Õppekomplekt (Matem 11. kl)

MATEMAATIKA 11. klassile

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Väljaandja
Koolibri

1. Tõenäosus­teooria ja matemaatilise statistika elemente

Järg
Peatükk
1.1. Kombinatoorika
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Variatsioonid ja kombinatsioonid
1.3. Juhuslik sündmus
1.4. Sündmuse klassikaline tõenäosus
1.5. Sündmuste korrutis ja summa
1.6. Tõenäosuste liitmise lause
1.7. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused
1.8. Geomeetriline tõenäosus
1.9. Statistiline tõenäosus
1.10. Statistiline andmestik
1.11. Aritmeetiline keskmine, mediaan, mood
1.12. Hajuvuse karakteristikud
1.13. Üld­kogum ja valim
1.14. Kokku­võtvalt karakteristikutest
1.15. Korrelatsiooni­väli
1.16. Korrelatsiooni­tabel
1.17. Lineaarne korrelatsiooni­kordaja
1.18. Juhuslik suurus
1.19. Juhusliku suuruse karakteristikud
1.20. Ühtlane jaotus
1.21. Binoom­jaotus
1.22. Normaal­jaotus
1.23. Enese­kontrolliks

2. Arvjadad. Funktsioonid I

Järg
Peatükk
2.1. Arv­jada mõiste
2.2. Aritmeetiline jada
2.3. Geomeetriline jada
2.4. Jada piir­väärtus
2.5. Ring­joone pikkus ja ringi pindala piir­väärtusena
2.6. Arv e
2.7. Võrdeline ja pöörd­võrdeline sõltuvus. Lineaar­funktsioon (kordamine)
2.8. Ruutfunktsioon (kordamine)
2.9. Funktsiooni mõiste. Määramis­piirkond ja muutumis­piirkond
2.10. Funktsiooni esitus­viisid
2.11. Funktsiooni null­kohad. Funktsiooni positiivsus- ja negatiivsus­piirkond
2.12. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum­kohad
2.13. Astme­funktsioonid
2.14. Funktsiooni graafiku teisendused
2.15. Paaris­funktsioon. Paaritu funktsioon
2.16. Pöörd­funktsioon
2.17. Juur­funktsioonid
2.18. Liit­funktsioon
2.19. Enese­kontrolliks

3. Lisad

Järg
Peatükk
3.1. Mõisted
Palun oota