Õppekomplekt (Eesti keel 5. kl)

Eesti keel 5. klassile

Autorid
Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul
Ülesannetekogu autorid
Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul
Väljaandja
Avita

1. Keel suhtluses. Sõnavara

Järg
Peatükk
1.1. Keel suhtluses. Sõnavara
1.2. Mis keel on?
1.3. Teisi keeli: tehis- ja salakeeled
1.4. Keel muutub
1.5. Sõnade laenamine
1.6. Sõnade liitmine
1.7. Sõnade tuletamine
1.8. Peatüki kokkuvõte

2. Häälikuõigekiri. Teabetekst

Järg
Peatükk
2.1. Häälikuõigekiri. Teabetekst
2.2. Sõna koosneb häälikutest
2.3. Silbitamine ja poolitamine
2.4. Tähestik. Kuidas lugeda teabeteksti?
2.5. Kaval infootsing
2.6. Kas üks või kaks tähte?
2.7. i ja j-i õigekiri
2.8. h on tähtis
2.9. Häälikuühendi õigekiri
2.10. Kaashäälikuühendi erandid
2.11. Sulghäälikute naabrid
2.12. Peatüki kokkuvõte

3. Algustäht. Lugude keskel

Järg
Peatükk
3.1. Peatüki sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
3.2. Nimi ja nimetus
3.3. Kohanimed
3.4. Üritused ja ajaloosündmused
3.5. Pealkirjad
3.6. Millest lugu räägib?
3.7. Jutu ülesehitus
3.8. Jutu kirjutamine
3.9. Mõtete kogumine
3.10. Tagasiside
3.11. Teksti viimistlemine. Puhtandi kirjutamine
3.12. Peatüki kokkuvõte

4. Kirjeldamine. 14 käänet

Järg
Peatükk
4.1. Peatüki sissejuhatus
4.2. Sõnu saame muuta
4.3. Lähemalt käändsõnadest
4.4. Kirjeldamine
4.5. Ainsus ja mitmus. Käänamine
4.6. Nimetav, omastav ja osastav kääne
4.7. Kohakäänded
4.8. Viis viimast käänet
4.9. Peatüki kokkuvõte

5. Lausest arutluseni 

Järg
Peatükk
5.1. Peatüki sissejuhatus
5.2. Suhtlemiseks kasutame lauseid
5.3. Mida väljendame lausega?
5.4. Millest koosneb lause? Alus ja öeldis
5.5. Laiendame lauset
5.6. Lausete liigid
5.7. Koondlause
5.8. Liitlause
5.9. Õpime arutlema
5.10. Kuidas kirjutada arutlust?
5.11. Arutleme rühmas
5.12. Peatüki kokkuvõte

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
Palun oota