Õppekomplekt (Matemaatika 8. kl)

Matemaatika 8. klassile

1. Kuidas seda õpikut kasutada

Järg
Peatükk
1.1. Selgitused ja näpunäited

2. Üksliikmed

Järg
Peatükk
2.1. Üksliige
2.2. Koondamine
2.3. Üksliikmete korrutamine ja jagamine arvuga
2.4. Üksliikmete korrutamine ja jagamine
2.5. Üksliikmete astendamine
2.6. Lihtsustamine

3. Hulkliikmed

Järg
Peatükk
3.1. Hulkliikmed. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
3.2. Hulkliikmete korrutamine ja jagamine üksliikmega
3.3. Hulkliikmete tegurdamine. Sulgude ette toomine
3.4. Hulkliikmete korrutamine
3.5. Hulkliikmete tegurdamine. Rühmitamisvõte
3.6. Ruutude vahe valem
3.7. Kaksliikme ruut

4. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

Järg
Peatükk
4.1. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand
Tasuta tutvumiseks!
4.2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteem
4.3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteem ja selle graafiline lahendamine
4.4. Lahendid puuduvad või lõpmatult palju lahendeid
4.5. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteemi lahendamine liitmisvõttega
4.6. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteemi lahendamine asendusvõttega
4.7. Tekstülesannete lahendamine lineaarvõrrandi­süsteemi abil

5. Geomeetria. Paralleelsed ja lõikuvad sirged

Järg
Peatükk
5.1. Defineerimine ja algmõisted
5.2. Teoreem ja aksioom. Eeldus ja väide
5.3. Sirgete lõikumine ja paralleelsus
5.4. Kahe sirge lõikamine kolmandaga
5.5. Sirgete paralleelsuse tunnused

6. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
6.1. Kolmnurk, ristkülik, rööpkülik, ring
6.2. Kolmnurga sisenurkade summa ja kolmnurga välisnurk
6.3. Kolmnurga mediaanid
6.4. Ringjoone kaar, kesknurk, piirdenurk
6.5. Ringjoone puutuja
6.6. Kolmnurga ümberringjoon
6.7. Kolmnurga siseringjoon
6.8. Korrapärase hulknurga ümber- ja siseringjoon
6.9. Trapets
6.10. Trapetsi pindala
6.11. Kesklõik

7. Hulknurkade sarnasus

Järg
Peatükk
7.1. Võrdelised lõigud. Kiirteteoreem
7.2. Sarnased hulknurgad
7.3. Kolmnurkade sarnasuse tunnused
7.4. Sarnaste hulknurkade ümbermõõt ja pindala
7.5. Pikkuste kaudne mõõtmine
7.6. Maa-ala plaanistamine

8. Mõtisklemiseks ja harjutamiseks

Järg
Peatükk
8.1. Tean, mida tean 1
8.2. Tean, mida tean 2
8.3. Ülesandeid valdkondade sidumiseks ja olukordade üle mõtisklemiseks

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
Palun oota