Peatükk 2.4 (NK I järk)

Tunneb Noorte Kotkaste ja Kaitseliidu tunnustusmärke

Katse loetakse sooritatuks, kui noorkotkas teab Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste tunnustusmärke, oskab selgitada, mille eest neid antakse, ja suudab selgitada noorkotkale omistatavate tunnustusmärkide kandmise korda.

Noorte Kotkaste tunnustamine

Noorte Kotkaste organisatsioonis on kindel tunnustamise süsteem. Kindlasti oled ka ise noorkotkana juba mitme tunnustuse osaliseks saanud.

Tunnustuse üleandmiseks kutsutakse noorkotkas nimeliselt kohale. Noorkotkas tõstab käe tervitusasendisse ja kinnitab oma nimega kohaletulekut. Märgi üleandmise järel tänab ta märgi eest üleandjat. Märgi vastu võtnud, pöördub ta näoga pealtvaatajate poole, tõstab käe tervitusasendisse ning ütleb selge ja valju häälega juhtlause: „Isamaa auks alati valmis!“

Noorkotkas Kaurile omistati eeskujuliku noorkotka märk. Foto: Lisett Kruusimäe
Tunnustuse saamisel antakse au nii pidulikus kui ka välivormis. Foto: Lisett Kruusimäe

Noorkotka tunnustamine võib olla järgmine:

 • tänu avaldamine,
 • tänukiri,
 • hoolsuspael,
 • eeskujuliku noorkotka märk,
 • teenetekiri.

Tänu avaldamine

Tänu avaldatakse suuliselt rivis või käskkirjaga kohe pärast ülesande või teo sooritamist otsese juhi poolt.

Tänukiri

 • Tänukiri antakse pärast ülesande edukat täitmist või pikaajalise tulemusliku tegevuse eest.
 • Noorte Kotkaste maleva tänukirja saamiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik ettepanek maleva juhatusele ning juhatus kinnitab tunnustuse väljastamise oma otsusega.
 • Struktuuriüksuse juhi tänukirja saamiseks teeb Noorte Kotkaste malevapealik vabas vormis kirjaliku ettepaneku peavanemale, kes kinnitab otsuse oma käskkirjaga.

Hoolsuspael

Noorkotka hoolsuspael antakse noorkotkale, kellel on vähemalt IV järk, kes on näidanud end püüdliku ja hoolsana.

Hoolsuspaela kantakse noorliikme esindusvormil vasaku rinnatasku siilul, alt 30 mm kõrgusele horisontaalselt kinnitatuna.

Eeskujuliku noorkotka märk

Eeskujuliku noorkotka märk antakse noorkotka hoolsuspaela omavale noormehele, kellel on III järk ja keda võib teistele eeskujuks seada.

Eeskujuliku noorkotka märki kantakse noorliikme esindusvormil vasaku tasku siilul eelnimetatud tunnustusmärgist 20 mm kõrgemal.

Teenetekiri

Teenetekiri antakse noorkotkale, kes on vähemalt ühe aasta tegutsenud juhina või abijuhina ning saavutanud töös silmapaistvaid tulemusi. 

Nii noorkotkale kui ka noortejuhile võib välja anda tänukirjasid või teenetekirjasid. Foto: Markus Sein
Eeskujuliku noorkotka märk.
Noorkotkad hoolsuspaela ning eeskujuliku noorkotka märgiga. Foto: Markus Sein
 • hoolsuspael
 • teenetekiri
 • tänukiri
 • tänu avaldamine
 • eeskujuliku noorkotka märk

Noortejuhtide tunnustamine

Noortejuht on rühmapealik või rühmapealiku abi. Ka noortejuhte tunnustatakse allüksuse (rühma) juhtimise eest.

Noortejuhi tunnustamine võib olla järgmine:

 • tänu avaldamine,
 • tänukiri,
 • teenetekiri,
 • teenetemärk,
 • teeneterist,
 • Lembitu rist.

Tänu avaldamine

Tänu avaldatakse suuliselt rivis või käskkirjaga kohe pärast ülesande või teo sooritamist otsese juhi poolt.

Tänukiri

 • Tänukiri antakse pärast ülesande edukat täitmist või pikaajalise tulemusliku tegevuse eest.
 • Noorte Kotkaste maleva tänukirja saamiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik ettepanek maleva juhatusele ning juhatus kinnitab tunnustuse väljastamise oma otsusega.
 • Struktuuriüksuse juhi tänukirja saamiseks teeb Noorte Kotkaste malevapealik vabas vormis kirjaliku ettepaneku peavanemale, kes kinnitab otsuse oma käskkirjaga.

Teenetekiri

Teenetekiri antakse noortejuhile, kes on vähemalt ühe aasta tegutsenud juhina või abijuhina ning saavutanud töös silmapaistvaid tulemusi. 

Teenetemärk

Teenetemärk antakse noortejuhile, kelle tööd on eelnevalt tunnustatud teenetekirjaga ja kes on vähemalt kolm aastat järjepidevalt tegutsenud ning saavutanud töös silmapaistvaid tulemusi.

Teeneterist

Teeneteristiga tunnustatakse noortejuhte, kellel on erilisi teeneid Noorte Kotkaste põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel.

Teeneterist jaguneb kolmeks põhiklassiks ja eriklassiks.

 • NK teeneteristi III klass – noortejuht on tegutsenud vähemalt 5 aastat.
 • NK teeneteristi II klass – noortejuht on tegutsenud vähemalt 10 aastat.
 • NK teeneteristi I klass – noortejuht on tegutsenud vähemalt 15 aastat.
 • NK teeneteristi eriklass.

Lembitu rist

Lembitu rist antakse teenetemärgi omanikule vähemalt viieaastase järjepideva ja tulemusrikka tegutsemise eest malevkonna- või malevapealiku ametikohal või Noorte Kotkaste keskjuhatuse liikmena.

Ka rühmapealik annab au, kui on saanud tunnustuse. Foto. Karri Kaas
Noorte Kotkaste teenetemärk.
Teeneteristi omistatakse vastavalt tegutsemise ajale.
Kõige kõrgem tunnustus on Lembitu rist.
 • teenetemärk
 • tänukiri
 • teeneterist
 • tänu avaldamine
 • teenetekiri
 • Lembitu rist

Muud tunnustused

Lisaks noorkotkastele ja noortejuhtidele tunnustab Noorte Kotkaste organisatsioon ka abilisi ja toetajaid. 

Abiliste ja toetajate tunnustamine võib olla järgmine:

 • peavanema tänukiri,
 • teenetekiri,
 • teeneteplaat,
 • teeneteristi eriklass,
 • Aitaja märk,
 • Ustava Sõpruse märk,
 • Concordia märk,
 • Rahvaste Sõpruse medal,
 • Põhjakotka märk.

Peavanema tänukiri

Peavanema tänukirja saamiseks teeb Noorte Kotkaste malevapealik vabas vormis kirjaliku ettepaneku peavanemale, kes kinnitab otsuse oma käskkirjaga.

Teenetekiri

Sellega tunnustatakse toetajaliiget, noorteinstruktorit ja koostööpartnerit, kes on abistanud organisatsiooni üleriigilise või maleva tasandi ürituste korraldamisel.

Teeneteplaat

Noorte Kotkaste teeneteplaat on autasu, mis on asutatud Noorte Kotkaste struktuuriüksusele osutatud teenete tunnustamiseks. Teeneteplaadiga autasustatakse inimesi ja organisatsioone, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Noorte Kotkaste arengule.

Teeneteristi eriklass

Annetatakse väljaspool teeneteristi annetamise järjekorda Noorte Kotkaste organisatsiooni tulemusliku toetamise või kõrget tunnustust vääriva teo eest toetajaliikmele, noorteinstruktorile või koostööpartnerile.

Aitaja märk

Antakse toetajaliikmele või koostööpartnerile, kes on Noorte Kotkaste organisatsioonile vähemalt kahe aasta jooksul osutanud abi Noorte Kotkaste väljaõppe ettevalmistamisel ja korraldamisel ning keda on eelnevalt tunnustatud peavanema tänukirjaga.

Ustava Sõpruse märk

Antakse toetajaliikmele või koostööpartnerile, kes on Noorte Kotkaste organisatsioonile vähemalt viie aasta jooksul osutanud abi Noorte Kotkaste väljaõppe ettevalmistamisel ja korraldamisel ning keda on eelnevalt tunnustatud Aitaja märgiga.

Concordia märk

Antakse välisriigi noorteorganisatsiooni juhile Noorte Kotkaste organisatsiooniga järjepideva ja tulemusliku koostöö arendamise eest vähemalt kolme aasta jooksul.

Rahvaste Sõpruse medal

Antakse välisriigi noorteorganisatsiooni kõrgeimale juhile, kes on loonud sõprussidemed kahe riigi vahel ning algatanud ja viinud ellu rahvusvahelisi koostööprojekte, millesse on kaasatud kahe riigi noorteorganisatsioonide liikmed.

Põhjakotka märk

Noorte Kotkaste organisatsiooni kõrgeim teenetemärk, mis antakse eriliste teenete eest Noorte Kotkaste organisatsiooni ja eestimaalaste kasuks.

Teeneteplaat.
Aitaja märk
Ustava sõpruse märk
Concordia märk
Rahvaste sõpruse medal 
Põhjakotka märk
 • Aitaja märk
 • Ustava Sõpruse märk
 • hoolsuspael
 • teenetekiri
 • tänukiri
 • eeskujuliku noorkotka märk
 • teenetemärk
 • teeneteristi eriklass
 • Concordia märk
 • teeneteplaat
 • teeneterist
 • Rahvaste Sõpruse medal
 • Lembitu rist
 • Põhjakotka märk
Olulised medalid asetatakse kohe rinda. Foto: Lisett Kruusimäe

Kaitseliidu tunnustused

Ka Kaitseliidul on tunnustamisel oma hierarhia. Uuri täpsemalt tunnustuste kohta SIIT. Leheküljed 50–51.

Kaitseliitlaste tunnustamine

 • Kaitseliidu teenetemedali III klass,
 • Kaitseliidu teenetemedali II klass,
 • Kaitseliidu teenetemedali I klass,
 • Kaitseliidu eriteenete medal,
 • Kaitseliidu Valgeristi III klass,
 • Kaitseliidu Valgeristi II klass,
 • Kaitseliidu Valgeristi I klass.
Kaitseliidu teenetemärgid.

Soovitused

Palun oota