Õppekomplekt (Keemia 9. kl)

Keemia 9. klassile

Autorid
Taavi Ivan, Jörgen Metsik
Ülesannetekogu autorid
Taavi Ivan, Jörgen Metsik, Getter Viira
Väljaandja
Avita

1. Anorgaaniliste ainete põhiklassid

Järg
Peatükk
1.1. Anorgaaniline keemia. Anorgaani­lised ained
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Oksiidid
1.3. Oksiidide keemilised omadused
1.4. Happed
1.5. Alused
1.6. Hapete ja aluste keemilised omadused
1.7. Soolad
1.8. Soolade saamine
1.9. Kordamine

2. Anorgaanilised ained igapäevaelus

Järg
Peatükk
2.1. Vee karedus
2.2. Keskkonna saastumine
2.3. Ehitusmaterjalid
2.4. Kordamine

3. Ainete lahustumine. Lahustuvus

Järg
Peatükk
3.1. Lahustumis­protsess
3.2. Lahustumise soojusefekt
3.3. Lahustuvus
3.4. Ainete lahustuvuse sõltuvus temperatuurist
3.5. Lahuse protsendiline koostis
3.6. Kordamine

4. Aine hulk. Moolarvutused

Järg
Peatükk
4.1. Aine hulga ühik
4.2. Aine hulga ja massi seos
4.3. Aine hulga ja ruumala seos
4.4. Arvutused reaktsiooni­võrrandite põhjal
4.5. Kordamine

5. Süsinik ja süsinikuühendid

Järg
Peatükk
5.1. Süsiniku levik. Süsinik lihtainena
5.2. Süsiniku oksiidid
5.3. Süsinikuühendite kujutamine
5.4. Süsinikuühendite ehitus
5.5. Süsivesinikud. Süsiniku­ühendite paljusus
5.6. Süsivesinikud looduses ja nende kasutusalad
5.7. Süsivesinike täielik põlemine
5.8. Hüdrofiilsed ja hüdro­foobsed ained
5.9. Alkoholid
5.10. Karboksüül­happed
5.11. Kordamine

6. Süsinikuühendite roll looduses. Süsinikuühendid materjalina

Järg
Peatükk
6.1. Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides
6.2. Eluks olulised süsiniku­ühendid
6.3. Lisalugemine. Eluks olulised süsiniku­ühendid, struktuur ja näited
6.4. Tervislik toitumine ja eluviis
6.5. Süsinikuühendid kütusena
6.6. Polümeerid, plastid ja kiud
6.7. Tarbekeemia
6.8. Keskkonna­probleemid. Säästlik eluviis
6.9. Kordamine

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Tähtsamate hapete ja anioonide valemid ja nimetused
7.2. Aluste ja soolade lahustuvus vees
7.3. Lahuste pH. Indikaatorite värvused
7.4. Mõisted
7.5. Sõnaseletused
7.6. Hea teada
Tasuta tutvumiseks!
7.7. Keemiliste elementide perioodilisustabel
7.8. Impressum
Palun oota