Peatükk 5.1 (Inimeseõpetus 9)

Mõisted • profiil – inimese kirjeldus, lühiseloomustus

A

 • abort – meditsiiniline toiming raseduse katkestamiseks
 • aktsiis – maks, mida kogutakse kauplemise või tootmise pealt. Aktsiisi makstakse nende kaupade pealt, mille kasutamist tahab riik piirata. Levinumad aktsiisid on alkoholi-, tubaka-, pakendi-, kütuse- ja elektriaktsiis
 • arenemine – kellegi või millegi muutumine lihtsamalt keerulisemale tasemele
 • arenguhäire – lapse arengus tekkiv kõrvalekalle normist või arengu aeglustumine
 • arvepidamine – oma tulude ja kulude kirja panemine ehk kaardistamine
 • asustama – mingit ala elanikega täitma

B

 • brutopalk – töötasu, mis on lepingus kirjas. Brutopalgas sisalduvad ka kohustuslikud maksud riigile

E

 • ebaseaduslik – seadusega mitte arvestav või vastuolus
 • eelarve – rahaline plaan kulude ja tulude planeerimiseks 
 • eesnimi – lapsele tema sünni registreerimisel antav nimi
 • eluase – koht, kus elatakse
 • elukestev õpe – elu vältel toimuv oskuste ja teadmiste arendamine
 • elund – organismi osa, millel on kindel kuju, ehitus ja ülesanne
 • erektsioon – peenise jäigaks, jämedamaks ja pikemaks muutumine. Erektsiooni korral peenis tõuseb ülespoole, kehast eemale. Erektsioon tekib seksuaalse erutuse korral.

H

 • hasartmängumaks – maks, mida maksab hasartmängu korraldaja hasartmängu vahenditelt ja saadud tuludest
 • hinnapakkumine – ettepanek töötasu suuruse kohta võimalikult töö tegijalt 
 • hoiuintress – raha, mida pank maksab inimesele õiguse eest kasutada tema raha
 • hoiustamine – raha panka hoiule panemine selleks, et raha koguda ja sellelt teenida

I

 • inimkaubandus – tegevus, mille eesmärk on teiste inimeste ärakasutamine

J

K

 • kandideerima – ametikohale soovi avaldama
 • kiirlaen – lihtsatel tingimustel võetav suure intressiga laen
 • kinnisvara – maa ja sellel asetsevad hooned ning õigused nendele
 • kommunaalkulu – kulutus kütte, elektri ja vee eest
 • kondoom – kaitsevahend, mis aitab vältida suguhaigustesse nakatumist ja rasestumist 
 • krediitkaart – pangakaart, mis annab võimaluse kasutada kokkulepitud summas panga poolt antud laenu
 • kulu – rahaline väljaminek
 • käibemaks – maks kaupadele ja teenustele. Käibemaksu tasub tarbija ehk ostja

L

 • laen – panga või eraisiku käest saadud raha, mille peab pärast tagasi maksma 
 • laenuintress – tasu, mida inimene maksab pangale laenatud raha kasutamise eest
 • lapsendama – võõrast last omale seaduslikuks lapseks võtma
 • lapsetoetus – igakuine riigi toetus alates lapse sünnist kuni tema 16-aastaseks saamiseni või pärast seda kui noor kooli lõpetab
 • lasterikka pere toetus – igakuine toetus, mida makstakse emale või isale, kelle peres kasvab kolm või rohkem last
 • leping – ametlik kirjalik kokkulepe
 • liising – järelmaksu vorm, kus inimene saab asja omanikuks peale seda, kui on tasunud kogu ostusumma
 • loode – ema kõhus kasvav beebi
 • lähedussuhted – suhted, mis pakuvad lähedust, hoolitsust, usaldust ja turvalisust

M

 • maamaks – maa omamise ja kasutamise tasu, mida maksab maa omanik. Maamaksu suurus sõltub maa suurusest ja väärtusest
 • majutusteenus – majutust pakkuv teenus (näiteks hotell)
 • menstruatsioon – viljastamata munaraku väljumine naise kehast
 • moodulmaja – valmis osadest kokkupandav maja

N

 • nabanöör – ühendab ema ja loodet. Nabanööri kaudu saab loode kasvamiseks vajalikke toitaineid ja hapnikku
 • netopalk – töötasu, mille töötaja saab kätte pärast maksude maha arvamist. See on raha, mida inimene saab kulutada

P

 • paindlik tööaeg – inimene saab suures osas ise valida, millal ta tööülesandeid täidab
 • palk – tasu, milles pooled on kokku leppinud ja mida tööandja maksab töötajale töö tegemise eest
 • perearst – sinu pere kõigi liikmete arst. Lapse sündides lisatakse laps sama perearsti nimekirja. Tema poole tuleb pöörduda kõigis tervisega seotud küsimustes. Perearsti vastuvõtt on ravikindlustatud inimestele tasuta.
 • pere-eelarve – pere rahaline plaan kulude ja tulude planeerimiseks
 • perekonnanimi – vanematelt lapsele kanduv või abiellumise teel saadav nimi. Perekonnanime järgi on võimalik tuvastada sugulasi
 • perekonnaseadus – seadus, mis reguleerib perekonna suheteid
 • pereõde – meditsiinitöötaja, kes nõustab inimesi tervislike eluviiside ja haiguste ennetamise osas, vaktsineerib ja aitab perearsti
 • pillid – rasestumis-vastased tabletid
 • profiil – millegi või kellegi kirjeldus, lühi-iseloomustus
 • prostitutsioon – tasuline seksuaalteenus
 • psühholoogiline nõustamine – nõustamine seoses inimese vaimse tervisega
 • põhivajadus – inimese peamine vajadus, et ellu jääda ja toime tulla (näiteks uni ja toit)

R

 • rahvastikuregister – inimese kohta olulist teavet sisaldav andmete kogum riigis
 • rasedustest – raseduse määramiseks mõeldud uriinitest
 • raskeveokimaks – maks, mida maksab raskeveoki omanik 12-tonnise veoauto või autorongi pealt.
 • reguleerima – reegleid määrama, korrastama ja korraldama
 • riik – kindlate piiridega maa-ala, kus elavad selle riigi elanikud

S

 • seadus – kohustuslik käitumisreeglite kogum
 • sisustus – mööbel, valgustid jm vajalik ruumi sisseseadmiseks
 • soetama – muretsema, hankima
 • sotsiaalmaks – kindel osa inimeste töötasust, mis laekub riigile. Riik kasutab seda raha näiteks ravikuludeks ja pensionite maksmiseks
 • sotsiaalmeedia – suhtlemis-keskkond internetis, kus inimesed loovad ja jagavad teavet, pilte ja ideid
 • sotsiaalmeedia konto – piiratud juurdepääsuga IT-süsteem
 • sotsiaalne nõustamine – nõustamine seoses sotsiaalse toimetuleku ja sotsiaal-teenustega
 • sotsiaalne tõrjutus – olukord, kus inimene ei saa ühiskonna elus võrdselt teistega osaleda
 • sperma – mehe seemnerakke sisaldav vedelik. 
 • säästmine – kulutuste piiramine
 • sünnitoetus – ühekordne riigi rahaline toetus lapse sünni puhul
 • sünnitoetus – ühekordne toetus lapse sünni puhul
 • sünnitus – lapse väljumine ema kõhust

T

 • toimetulek – teadlik pingutus selleks, et lahendada oma probleeme
 • toitjakaotuspension – toetus lapsele, kellel on surnud teda üleval pidanud vanem
 • tollimaks – maks, mida riik kogub teistest riikidest sisse-toodavate või välja-viidavate kaupade eest
 • tulu – rahaline sissetulek
 • tulumaks – maks, mida inimene maksab riigile oma tuludelt. Tulu all mõeldakse näiteks töötasu, üüri- või renditasu, pensionit jm
 • tuperõngas – rasestumis-vastane vahend, mis asetatakse tuppe
 • turvaseks – soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate haiguste eest kaitstud seksuaalvahekord 
 • tööaeg – aeg, mis kulub töö tegemiseks
 • tööandja – asutus või inimene, kes võtab tööle, määrab tööülesanded ja maksab töötasu
 • tööleping – dokument, milles lepitakse kokku töö sisu, töötingimused ja töötasu
 • töötasu ehk palk – töö eest saadud raha 
 • töövõimetuspension – raha, mida saavad inimesed, kes ei ole võimelised tööga elatist teenima või see on raskendatud

V

 • vaktsiin – nõrgestatud haigustekitajaga, mille eesmärk on tekitada kehas haiguse vastu immuunsus
 • vaktsineerima – nakkushaiguse vastu immuunsust ehk vastupanuvõimet tekitama
 • vanaduspension – rahaline toetus riigilt pensioni-ealistele inimestele
 • vanemahüvitis – asendus-sissetulek vanemale, kes lapse kasvatamise tõttu viibib töölt eemal (n-ö emapalk või isapalk)
 • varasuhted – suhted, mis on seotud varandusliku seisuga
 • viivis – rahasumma, mida laenu võtja peab maksma siis, kui ei ole laenu tähtajaks tasunud
 • viljastumine – seemneraku ja munaraku ühinemine, mille tulemusena jääb naine rasedaks

Ä

 • ämmaemand – meditsiinitöötaja, kes jälgib ja nõustab naisi raseduse ajal, võtab vastu sünnitusi ja õpetab vastsündinut hooldama
 • ämmaemand – meditsiinitöötaja, kes jälgib ja nõustab naisi raseduse ajal, võtab vastu sünnitusi ja õpetab vastsündinut hooldama

Ü

 • ümbrikupalk – töötasu, mis ei ole ametlikult vormistatud. Ümbrikupalga pealt ei tasu tööandja ja töötaja riigile makse. Ümbrikupalga saaja jääb ilma kõigist riigi hüvedest
 • üürileandja – isik, kes tasu eest annab kinnisvara kellelegi kasutada
 • üürima – tasu eest kelleltki millegi ajutiseks kasutuseks saama
 • üürnik – isik, kes kasutab kellegi teise kinnisvara ja tasub selle eest
Palun oota