. Kujundi peegeldamine sirgest
10.3. Lisa 3. Lõigu poolitamine
10.4. Lisa 4. Sirgele rist­sirge joonestamine
10.5. Lisa 5. Nurga poolitamine
10.6. Lisa 6. Kolm­nurga nurkade muutumine
10.7. Lisa 7. Kolm­nurga joonestamine kolme külje järgi
10.8. Lisa 8. Kolm­nurga joonestamine kahe külje ja nende­vahelise nurga järgi
10.9. Lisa 9. Kolm­nurga joonestamine ühe külje ja selle lähis­nurkade järgi
10.10. Lisa 10. Võrd­haarse kolm­nurga omadused
10.11. Lisa 11. Kolm­nurga alus ja kõrgus
10.12. Lisa 12. Kolm­nurga pindala
10.13. Lisa 13. Kolm­nurga ja rist­küliku pindala
10.14. Mõisted
Palun oota