Õppekomplekt (Eesti keel 9. kl)

1. Eesti keel teiste keelte seas

Järg
Peatükk
1.1. Keelesugulus. Maailma keeled
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eesti keele sugulaskeeled
1.3. Eesti keele eripära ja võrdlus teiste keeltega
1.4. Eesti kirjakeele sünd ja kujunemine
1.5. Eesti keele areng tänapäeval
1.6. Kokkuvõte I

2. Võrgumaailm

Järg
Peatükk
2.1. Veebiteksti eesmärgid ja eripära
2.2. Teabe otsimine ja kasutamine
2.3. Keelekasutus veebis
2.4. Veebiviisakus
2.5. Kokkuvõte II

3. Uute sõnade saamine

Järg
Peatükk
3.1. Sõnavara rikastamine. Tehissõnad
3.2. Sõnade liitmine
3.3. Nimi- ja omadussõnatuletus
3.4. Tegu- ja määrsõnatuletus
3.5. Sõnade laenamine
3.6. Kokkuvõte III

4. Teksti ülesehitus ja sidusus

Järg
Peatükk
4.1. Tekstitüübid
4.2. Teksti ülesehitus
4.3. Teksti liigendamine
4.4. Lõigu ülesehitus
4.5. Tekstisidusus
4.6. Kokkuvõte

5. Teksti stiil ja sõnastus

Järg
Peatükk
5.1. Sõnade stiilivärving
5.2. Kujundlikkus
5.3. Stiilivääratused
5.4. Kokkuvõte V

6. Kõne ja väitlus

Järg
Peatükk
6.1. Õige ja selge hääldus
6.2. Kuidas koostada kõnet
6.3. Kõne ülesehitus
6.4. Väitlus
6.5. Kokkuvõte VI

7. Lause tekstis ja selle õigekiri

Järg
Peatükk
7.1. Lihtlause
7.2. Liitlause
7.3. Lauselühendiga lause ja otsekõne
7.4. Hea lausestus
7.5. Kokkuvõte VII

8. Tarbetekstid

Järg
Peatükk
8.1. Tarbetekstide eripära
8.2. Avaldus. Seletuskiri
8.3. Elulookirjeldus
8.4. Kokkuvõte VIII

9. Kordamine

Järg
Peatükk
9.1. Veaohtliku õigekirjaga oma- ja võõrsõnad
9.2. Tsitaatsõnad ja võõrnimed
9.3. Kokku- ja lahkukirjutamine
9.4. Algustäheõigekiri
9.5. Omadussõna võrdlusastmed
9.6. Veaohtlikud käänd- ja pöördsõnad
9.7. Silbitamine ja poolitamine
9.8. Lühendamine
9.9. Sünonüümid, homonüümid ja antonüümid
9.10. Välte määramine

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Lisa
10.2. Mõisted
10.3. Sõnastik
10.4. Põhivara animatsioonid
Tasuta tutvumiseks!
10.5. Kasutatud kirjandus
10.6. Impressum

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
11.2. Sõnaseletused
Palun oota