Õppekomplekt (Geograafia 9. kl)

1. Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia

Järg
Peatükk
1.1. Euroopa asend, suurus ja piirid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eesti asend, suurus ja piirid
1.3. Mandrijää toime Euroopa ja Eesti pinnamoe kujunemisele
1.4. Euroopa pinnamood ja selle kujunemine
1.5. Eesti pinnamood ja selle kujunemine
1.6. Eesti geoloogiline ehitus
1.7. Euroopa maavarad
1.8. Eesti maavarad
1.9. Õppetükkide 1.1–1.8 kokkuvõte

2. Euroopa ja Eesti kliima

Järg
Peatükk
2.1. Euroopa kliima
2.2. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas
2.3. Eesti kliimat kujundavad tegurid
2.4. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas
2.5. Õppetükkide 2.1–2.4 kokkuvõte

3. Euroopa ja Eesti veestik

Järg
Peatükk
3.1. Euroopa mered
3.2. Läänemere eripära ja selle põhjused
3.3. Läänemere eriilmelised rannikud
3.4. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonna­probleemid
3.5. Euroopa jõed ja järved
3.6. Eesti jõed ja järved
3.7. Põhjavee kujunemine ja liikumine
3.8. Põhjavesi Eestis ja sellega seotud probleemid
3.9. Sood Euroopas ja Eestis
3.10. Õppetükkide 3.1–3.9 kokkuvõte

4. Euroopa ja Eesti rahvastik

Järg
Peatükk
4.1. Rahvastik, seda iseloomustavad näitajad. Rahvastiku paiknemine
4.2. Euroopa rahvaarv ja selle muutumine
4.3. Eesti rahvaarv ja selle muutumine
4.4. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides ja Eestis
4.5. Ränded ja nende põhjused
4.6. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis Euroopas ja Eestis. Rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid
4.7. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas
4.8. Eesti rahvuslik koosseis ja selle kujunemine
4.9. Õppetükkide 4.1–4.8 kokkuvõte

5. Euroopa ja Eesti asustus

Järg
Peatükk
5.1. Linnad ja maa-asulad
5.2. Euroopa asustuse ajalooline kujunemine
5.3. Rahvastiku paiknemine Euroopas
5.4. Eesti asustuse ajalooline kujunemine
5.5. Rahvastiku paiknemine Eestis
5.6. Linnastumine Euroopas ja selle põhjused
5.7. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonna­probleemid
5.8. Valglinnas­tumine
5.9. Õppetükkide 5.1–5.8 kokkuvõte

6. Euroopa ja Eesti majandus

Järg
Peatükk
6.1. Majanduse struktuur. Vanad ja uued tööstusharud
6.2. Majandus­ressursid ehk tootmis­tegurid
6.3. Euroopa peamised majandus­piirkonnad
6.4. Eesti majanduse põhisuunad
6.5. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused
6.6. Eesti energia­ressursid ja energia­majandus
6.7. Põlevkivi kasutamine ja sellega seotud keskkonna­probleemid
6.8. Õppetükkide 6.1–6.7 kokkuvõte

7. Põllumajandus ja toidutootmine

Järg
Peatükk
7.1. Põllu­majanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid
7.2. Põllu­majanduse ja toidu­tootmisega seotud kesk­konna­probleemid
7.3. Euroopa põllu­majandus ja toidu­tootmine
7.4. Eesti põllu­majandus ja toidu­tootmine
7.5. Õppetükkide 7.1–7.4 kokkuvõte

8. Euroopa ja Eesti teenindus

Järg
Peatükk
8.1. Teenindus ja selle jaotumine
8.2. Turism majandus­haruna. Turismi liigid
8.3. Turism Euroopas ja sellega kaasnevad keskkonna­probleemid
8.4. Eesti turismi­majandus
8.5. Transpordi­liigid. Euroopa peamised transpordi­koridorid
8.6. Eesti transpordi­võrgustik
8.7. Õppetükkide 8.1–8.6 kokkuvõte

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Kaardid
Palun oota