Õppekomplekt (Eesti keel 7. kl)

1. Sõnavara

Järg
Peatükk
1.1. Suhelda saab ka sõnadeta
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Sõna ja tähendus
1.3. Keeles on palju murdeid
1.4. Sünonüümid on keele rikkus
1.5. Argikeel ja kirjakeel
1.6. Kokkuvõte I

2. Kiri ja kuulutus

Järg
Peatükk
2.1. Kirja kirjutamine
2.2. Veebisuhtlus
2.3. Kuulutus
2.4. Kokkuvõte II

3. Sõnaliigid

Järg
Peatükk
3.1. Sõnade liigitamine
3.2. Pöördsõnad
3.3. Käändsõnad
3.4. Muutumatud sõnad
3.5. Kokkuvõte III

4. Kirjeldus ja iseloomustus

Järg
Peatükk
4.1. Kirjeldus
4.2. Iseloomustus
4.3. Kokkuvõte IV

5. Häälikud, silp ja välde

Järg
Peatükk
5.1. Häälikutest sõnad
5.2. Silp ja silbituum
5.3. Sõna rõhk ja välde
5.4. Kokkuvõte V

6. Sõna ja pilt

Järg
Peatükk
6.1. Pilt teksti täiendamas
6.2. Pildi lugemine ja tõlgendamine
6.3. Kokkuvõte VI

7. Astmevaheldus

Järg
Peatükk
7.1. Astmevaheldus
7.2. Käändsõna astmevaheldus
7.3. Tegusõna astmevaheldus
7.4. Kokkuvõte VII

8. Ajakirjandustekstid

Järg
Peatükk
8.1. Meedia
8.2. Fakt ja arvamus
8.3. Arvamuslugu
8.4. Uudis
8.5. Kokkuvõte VIII

9.

Häälikuõigekiri

Järg
Peatükk
9.1. Üksikhääliku õigekiri
9.2. Häälikuühendi õigekiri
9.3. Võõrsõnade õigekiri
9.4. Kokkuvõte IX

10.

Intervjuu ja reportaaž

Järg
Peatükk
10.1. Intervjuu
10.2. Reportaaž
10.3. Kokkuvõte X

11.

Käändsõna vormistik

Järg
Peatükk
11.1. Neliteist käänet
11.2. Omastav kääne on põhikääne
11.3. Ainsuse osastavast mitmuse omastav
11.4. Mitmuse osastav kääne
11.5. Omadussõna võrdlusastmed
11.6. Kokkuvõte XI

12.

Audiovisuaalne meedia

Järg
Peatükk
12.1. Televisioon
12.2. Telesaate arvustus
12.3. Raadio
12.4. Kokkuvõte XII

13.

Tegusõna vormistik

Järg
Peatükk
13.1. Tegusõna pöördelised vormid. Isik ja arv. Aeg
13.2. Tegusõna kõneviisid
13.3. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Eitav ja jaatav kõne
13.4. Tegusõna käändelised vormid
13.5. Tegusõna põhivormid. Vormidevahelised seosed
13.6. Kokkuvõte XIII

14.

Ettekanne

Järg
Peatükk
14.1. Ettekande koostamine
14.2. Kokkuvõte XIV

15.

Kokku- ja lahkukirjutamine

Järg
Peatükk
15.1. Nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
15.2. Omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine
15.3. Arvsõna kokku- ja lahkukirjutamine
15.4. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine
15.5. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
15.6. Kokkuvõte XV

16.

Jutustav tekst

Järg
Peatükk
16.1. Jutu sündmustik ja ülesehitus
16.2. Kokkuvõte XVI

17. Lisad

Järg
Peatükk
17.1. Tegusõna vormide tabel
17.2. Tsitaadid
Palun oota