Õppekomplekt

Funktsioonid

Gümnaasiumi lai matemaatika VIII ja IX

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Elo Reinik
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Elo Reinik
Väljaandja
Avita

1. Funktsioonid

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Funktsiooni mõiste
1.3. Funktsiooni esitusviisid
1.4. Funktsiooni määramis- ja muutumis­piirkond
1.5. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsus­piirkond
1.6. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemis­vahemikud
1.7. Funktsiooni paarsus. Astme­funktsioon
1.8. Juurfunktsioon ja absoluut­väärtus valemis
1.9. Funktsiooni pidevus
1.10. Funktsiooni ekstreemumid, maksimumid ja miinimumid
1.11. Funktsiooni graafiku teisendused
1.12. Pöördfunktsioon
1.13. Liitfunktsioon
1.14. Harjutamiseks
1.15. Ülesanded

2. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Järg
Peatükk
2.1. Astme mõiste üldistamine. Reaalarvuline astendaja
2.2. Eksponent­funktsioon
2.3. Liitprotsent. Kasvamine ja kahanemine
2.4. Arvu logaritm
2.5. Logaritmi põhi­omadused. Logaritmimine ja potent­seerimine
2.6. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele
2.7. Logaritmfunkt­sioon ja selle graafik
2.8. Eksponent­võrrandid
2.9. Logaritm­võrrandid
2.10. Eksponent­võrratused
2.11. Logaritm­võrratused
2.12. Harjutused
2.13. Ülesanded

3. Trigonomeetrilised funktsioonid

Järg
Peatükk
3.1. Trigono­meetrilised funktsioonid
3.2. Siinus­funktsioon
3.3. Koosinus­funktsioon
3.4. Võrrandite ja võrratuste graafiline lahendamine
3.5. Arkus­funktsioonid
3.6. Põhivõrrandite sin x = a ja cos x = a lahendivalemid
3.7. Tangens­funktsioon
3.8. Põhivõrrandi tan x = a lahendamine
3.9. Trigono­meetrilised võrrandid
3.10. Ülesanded

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
4.2. Sõnaseletused
Palun oota