Peatükk 1.5 (III järk)

Teab Kaitseliidu tegevust, eesmärke, juhti

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab Kaitseliidu tegevust, eesmärke ja juhti.

Kaitseliidu eesmärk

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Kaitseliitlane väljaõppel. Foto: Ardi Hallismaa

Kaitseliit allub kaitseväe juhatajale. Kaitseliitu juhib aga ülem. 

Aastast 2023 on Kaitseliidu ülemaks kindralmajor Ilmar Tamm.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm. Foto: Kaitseliit
  • valmis­olekut
  • ise­seisvust
  • vabale
  • toetudes
  • korda

Kaitseliidu eesmärk on suurendada tahtele ja omaalgatusele rahva kaitsta Eesti ja põhiseaduslikku .

Kaitseliidu tegevus

Kaitseliidu tegevus jaotub justkui kolme valdkonda.

Esimene neist on riigikaitse valdkond. Astudes Kaitseliitu, läbib iga liige väljaõppe. Esmane on sõdurioskuste baaskursus (SOK) ning hiljem on erialane väljaõpe.  

Erinevate väljaõpete käigus valmistatakse ette kaitseväe sõjaaja koosseisu kiirreageerimisüksusi, staabi- ja tagala­kompaniisid, sisekaitseüksusi ning formeerimisstruktuuri allüksusi.

Kiirreageerimisüksused on näiteks võitlusgrupp, luurerühm ja lahingukompanii. 

Teine oluline valdkond on pääste ning kaitse. Võimalik on saada abipolitseiniku ettevalmistus. Samuti on tähtsal kohal päästevaldkonna toetamine loodusõnnetuste või ka tulekahjude korral. 

Kolmas valdkond on seotud ühtstunde kasvatamisega. Tähtsal kohal on nii sport kui ka seltskondlik tegevus. 

Kaitseliitlase esimene väljaõpe on sõdurioskuste baaskursuse läbimine. Foto: Kadri Paomees
Kaitseliidu meistrivõistlustel suusatamises osalevad nii noorteorganisatsioonid kui ka naiskodukaitsjad. Foto: Urmo Sibul

 – Kaitseliit tegeleb ainult sõjalise väljaõppega. 

 – Kaitseliit ei tegele tsiviilinimeste abistamisega õnnetuste korral. 

 – Kaitseliidus on olulisel kohal ka sport. 

 – Esmane väljaõpe on sõdurioskuste baaskursus. 

Kasutatud allikas: Kaitseliit

Palun oota