Ained ja keemilised muundumised

Keemia 8. klassile

Õpiku autorid
Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason
Ülesannetekogu autorid
Aarne Tõldsepp, Vilja Toots
Kirjastus
Koolibri
või loo konto
või loo konto

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kallis noor sõber!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Hea kolleeg!

2. Tutvume keemia ja keemikutega

Järg
Peatükk
2.1. Keemia – teadus ainetest ja nende muundumistest
2.2. Eesti keemiatööstus
2.3. Kuidas tekkis keemia
2.4. Kuidas töötavad keemikud
2.5. Kus töötavad keemikud
2.6. Millega töötavad keemikud
2.7. Kokkuvõtteks

3. Eristame puhtaid aineid segudest ja õpime neid kasutama

Järg
Peatükk
3.1. Puhtad ained ja segud
3.2. Aine füüsikalised omadused
3.3. Segud kui pihused. Liigitus ja omadusi
3.4. Jämepihuste rakendusi
3.5. Kolloidlahused
3.6. Kolloidlahuste ja nende uurimise ajaloost
3.7. Ainete eraldamine segudest
3.8. Vees lahustumatute ainete eraldamine
3.9. Vees lahustunud ainete eraldamine
3.10. Kokkuvõtteks

4. Tutvume tõeliste lahustega

Järg
Peatükk
4.1. Lahuse mõiste ja koostis
4.2. Lahustuvuse sõltuvus ainete iseloomust ja välistingimustest
4.3. Kuidas tekivad tõelised lahused
4.4. Küllastumata ja küllastunud lahused
4.5. Lahuse protsendiline koostis
4.6. Keemilise reaktsiooni välistunnused
4.7. Keemilise reaktsiooni kiirus ja selle mõjurid
4.8. Kokkuvõtteks

5. Aatomid ja keemilised elemendid

Järg
Peatükk
5.1. Aatomi koostisosad ja nende omadusi
5.2. Aatomi omadusi ja nende rakendusi
5.3. Lihtsamate aatomite mudeleid
5.4. Keemilised elemendid
5.5. Keemiliste elementide mõiste ja tähistamine
5.6. Keemiliste elementide levik maailmaruumis
5.7. D. Mendelejevist tänapäevani
5.8. Keemiliste elementide süstematiseerimine
5.9. Keemiliste elementide perioodilisustabeli ehitus
5.10. Keemilise elemendi järjenumbri füüsikaline sisu
5.11. Keemiliste elementide perioodilisustabeli rühma numbri sisu
5.12. Keemiliste elementide perioodilisustabeli perioodi numbri sisu
5.13. Aatomi elektronskeem ja selle koostamine
5.14. Aatom muutub iooniks
5.15. Kokkuvõtteks

6. Lihtained ja liitained

Järg
Peatükk
6.1. Aatomitest tekivad molekulid
6.2. Aatomitest tekivad kristallid
6.3. Lihtained
6.4. Liitained
6.5. Liht- ja liitainete valemid ning nende koostamine
6.6. Ainete valemite kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisu
6.7. Lihtainete valemite koostamine
6.8. Liitainete valemite koostamine ioonilaengu järgi
6.9. Liitainete valemite koostamine oksüdatsiooniastme väärtuste järgi
6.10. Elementide tüüpilisi oksüdatsiooniastmeid liitainetes
6.11. Kokkuvõtteks

7. Aine mass ja hulk

Järg
Peatükk
7.1. Aatomi mass ja aatommass
7.2. Valemmass ja selle arvutamine
7.3. Liitaine protsendiline koostis
7.4. Aine hulk ja selle ühikud
7.5. Ainete molaarmass
7.6. Kuidas kirjutada keemilise reaktsiooni võrrandit?
7.7. Kordajate tähendus reaktsioonivõrrandis
7.8. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine
7.9. Näiteid reaktsioonivõrrandi kirjutamise ja tasakaalustamise kohta
7.10. Kokkuvõtteks

8. Hapnikust oksiidideni

Järg
Peatükk
8.1. Õhu koostis
8.2. Hapnikuta poleks Maal elu
8.3. Väärisgaasid
8.4. Osoon
8.5. Mis on oksiidid?
8.6. Ühinemisreaktsioon
8.7. Kuidas saab hapnikku tööstuses ja laboris?
8.8. Oksiidide valemid, nende koostamine ja nimetamine
8.9. Oksiidid õhus
8.10. Oksiidid maapõues
8.11. Redoksreaktsioonid
8.12. Redutseerija ja oksüdeerija
8.13. Hapnik kui oksüdeerija keemilistes reaktsioonides
8.14. Kokkuvõtteks

9. Loome õpitust terviku

Järg
Peatükk
9.1. Tutvume keemia ja keemikutega
9.2. Puhtad ained ja segud
9.3. Ainete eraldamine segudest
9.4. Keemiliste elementide perioodilisusseadus, -süsteem ja -tabel
9.5. Aatomi ehituse seos perioodilisustabeliga
9.6. Aineosakeste liigid erinevates ainetes
9.7. Ainete omadused
9.8. Lahused ja lahustuvus
9.9. Protsentarvutused keemias
9.10. Hapete, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees
9.11. Enam kasutatavate keemiliste elementide nimetused, lugemine, sümbolid ja täisarvuni ümardatud aatommasside väärtused
9.12. Keemiliste elementide tüüpilisi oksüdatsiooniastmete väärtusi
9.13. Keemiliste elementide perioodilisustabel

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Mõisted
või loo konto
Palun oota