Õppekomplekt (Inimeseõpetus 5. kl)

Inimeseõpetus 5. klassile. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Merje Kivikas, Sigrid Kütt
Ülesannetekogu autorid
Merje Kivikas, Sigrid Kütt
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 58 peatükki ning 310 ülesannet, millest 280 on õpikus ja 30 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Merje Kivikas, Sigrid Kütt
 • Ülesannetekogu autorid
  Merje Kivikas, Sigrid Kütt
 • Aine
  Inimeseõpetus
 • Klass
  5. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Suhtlemine ja käitumine. Abivalmidus.

Järg
Peatükk
1.1. Minu ja teiste tunnused ja olulised isikuandmed
1.2. Minu ja teiste omadused
1.3. Enese­tutvustamine eakaaslastele ja täiskasva­nutele
1.4. Praktiline enesetutvus­tamine
1.5. Suhtlemine võõrastega
1.6. Igapäevased suhtlemis­situatsioonid
1.7. Suhtlemis­tingimused, suhtlemis­eesmärgid ja suhtlemise tagajärjed
1.8. Sõprus ja konflikt
1.9. Käitumine konfliktis, emotsionaal­sed seisundid
1.10. Konflikti lahendamine
1.11. Vägivaldse käitumise äratundmine
1.12. Käitumine vägivalla märkamise ja ohvriks sattumise korral
1.13. Abivajadus ja abistamine
1.14. Abistamine

2. Inimene, säästlikkus ja turvalisus

Järg
Peatükk
2.1. Olmejäätmed
2.2. Taas­kasutamine
2.3. Olmejäätmete liigid
2.4. Prügi sorteerimine
2.5. Elektri säästlik tarbimine koolis ja kodus
2.6. Vee säästlik tarbimine koolis ja kodus
2.7. Liiklus ja reeglid
2.8. Käitumine liiklusõnnetuse korral
2.9. Evakuatsioon
2.10. Pürotehnika ja pommi­ähvardus

3. Inimene ja tervis

Järg
Peatükk
3.1. Meeleelundite ülesanded
3.2. Meeleelundite tervishoid
3.3. Tervis ja välimus
3.4. Enesetunne
3.5. Haiguste ennetamine
3.6. Tervisesport. Sportimis­võimalused kodukohas
3.7. Esmaabi
3.8. Tubakas, alkohol, kanep. Alkoholi ja tubaka mõju õppimis­võimele ja käitumisele
3.9. „Ei“ ütlemine uimastitega seotud situatsioonides

4. Perekond, kodukoht

Järg
Peatükk
4.1. Elu linnas
4.2. Elu maal
4.3. Kodukoha eluolu
4.4. Kodukoha rahvariided
4.5. Kodukoha tähtsamad traditsioonid
4.6. Pere­traditsioonid
4.7. Pühad ja kombed kevadel ja suvel
4.8. Pühad ja kombed talvel ja sügisel

5. Inimene ja aeg

Järg
Peatükk
5.1. Aeg
5.2. Aja määramine
5.3. Nädalaplaan
5.4. Nädala-plaani koostamine
5.5. Päeva-plaan I
5.6. Päevaplaan II
5.7. Päevaplaani koostamine
5.8. Vaba aja tegevused

6. Inimene ja asjad

Järg
Peatükk
6.1. Palgatöö
6.2. Raha hoidmise viisid
6.3. Raha hoidmine. Raha kogumine

7. Inimene ja teave

Järg
Peatükk
7.1. TV-kava
7.2. Pilt-teatmeteosed, internet: kooli kodulehekülg (teabeallikate kasutamine)
7.3. Reklaam

8. Õpetajale

Järg
Peatükk
8.1. Metoodilised juhised õpetajale õppevara kasutamiseks
8.2. Inimeseõpetus 5. klassile (PDF versioon)
8.3. Impressum
Palun oota