Õppekomplekt (GLM 8. ja 9.)

Funktsioonid

Gümnaasiumi lai matemaatika VII b ja VIII

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Elo Reinik
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Elo Reinik
Väljaandja
Avita

1. Funktsioonid

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Funktsiooni mõiste
1.3. Funktsiooni esitusviisid
1.4. Funktsiooni määramis- ja muutumis­piirkond
1.5. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsus­piirkond
1.6. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemis­vahemikud
1.7. Funktsiooni paarsus. Astme­funktsioon
1.8. Juur­funktsioon ja absoluut­väärtus valemis
1.9. Funktsiooni pidevus
1.10. Funktsiooni ekstreemu­mid, maksi­mumid ja miinimumid
1.11. Funktsiooni graafiku teisendused
1.12. Pöörd­funktsioon
1.13. Liit­funktsioon
1.14. Harjutused
1.15. Ülesanded

2. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Järg
Peatükk
2.1. Astme mõiste üldistamine. Reaalarvuline astendaja
2.2. Eksponent­funktsioon
2.3. Liitprotsent. Kasvamine ja kahanemine
2.4. Arvu logaritm
2.5. Logaritmi põhi­omadused. Logaritmi­mine ja potent­seerimine
2.6. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele
2.7. Logaritm­funktsioon ja selle graafik
2.8. Eksponent­võrrandid
2.9. Logaritm­võrrandid
2.10. Eksponent­võrratused
2.11. Logaritm­võrratused
2.12. Harjutused
2.13. Ülesanded

3. Trigonomeetrilised funktsioonid

Järg
Peatükk
3.1. Trigono­meetrilised funktsioonid
3.2. Siinus­funktsioon
3.3. Koosinus­funktsioon
3.4. Võrrandite ja võrratuste graafiline lahendamine
3.5. Arkus­funktsioonid
3.6. Põhi­võrrandite sin x = a ja cos x = a lahendi­valemid
3.7. Tangens­funktsioon
3.8. Põhivõrrandi tan x = a lahendamine
3.9. Trigono­meetrilised võrrandid
3.10. Ülesanded

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
4.2. Sõnaseletused
Palun oota