Õppekomplekt (Matem 11. kl)

1. Tõenäosus­teooria ja matemaatilise statistika elemente

Järg
Peatükk
1.1. Kombinatoorika
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Variatsioonid ja kombinatsioonid
1.3. Juhuslik sündmus
1.4. Sündmuse klassikaline tõenäosus
1.5. Sündmuste korrutis ja summa
1.6. Tõenäosuste liitmise lause
1.7. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused
1.8. Geomeetriline tõenäosus
1.9. Statistiline tõenäosus
1.10. Statistiline andmestik
1.11. Aritmeetiline keskmine, mediaan, mood
1.12. Hajuvuse karakteristikud
1.13. Üld­kogum ja valim
1.14. Kokku­võtvalt karakteristikutest
1.15. Korrelatsiooni­väli
1.16. Korrelatsiooni­tabel
1.17. Lineaarne korrelatsiooni­kordaja
1.18. Juhuslik suurus
1.19. Juhusliku suuruse karakteristikud
1.20. Ühtlane jaotus
1.21. Binoom­jaotus
1.22. Normaal­jaotus
1.23. Enese­kontrolliks

2. Arvjadad. Funktsioonid I

Järg
Peatükk
2.1. Arv­jada mõiste
2.2. Aritmeetiline jada
2.3. Geomeetriline jada
2.4. Jada piir­väärtus
2.5. Ring­joone pikkus ja ringi pindala piir­väärtusena
2.6. Arv e
2.7. Võrdeline ja pöörd­võrdeline sõltuvus. Lineaar­funktsioon (kordamine)
2.8. Ruutfunktsioon (kordamine)
2.9. Funktsiooni mõiste. Määramis­piirkond ja muutumis­piirkond
2.10. Funktsiooni esitus­viisid
2.11. Funktsiooni null­kohad. Funktsiooni positiivsus- ja negatiivsus­piirkond
2.12. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum­kohad
2.13. Astme­funktsioonid
2.14. Funktsiooni graafiku teisendused
2.15. Paaris­funktsioon. Paaritu funktsioon
2.16. Pöörd­funktsioon
2.17. Juur­funktsioonid
2.18. Liit­funktsioon
2.19. Enese­kontrolliks

3. Funktsioonid II

Järg
Peatükk
3.1. Reaal­arvulise astendajaga aste
3.2. Liit­protsendiline kasvamine ja kahanemine
3.3. Eksponent­funktsioon
3.4. Eksponent­funktsioon y = ex
3.5. Eksponent­võrrand
3.6. Arvu logaritm
3.7. Avaldise logaritmimine ja potentseerimine
3.8. Üle­minek logaritmi ühelt aluselt teisele
3.9. Logaritm­funktsioon
3.10. Logaritm­võrrand
3.11. Kordame trigonomeetriat
3.12. Siinus­funktsioon
3.13. Koosinus­funktsioon
3.14. Tangens­funktsioon
3.15. *Perioodiline funktsioon
3.16. Sümbol arcsin m
3.17. Sümbol arccos m
3.18. Sümbol arctan m
3.19. Trigonomeetriline võrrand
3.20. Võrrandi sin x = m lahendamine
3.21. Võrrandi cos x = m lahendamine
3.22. Võrrandi tan x = m lahendamine
3.23. Enese­kontrolliks

4. Funktsiooni piir­väärtus ja tuletis

Järg
Peatükk
4.1. Funktsiooni piir­väärtus
4.2. Funktsiooni pidevus
4.3. Funktsiooni piir­väärtuse arvutamine
4.4. Mõningaid erilisi piir­väärtuseid
4.5. Funktsiooni muut
4.6. Hetk­kiirus
4.7. Funktsiooni graafiku puutuja
4.8. Funktsiooni tuletis
4.9. Funktsioonide summa ja korrutise tuletis
4.10. Funktsioonide jagatise tuletis
4.11. Astme­funktsiooni tuletis
4.12. Liit­funktsiooni tuletis
4.13. Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised
4.14. Logaritm­funktsiooni tuletis
4.15. Pöörd­funktsiooni tuletis
4.16. Eksponent­funktsiooni tuletis
4.17. Enese­kontrolliks

5. Funktsiooni tuletise rakendusi

Järg
Peatükk
5.1. Hetk­kiirus
5.2. Joone puutuja tõus
5.3. Joone puutuja võrrand
5.4. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine
5.5. Funktsiooni ekstreemumid
5.6. Ekstreemumi liik ja funktsiooni teine tuletis
5.7. Funktsiooni graafiku kumerus ja nõgusus. Graafiku käänu­punktid
5.8. Funktsiooni uurimine
5.9. Ekstreemum­ülesanded
5.10. Enese­kontrolliks

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
Palun oota