Peatükk 2.2 (NK I järk)

Teab Kaitseliidu maleva ja peastaabi struktuuri 

Katse loetakse sooritatuks, kui noorkotkas oskab nimetada Kaitseliidu maleva allüksusi ja peastaabi osakondi ning kirjeldada põgusalt nende ülesandeid.

Maakaitseringkond

Kaitseliidu juhtimise korraldamiseks moodustati 2019. aastal  neli maakaitseringkonda.  

Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluvate maakaitse allüksuste ettevalmistamist, osaleb Eesti elanike turvalisuse suurendamises ja tagamises, annab ja korraldab tegevliikmetele sõjaväelist väljaõpet.

Maakaitseringkonnal ei ole tavapäraseid struktuuriüksuse tunnuseid – ei ole oma liikmeid, samuti puudub neil kollegiaalne juhtimine.

Malevad on maakaitseringkondadesse jagunenud järgmiselt:

 • Põhja maakaitseringkond – Tallinn, Harju, Rapla;
 • Kirde maakaitseringkond – Alutaguse, Viru, Jõgeva, Järva;
 • Lõuna maakaitseringkond– Põlva, Sakala, Tartu, Valgamaa, Võrumaa;
 • Lääne maakaitseringkond– Pärnu, Lääne, Saaremaa.

Pärnu malev - 

Alutaguse malev - Sakala malev - Rapla malev - 

Kaitseliidu malev

Kaitseliidu malev on Kaitseliidu struktuuriüksus. 

Kaitseliidu maleval on kindlaks määratud piirid. 

Maleva ülesanne on kaasata rahva vaba tahet ühiskonna julgeoleku tagamisse. 

Kaitseliit jaguneb malevateks. Kokku on 15 malevat.

Struktuurilt jaguneb malev alljärgnevalt:

 • staabiks;
 • valvekompaniiks;
 • allüksusteks: malevkonnad (kompaniid, rühmad, jaod), üksikkompaniid (rühmad, jaod), üksikrühmad (jaod). 

Allüksustel ehk malevkondadel, üksikkompaniidel on ka oma juhatused.

 • r
 • m
 • h
 • ü
 • j
 • u
 • g
 • a
 • k
 • a
 • i
 • n
 • p
 • i
 • m
 • o
 • l
 • n
 • v
 • d
 • k
 • e
 • a
 • m
 • o
 • n
 • m
 • s
 • a
 • i
 • ü
 • k
 • k
 • k
 • i
 • o
 • p
 • i

Kaitseliidu peastaap

Peastaap on Kaitseliidu ülema tegevust toetav ning teiste struktuuriüksuste tegevust nõustav, juhendav, koordineeriv ja kontrolliv struktuuriüksus.

Kaitseliidu struktuur

Kaitseliidu peastaabi osakonnad

Üldosakond 

Korraldab kogu Kaitseliidus kolme järgneva valdkonna toimimist:

 • dokumendihaldus, 
 • isikuandmete kaitse,
 • juriidiline teenindamine.

Personaliosakond

 • tegeleb personaliga ehk inimestega,
 • koostab käskkirju ja töölepinguid.

Avalike suhete osakond (ASO) 

 • korraldab teavitustööd ja meediasuhtlust,
 • annab välja Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu!,
 • tegeleb välisveebi ja sotsiaalmeediakanalitega. 

Info- ja julgeolekuosakond

 • valvete korraldamine Kaitseväe ja Kaitseliidu objektidel;
 • häire- ja valvesüsteemide hooldus ja arendus;
 • sisekontroll,  õigusrikkumiste uurimine;
 • Kaitseliiduga liituda soovivate inimeste taustakontroll.

Tagalakeskus

 • tagalatoetuse korraldamine nii rahu- kui ka sõjaajal (toiduained, meditsiinivahendid, riietus, erivarustus, transpordivahendid, kütus, määrdeained, relvastus, laskemoon, lõhkeaine);
 • tegeletakse ka infrastruktuuriga, kuhu kuuluvad kõik hooned, lasketiirud ja väljaõppealad.

Side- ja IT-osakond

 • side- ja IT-tegevuse korraldamine;
 • sagedushalduse (raadiojaamade sageduste kasutamise) korraldamine;
 • koostöö korraldamine side- ja IT-valdkonnas;
 • side- ja IT-valdkonna koolituste ja õppuste läbiviimine ja toetamine.

G-7  väljaõppeosakond

 • koordineerib sõjaväelise väljaõppe läbiviimist;
 • osaleb ka mõnede õppuste ettevalmistuses, koostades näiteks nende stsenaariume. 

Rahandusosakond

 • tegeleb arvetega,
 • maksab palka töötajatele,
 • peab arvestust Kaitseliidu varade üle.

Kaitseliidu Kool

 • baas-, täiend- ja taasteõppe korraldamine;
 • juhtimis- ja õpetamisoskusi arendavate koolituste ja täiendõppe korraldamine;
 • erialaspetsiifilise õppe korraldamine;
 • õppekavade, õppevara ja koolitajate võrgustiku haldamine ja arendamine.

Töölepingu koostamine. .

Uue liikmekandidaadi taustauuring. 

Väljaõppealade hooldus.

Õppematerjalide koostamine.

Palun oota