Õppekomplekt (Geograafia gümn, I)

1. Maailma rahvastik

Järg
Peatükk
1.1. Maailma rahvaarv ja selle muutumine
1.2. Rahvastiku paiknemine ja tihedus
Tasuta tutvumiseks!
1.3. Rahvastiku loomulik iive. Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid
1.4. Rahvastiku struktuur
1.5. Demograafiline siire
1.6. Rände põhjused ja liigitamine. Rände tagajärjed
1.7. Peamised rändevood maakeral
1.8. Pagulas­probleemid maailmas
1.9. Rahvastiku­poliitika
1.10. Rahvastiku­poliitika Filipiinidel ja Brasiilias. Lähivaade

2. Asustus

Järg
Peatükk
2.1. Asustuse areng ja asulate paiknemist mõjutavad tegurid
2.2. Linnad ja maa-asulad enam ja vähem arenenud maades
2.3. Linnastumise kulg maailmas
2.4. Linnade sisestruktuur ning selle muutmine
2.5. Linnastumisega kaasnevad probleemid
2.6. Linna­keskkonna planeerimine
2.7. Slummid. Lähivaade

3. Muutused maailmamajanduses

Järg
Peatükk
3.1. Muutused majanduse struktuuris ja tööhõives
3.2. Rahvusvahelised firmad
3.3. Autotööstus
3.4. Transpordi areng ja mõju maailmamajanduses
3.5. Turismi areng, roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale
3.6. Rahvusvaheline kaubandus
3.7. Õiglane kaubandus. Lähivaade

4. Üleilmastumine

Järg
Peatükk
4.1. Riikide arengutase ja selle mõõtmine
4.2. Agraar-, tööstus- ja infoühiskonna rahvastik, majandus ja ruumiline korraldus
4.3. Üleilmastumine ja maailma­majanduse areng
4.4. Inglismaa – tööstus­ühiskonna häll. Lähivaade

5. Geograafia kui teadus

Järg
Peatükk
5.1. Geograafia areng ja uurimis­valdkonnad
5.2. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias
5.3. Euroopa pealinnad

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Lisa 1. ÜRO inimarengu indeksi alusel rühmitatud riigid 2011. aastal
6.2. Lisa 2. Vähim arenenud riikide loend rahvaarvu järgi 2011. aastal ÜRO andmeil
6.3. Lisa 3. 30 suurima SKT-ga riiki 2012. aastal Maailmapanga andmeil
6.4. Lisa 4. SKT PPP alusel inimese kohta USA dollarites 2011. aastal Maailmapanga andmeil
6.5. Lisa 5. Kakskümmend suurimat rahvusvahelist firmat 2012. aastal ajakirja Forbes andmeil
6.6. Lisa 6. Maailma kolm suurimat autotootjat riiki aastatel 1945–2011
6.7. Lisa 7. Suure väliskaubandus­käibega riikide ekspordi- ja impordi­näitajad
6.8. Lisa 8. Sõiduautode arv tuhande inimese kohta 2009. aastal
6.9. Lisa 9. Suurima autode arvuga riigid 2011. aastal
6.10. Lisamaterjali lugemiseks
6.11. Diagrammi koostamine
6.12. Rahvastiku­püramiidi koostamine
6.13. Maailma poliitiline kaart
6.14. Euroopa poliitiline kaart

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
Palun oota