Peatükk 2.1 (NK I järk)

Selgitab rahuaja riigikaitse juhtimise struktuuri 

Katsenõue on sooritatud, kui noorkotkas suudab oma sõnadega tutvustada riigikaitse juhtimise struktuuri.

Eesti riigikaitse

Meie riigi kaitsmine ei hõlma üksnes sõjalist riigikaitset, vaid selleks peavad valmis olema kõik riigiasutused ja kogu ühiskond.

Eesti sõjaline riigikaitse on osa terviklikust riigikaitsest ja tugineb kahele võrdselt olulisele sambale – esmase iseseisva kaitsevõime arendamisele ning kollektiivkaitsele, millel põhineb Eesti liikmelisus NATOs.

Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Eesti riigikaitse eesmärk on

 • säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus;
 • tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus;
 • põhiseaduslik kord;
 • rahva turvalisus.
Riigikaitse demokraatlik juhtimine.

Riigikaitse kõrgeim juht

Eesti Vabariigi president on riigikaitse kõrgeim juht. Presidendi pädevused on järgmised:

 • Teha Riigikogule ettepanek kuulutada välja sõjaseisukord, mobilisatsioon ja demobilisatsioon ning erakorraline seisukord. 
 • Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutada välja sõjaseisukord ja mobilisatsioon, ootamata ära Riigikogu otsust.

Riigikaitse Nõukogu

Riigikaitse Nõukogu on presidendile nõuandvaks organiks.

Riigikaitse Nõukogu koosseisu kuuluvad

 • Riigikogu esimees,
 • peaminister,
 • Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees,
 • Riigikogu väliskomisjoni esimees,
 • välisminister,
 • kaitseminister,
 • rahandusminister,
 • siseminister,
 • justiitsminister,
 • kaitseväe juhataja.

Julgolekukomisjon

Eesti Vabariigi valitsus otsustab oma pädevuse piires riigikaitsepoliitika küsimusi ja teostab täidesaatvat riigivõimu riigikaitse korraldamisel. 

Valitsuse juures tegutseb riigikaitse valdkonnas valitsuskomisjoni pädevusega julgeolekukomisjon

Julgeolekukomisjoni kuuluvad

 • peaminister,
 • justiitsminister,
 • kaitseminister,
 • rahandusminister,
 • siseminister,
 • välisminister.

Kaitseministeerium

Kaitseküsimustes delegeeritakse ülesanded Kaitseministeeriumi, kes peab need ellu viima. 

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub kaitsevägi, kellel on täita keskne roll sõjalises kaitses. 

Kaitseväge juhatab kaitseväe juhataja. 

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub ka Kaitseliit.

Kes veel riigikaitses osalevad?

Riigikaitses osalevad ka juriidilised ja füüsilised isikud, kellele on võimalik kohustusi panna vaid seadusega. 

Samuti panustavad riigikaitsesse teised ministeeriumid ja institutsioonid (nt Eesti Pank, Päästeamet, omavalitsused jne).

President on riigikaitse kõrgeim juht. Ametlik foto
Kaitseminister Hanno Pevkur. Ametlik foto
Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Ametlik foto
 • Riigikogu esimees
 • justiitsminister
 • haridus- ja teadusminister
 • peaminister
 • Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees
 • Riigikogu väliskomisjoni esimees
 • kultuuriminister
 • välisminister
 • keskkonnaminister
 • kaitseminister
 • ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
 • majandus- ja taristuminister
 • rahandusminister
 • siseminister
 • maaeluminister
 • justiitsminister
 • Kaitseliidu ülem
 • kaitseväe juhataja
 • Noorte Kotkaste peavanem
Palun oota