Õppekomplekt (GLM 8. ja 9.)

Funktsioonid

Gümnaasiumi lai matemaatika VII b ja VIII

1. Funktsioonid

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Funktsiooni mõiste
1.3. Funktsiooni esitusviisid
1.4. Funktsiooni määramis- ja muutumis­piirkond
1.5. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsus­piirkond
1.6. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemis­vahemikud
1.7. Funktsiooni paarsus. Astme­funktsioon
1.8. Juur­funktsioon ja absoluut­väärtus valemis
1.9. Funktsiooni pidevus
1.10. Funktsiooni ekstreemu­mid, maksi­mumid ja miinimumid
1.11. Funktsiooni graafiku teisendused
1.12. Pöörd­funktsioon
1.13. Liit­funktsioon
1.14. Harjutused
1.15. Ülesanded

2. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Järg
Peatükk
2.1. Astme mõiste üldistamine. Reaalarvuline astendaja
2.2. Eksponent­funktsioon
2.3. Liitprotsent. Kasvamine ja kahanemine
2.4. Arvu logaritm
2.5. Logaritmi põhi­omadused. Logaritmi­mine ja potent­seerimine
2.6. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele
2.7. Logaritm­funktsioon ja selle graafik
2.8. Eksponent­võrrandid
2.9. Logaritm­võrrandid
2.10. Eksponent­võrratused
2.11. Logaritm­võrratused
2.12. Harjutused
2.13. Ülesanded

3. Trigonomeetrilised funktsioonid

Järg
Peatükk
3.1. Trigono­meetrilised funktsioonid
3.2. Siinus­funktsioon
3.3. Koosinus­funktsioon
3.4. Võrrandite ja võrratuste graafiline lahendamine
3.5. Arkus­funktsioonid
3.6. Põhi­võrrandite sin x = a ja cos x = a lahendi­valemid
3.7. Tangens­funktsioon
3.8. Põhivõrrandi tan x = a lahendamine
3.9. Trigono­meetrilised võrrandid
3.10. Ülesanded

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
4.2. Sõnaseletused
Palun oota