Peatükk 1.4 (III järk)

Teab Noorte Kotkaste struktuuri, eesmärke ja tegevust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab NK organisatsiooni struktuuri, eesmärke ja tegevusvaldkondi.

Noorte Kotkaste eesmärk

Noorte Kotkaste organisatsiooni tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Seega koosneb organisatsiooni eesmärk kolmest järgmisest osast:

 • isamaaline pool – noorkotkad õpivad väärtustama ja austama oma kodumaad ning selle ajalugu;
 • vaimne tervis – noorkotkad õpivad lahendama probleeme, käituma hädaolukorras;
 •  kehaline aktiivsus – noorkotkastel toimuvad erinevad üritused, mis toetavad kehalist aktiivsust. Nendeks on näiteks rännakud, matkad, virtuaalmatkamine jmt.
Millised tegevused videos toetavad Noorte Kotkaste eesmärkide saavutamist? Video: Noored Kotkad, 2023
 • Vaimne tervis
 • Kehaline aktiivsus
 • Isa­maaline pool
 • Järgu- ja eriala­koolitus
 • Ränna­kud, matkad
 • Teadmi­sed Eesti ajaloost

Selleks, et saavutada eesmärki, on seatud ka vastavad tegevused. Need toetavad eesmärgi saavutamist. Vaata videot ning loe kõrvalolevast ülesandest, millised eesmärgist lähtuvad tegevused on Noortel Kotkaste organisatsioonil sõnastatud. 

Lühifilm sellest, mida annab ja õpetab Noorte Kotkaste organisatsioon.
 • Tutvustatakse riigikaitse valdkonda.
 • Suurendatakse kodanikuoskusi, valmisolekut aidata ligimest.
 • Noortele antakse võimalus tegevusi ise läbi viia.
 • Toimuvad organisatsiooni eesmärgist lähtuvad koolitused.
 • Toetatakse liikmete vaimse ja füüsilise tervise arengut.
 • Toimub koostöö välisriikide noorteorganisatsioonidega.
 • Väärtustatakse vabatahtlikkusel põhinevat noortetööd.

Noorte Kotkaste struktuur

Kodutütred ja Noored Kotkas käivad käsikäes ning nii on ka nende struktuur üsna sarnane. Ainus erinevus on nimetuste osas. Kui Kodutütardel on sõna "vanem" – ringkonnavanem, rühmavanem, siis Noortel Kotkastel on selleks sõnaks "pealik". 

Noorte Kotkaste malev on struktuuris suurim lüli. Igal maleval on malevapealik ja juhatus. 

Malevkond on struktuuris järgmine. Igas malevas ei pruugi seda lüli olla, kuid kui maleva liikmeskond on suur, siis on vaheastmeks malevkond. Malevkonda juhib malevkonnapealik.

Malevkond (või malev) jaguneb rühmadeks. Rühm võib olla kindlas piirkonnas, tegutseda kooli juures või olla eriotstarbeline (nt mererühm). Rühma juhib rühmapealik. ​

Juhul kui rühm on suur, jaguneb see salkadeks. Salka juhib tubli noorkotkast salgapealik.

Noorte Kotkaste struktuuri tutvustav video.

Millisest struktuuriüksusest alustati videos organisatsiooni tutvustust? 

 • Malev
 • Rühm
 • Salk

Mitu tingimust peab olema täidetud, et ühes külas võiks olla noorkotkaste rühm?

 • 1 tingimus
 • 2 tingimust
 • 3 tingimust
 • Salga­pealik
 • Maleva­pealik
 • Rühma­pealik
 • Rühm
 • Malevkond
 • Salk
 • Malev
Palun oota