Õppekomplekt (Matem 5. kl)

1. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
1.1. Kordamiseks
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvud üle miljoni
1.3. Kujutame arve arvkiirel
1.4. Naturaalarvude võrdlemine
1.5. Naturaalarvude ümardamine
1.6. Arvavaldis
1.7. Tähtavaldis. Valem
1.8. Naturaalarvude liitmine
1.9. Naturaalarvude lahutamine
1.10. Õpime lahendama võrrandeid
1.11. Ülesandeid naturaalarvude liitmise ja lahutamise kohta
1.12. Kordamiseks
1.13. Joonestame ja mõõdame
1.14. Skaalad
1.15. Kordamiseks
1.16. Kogume ja korrastame arvandmeid
1.17. Joonestame diagramme
1.18. Enesekontrolliks

2. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
2.1. Kordame, mis on naturaalarvude korrutamine
2.2. Kordame korrutamise seadusi
2.3. Kordamiseks
2.4. Kirjalik korrutamine
2.5. Kordamiseks
2.6. Kordame, mis on naturaalarvude jagamine
2.7. Kirjalik jagamine
2.8. Kui tundmatu on jagatav või jagaja
2.9. Ülesandeid kõigi tehete kohta naturaalarvudega
2.10. Arvu tegurid ja kordsed
2.11. Jaguvuse tunnuseid
2.12. Kordamiseks
2.13. Algarvud ja kordarvud
2.14. Kordarvu esitamine algtegurite korrutisena
2.15. Arvude ühistegurid
2.16. Arvude ühiskordsed
2.17. Enesekontrolliks

3. Geomeetrilisi kujundeid

Järg
Peatükk
3.1. Mida õpetab geomeetria?
3.2. Nurk
3.3. Nurkade liigid
3.4. Kordamiseks
3.5. Nurgakraad
3.6. Õpime nurka mõõtma
3.7. Kõrvunurgad
3.8. Tippnurgad
3.9. Ristuvad sirged
3.10. Kordamiseks
3.11. Paralleelsed sirged
3.12. Paralleelsete sirgete joonestamine
3.13. Kordamiseks: arvutame, joonestame, mõõdame
3.14. Enesekontrolliks

4. Kümnendmurrud. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
4.1. Murdarvud
4.2. Mõõtühikute kümnendsüsteem
4.3. Kümnendmurrud
4.4. Kümnendmurru kujutamine arvkiirel
4.5. Kümnendmurdude võrdlemine
4.6. Kümnendmurru ümardamine
4.7. Kümnendmurdude liitmine
4.8. Kümnendmurdude lahutamine
4.9. Ülesandeid kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kohta
4.10. Enesekontrolliks

5. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine.

Järg
Peatükk
5.1. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, 10 000, ...
5.2. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; ...
5.3. Kümnendmurdude korrutamine
5.4. Kordamiseks
5.5. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga
5.6. Aritmeetiline keskmine
5.7. Kümnendmurruga jagamine
5.8. Plaanimõõt
5.9. Ülesandeid kõigile tehetele kümnendmurdudega
5.10. Kuidas arvutustööd kergendada
5.11. Kordamiseks
5.12. Risttahukas
5.13. Risttahuka ruumala
5.14. Kuubi ruumala. Arvu kuup
5.15. Seoseid ruumalaühikute vahel
5.16. Enesekontrolliks

6. Üldiseks kordamiseks

Järg
Peatükk
6.1. Naturaalarvud
6.2. Kümnendmurrud
6.3. Valikvastustega ülesandeid
6.4. Huviülesandeid

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Algarvude tabel
7.2. Mõisted
Palun oota