Peatükk 1.3 (III järk)

Teab Kodutütarde struktuuri, eesmärke, tegevust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab KT organisatsiooni struktuuri, eesmärke ja tegevusvaldkondi.

Kodutütarde eesmärk

Igal organisatsioonil on oma eesmärk. Sellest lähtuvalt toimub organisatsioonis tegevus, kujunevad väärtused ja hoiakud.

Kodutütarde organisatsiooni tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. 

Lisaks on sõnastatud kuus alaeesmärki.

 • Kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt.
Olulisel kohal on erinevate tähtpäevade tähstamine, mis on olulised Eesti ajaloos. Kodutütred osalemas Tartu rahu mälestushetkedel. Foto: Arvo Tarmula
 • Kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust.
Läbi Kodutütarde tegevuse õpid töötama meeskonnas, oma tiimiliikmeid toetama ning abistama. Foto: Madis Mintel​
 • Arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid.
Kodutütardel toimuvad erinevad võistlusmatkad. Vabariiklik rännak on Ernake. Foto: Iiris Prosa
 • Harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikkust abistada hädasolijaid.
Olulisel kohal on oskus hakkama saada erinevates hädaolukordades, näiteks esmaabi andmine või tegutsemine tulekahju korral Foto: Iiris Prosa. 
 • Väärtustada pere ja naise rolli ühiskonnas.
Iga kodaniku ülesandeks on panustada riigikaitsesse ja läbi kodutütarde panustab riigikaitsesse järjest enam tüdrukuid! Naiste roll riigikaitses on võrdselt tähtis meestega. Foto: Iiris Prosa
 • Valmistada ette kodutütreid aktiivse kodanikuna ühiskonnas panustama.
Vanemad kodutütred on abiks erinevate tegevuste läbiviimisel. Foto: Madis Mintel
Kodutütred ja Noored Kotkad peavad oluliseks erinevate tähtpäevade tähistamist. Võidupüha Lihulas. Foto: Ain Saare
Millised tegevused videos toetavad Kodutütarde eesmärkide saavutamist? Video: Kodutütred, 2022
 • 4 punktist
 • 6 punktist
 • 9 punktist
 • 10 punktist

Vaata videot ning leia, milliseid Kodutütarde organisatsiooni eesmärke Kärt kaudselt puudutab? 

Mida on Kärdile andnud Kodutütarde organisatsioon? Video: Aivar Aas
 • Kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu.
 • Kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust.
 • Arendada vaimseid ja füüsilisi võimeid.
 • Harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, suurendada suutlikkust abistada hädasolijaid.
 • Väärtustada pere ja naise rolli ühiskonnas.
 • Valmistada ette kodutütreid aktiivse kodanikuna ühiskonnas panustama.

Organisatsiooni tegevusvaldkonnad

Selleks, et saavutada seatud eesmärke, on organisatsioonile paika pandud kindlad tegevused. 

Eesmärkide saavutamiseks teeb Kodutütarde organisatsioon järgmist: 

 • planeerib oma tegevusmahud tulenevalt arengusuundadest ja tegevuseelarvest Kaitseliidus;
 • korraldab erinevaid väljaõppeüritusi, sealhulgas koondusi, laagreid, matku;
 • annab välja oma trükiseid, sealhulgas käsiraamatuid ja reklaambuklette;
 • teeb koostööd noorsootööga seotud organisatsioonidega ning teostab vastavaid noorteprojekte.
Koonduste käigus õpitakse põnevate tegevuste käigus erinevaid järgualaseid teadmisi. Jõuluteemaline koondus. Foto: Heli Esko
Üks väljaõppeüritusi on erinevad matkad, rännakud. Foto: Reelika Riimand
Tegevuste läbiviimiseks saab rühmavanem kirjutada isamaalise hariduse programmi projekte. Laager Silma Õpikojas. Foto: Kristel Kaasiku
Õppematerjale on välja töötatud nii paberkandjal kui ka virtuaalselt. Näiteks õppevideod Youtube.com kanalil.
 • Väljaõppe korraldamine
 • Õppematerjalide väljatöötamine
 • Iganädalane ainetund koolis
 • Matkad ja koondused
 • Õpikutest õppimine
 • Koostööprojektid

Kodutütarde struktuur

Igal organisatsioonil on oma struktuur ehk ülesehitus. See tagab organisatsiooni juhtimise ning toimimise.

Tead juba, et Kaitseliidul on 15 malevat. Samades piirides tegutsevad ka Kodutütarde ringkonnad ehk ka neid on kokku 15.

Üle Eesti on levinud pigem struktuur, kus ringkonnas tegutsevad rühmad, mis omakorda võivad jaotuda salkadeks.
Küll aga on Kodutütarde ringkondi, kus ringkond jaguneb esmalt jaoskondadeks. Viimastesse kuuluvad aga jaoskonna piirides olevad rühmad. Selline variant esineb näiteks Kodutütarde Saaremaa ringkonnas, kus Hiiumaa moodustab eraldi jaoskonna või näiteks Võrumaal, kus on aga suur liikmete arv.

Kodutütarde ringkond on struktuuris suurim lüli. Igal ringkonnal on ringkonnavanem ja juhatus. Nemad juhivad kohalikku Kodutütarde ringkonda. Jaoskond (või ringkond) jaguneb rühmadeks. Rühm on kodutütarde põhiline allüksus. Rühm võib olla kindlas piirkonnas või tegutseda kooli juures. Rühma juhib rühmavanem. 

Jaoskond on struktuuris järgmine. Igas ringkonnas ei pruugi seda lüli olla, kuid kui liikmeskond on suur, siis on vaheastmeks jaoskond. Jaoskonda juhib jaoskonnavanem.

Keava rühm Raplamaal. Foto: Rauno Vahtre
Mõniste kodutütarde ja noorkotkaste rühm Kodutütarde 88. aastapäeval. Foto: Romet Pazuhanitš

Juhul, kui rühm on suur, jaguneb see salkadeks. Salka saab kuuluda 4–10 tüdrukut. Salka juhib tubli kodutütrest salgajuht.

Palun oota