Peatükk 4.4 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Rahvuslik koosseis

Rahvused ja keeled

Maailmas on üle 3000 rahvuse.
​Eri rahvad räägivad erinevaid keeli. Maailmas kõneldakse üle 6000 keele. Suurt osa neist kõneleb väga vähe inimesi.
​Neid keeli, mida räägib üle viie miljoni inimese, on maailmas ainult 70.

Mõtle ja arutle

Kas eesti keel kuulub maailma 70 suurema keele hulka? Põhjenda!

Kindlas piirkonnas elavad ühise keele ja ühise kultuuriga inimesed moodustavad rahvuse.
​Eestlased, venelased, sakslased, inglased jt on kõik eri rahvused. Eestlased räägivad eesti keelt, venelased vene keelt jne.

Tuleta meelde keelte teemat ptk 3.1.

Suurlinnades elab tänapäeval paljudest rahvustest inimesi. Omavaheliseks suhtlemiseks kasutavad nad enamasti riigikeelt.

Maailma suuremad keelerühmad

 1. Inglise keelt räägitakse 
 2. Hispaania keelt räägitakse 
 3. Vene keelt rääkivad riigid on 
 4. Araabia keelt kõnelevad riigid asuvad 
 5. Prantsuskeelsed riigid asuvad 
 6. Mandariini keelt räägitakse 

Mõtle ja arutle

*Leia koos õpetajaga ajaloost põhjendusi, miks räägitakse neid keeli just nendes piirkondades.
​Arutle kaaslastega.
​Vajadusel kasuta maadeavastuste kaarti.

Euroopa rahvuslik koosseis

Enamikus Euroopa riikides elab üks põhirahvus ja seal räägitakse ühte riigikeelt.
​Põhirahvus on see rahvus, keda on riigis arvuliselt kõige rohkem. Riigikeel on selle riigi ametlik keel, mida räägib põhirahvus.
​Eestis on põhirahvuseks eestlased, riigikeel on eesti keel.

Kõikides riikides elab põhirahvuse kõrval veel teisi rahvaid ja teisi keeli kõnelevaid inimesi.

Peamised Euroopa riikides kõneldavad keeled

 1. Enamik rahvastikust kuulub põhirahvuse hulka 
 2. Ukrainas ja Valgevenes räägivad paljud inimesed peale riigikeele veel  keelt.
 3. Balti riikidest (Eesti, Läti, Leedu) räägivad inimesed kõige rohkem vene keelt 
 4. Soomes on soome keele kõrval teiseks riigikeeleks  keel.
 5. Soome ja Rootsi põhjaosas elab palju 

Eesti rahvuslik koosseis

Eestis elab kõige arvukamalt eestlasi.
​Peale eestlaste elab Eestis veel enam kui 180 rahvusest inimesi. Teiste rahvuste esindajatest elab Eestis kõige rohkem venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi ja soomlasi.

Eestis elab 909 000 eestlast ja üle 400 000 muust rahvusest inimese. (Statistikaamet 2020)

Vaatle tabelit Eesti rahvusliku koosseisu kohta:
andmebaas.stat.ee

 • Kirjuta vasakule „Otsi tabeleid“ otsinguaknasse RV0222
 • 2012. aasta kohta leiad andmed tabelist „RV0222: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar“.
 • 2018. aasta kohta leiad andmed tabelist „RV0222U: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar, haldusjaotus seisuga 01.01.2018“.

Rahvaarv

2012.
aasta

2018.
aasta

Arvuta
muutused

eestlased

venelased

Muud rahvused

ukrainlased

soomlased

inglased

Arutle muutuste üle klassikaaslastega.

Kagu-Eestis elab eestlaste rahvusrühm setud.
​Setusid on umbes 10 000.
 1. Täida lüngad diagrammide alusel.
  1. Kogu rahvastikust elab eestlasi kõige rohkem
  2. Kogu rahvastikust elab venelasi kõige rohkem
  3. Ukrainlasi elab kõige rohkem 
  4. Muid rahvusi peale eestlaste ja venelaste elab kõige rohkem 
 2. Mille poolest erinevad Tartu ja Pärnu rahvuslik koosseis Tallinna ja Narva rahvuslikust koosseisust?
  Arutle kaaslastega.
  1. Mille poolest on Tartu ja Pärnu sarnased?
  2. Mille poolest erinevad Tartu ja Pärnu Tallinnast?
  3. Mille poolest erineb Narva Tartust, Pärnust ja Tallinnast?

Tööleht

Palun oota