Õppekomplekt (Eesti keel 7. kl)

PEEGEL 1

7. klassi eesti keel

1. peatükk

Järg
Peatükk
1.1. Hea 7. klassi õpilane
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Selles peatükis
1.3. Tekstide liigid. Suuline ja kirjalik tekst (1.1)
1.4. Sõnaliigid. Sõnaliikide ülesanded (1.2)
1.5. Käändsõnad ja käänded (1.3)
1.6. Pöördsõnad (1.4)
1.7. Muutumatud sõnad (1.5)
1.8. Homonüümid (1.6)
1.9. Kontrolltöö 1

2. peatükk

Järg
Peatükk
2.1. Selles peatükis
2.2. Jutustav tekst (2.1)
2.3. Kirjeldav tekst (2.2)
2.4. Arutlev tekst (2.3)
2.5. Tegusõna ja selle pöörded (2.4)
2.6. Tegusõna tüvi, tunnus, pöördelõpp (2.5)
2.7. Astmevaheldus (2.6)
2.8. Kontrolltöö 2

3. peatükk

Järg
Peatükk
3.1. Selles peatükis
3.2. Meedia ja meediakanalid (3.1)
3.3. Uudis (3.2)
3.4. Tegusõna aeg (3.3)
3.5. Ajavormide kasutamine (3.4)
3.6. Isikuline ja umbisikuline tegumood (3.5)
3.7. Kõneliigid. Jaatav ja eitav kõne (3.6)
3.8. Kontrolltöö 3

4. peatükk

Järg
Peatükk
4.1. Selles peatükis
4.2. Kirjutamine kui protsess (4.1)
4.3. Kõneviisid. Kindel kõneviis (4.2)
4.4. Tingiv kõneviis (4.3)
4.5. Käskiv kõneviis (4.4)
4.6. Kaudne kõneviis (4.5)
4.7. Kontrolltöö 4

5. peatükk

Järg
Peatükk
5.1. Selles peatükis
5.2. Alusteksti põhjal kirjutamine (5.1)
5.3. Tegusõna käändelised vormid (5.2)
5.4. Tegusõna põhivormid (5.3)
5.5. Pööramine eeskujusõna järgi. Veaohtlikud tegusõna vormid (5.4)
5.6. Õigekeelsussõnaraamatu kasutamine (5.5)
5.7. Kontrolltöö 5

6. peatükk

Järg
Peatükk
6.1. Selles peatükis
6.2. Ametlik kiri (6.1)
6.3. Omasõna ja võõras sõna. Võõrtegusõnad (6.2)
6.4. Sünonüümid (6.3)
6.5. Sõnavara rikastamise viisid (6.4)
6.6. Paronüümid ehk sarnassõnad (6.5)
6.7. Liit-, ühend- ja väljendtegusõnad. Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine (6.6)
6.8. Kontrolltöö 6

7. peatükk

Järg
Peatükk
7.1. Selles peatükis
7.2. Arvamuslugu (7.1)
7.3. Intervjuu (7.2)
7.4. Määrsõnade tähendus ja kasutamine. Määrsõnaliited (7.3)
7.5. Kaassõnade tähendus ja kasutamine (7.4)
7.6. Määr- ja kaassõnade kokku- ja lahkukirjutamine (7.5) 
7.7. Veaohtlikud määr- ja kaassõnad (7.6)
7.8. Kontrolltöö 7

8. peatükk

Järg
Peatükk
8.1. Selles peatükis
8.2. Sõnastus ja stiil (8.1)
8.3. Siduvad sõnad (8.2)
8.4. Antonüümid ehk vastandsõnad (8.3)
8.5. Hüüdsõnad (8.4)
8.6. Sõnaraamatutest (8.5)
8.7. Kontrolltöö 8

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
Palun oota