Õppekomplekt (Matem 9. kl)

MATEMAATIKA 9. klassile

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
Väljaandja
Koolibri

1. RUUTVÕRRAND

Järg
Peatükk
1.1. Mida uut õpime? Ruut­võrrand
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvu ruut­juur
1.3. Ruut­juure ligi­kaudne väärtus. Irratsionaal­arvud
1.4. Ruut­juure leidmine tasku­arvutil
1.5. Korrutise ruut­juur. Jagatise ruut­juur
1.6. Veel ruut­juurte teisendusi
1.7. Mis on ruut­võrrand?
1.8. Mitte­täieliku ruut­võrrandi lahendamine
1.9. Ruut­võrrand ax2 + bx + c = 0
1.10. Ruut­võrrandi ax2 + bx + c = 0 lahendi­valem
1.11. Ruut­võrrandi diskriminant
1.12. Taandatud ruut­võrrandi lahendite omadused
1.13. Tekst­ülesannete lahendamine ruutvõrrandi abil
1.14. * Biruut­võrrand
1.15. Enese­kontrolliks

2. RUUTFUNKTSIOON

Järg
Peatükk
2.1. Mida uut õpime? Ruut­funktsioon
2.2. * Parabool
2.3. Ruut­funktsioon y = ax2
2.4. Ruut­funktsiooni y = ax2 graafik
2.5. Ruut­funktsioon y = a(x + m)2 ja selle graafik
2.6. Ruut­funktsioon y = ax2 + n ja selle graafik
2.7. Ruut­funktsioon y = a(x + m)2 + n ja selle graafik
2.8. Ruut­funktsioon y = ax2 + bx + c ja selle graafik
2.9. * Ruut­funktsiooni graafiku uurimine arvutil
2.10. Enese­kontrolliks

3. RATSIONAALAVALDISED

Järg
Peatükk
3.1. Mida uut õpime? Ratsionaal­avaldised
3.2. Kuidas tegurdada ruut­kolm­liiget ax2 + bx + c?
3.3. Miks õpime avaldisi teisendama?
3.4. Ratsionaal­avaldis
3.5. Avaldiste võrdsus
3.6. Algebralise murru põhi­omadus. Murru taandamine
3.7. Algebraliste murdude korrutamine
3.8. Algebraliste murdude jagamine ja astendamine
3.9. Ühe­nimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine
3.10. Algebraliste murdude teisendamine ühe­nimelisteks
3.11. Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine
3.12. Ratsionaal­avaldiste lihtsustamine
3.13. Enese­kontrolliks

4. TÄISNURKNE KOLMNURK. KORRAPÄRANE HULKNURK

Järg
Peatükk
4.1. Mida uut õpime? Täis­nurkne kolm­nurk. Korra­pärane hulk­nurk
4.2. Korra­pärase hulk­nurga pindala
4.3. Nurga mõõtmine
4.4. Terav­nurga siinus
4.5. Terav­nurga siinuse leidmine
4.6. Terav­nurga koosinus
4.7. Terav­nurga tangens
4.8. Täis­nurkse kolm­nurga lahendamine
4.9. Enese­kontrolliks

5. PÜRAMIID. SILINDER. KOONUS. KERA

Järg
Peatükk
5.1. Mida uut õpime? Püramiid. Silinder. Koonus. Kera
5.2. Püramiid
5.3. Korra­pärase püramiidi pindala
5.4. Püramiidi ruumala
5.5. Silinder
5.6. Silindri pindala
5.7. Silindri ruumala
5.8. Koonus
5.9. Koonuse pindala
5.10. Koonuse ruumala
5.11. Kera
5.12. Enese­kontrolliks

6. PÕHIKOOLI MATEMAATIKAKURSUSE KORDAMISEKS

Järg
Peatükk
6.1. Arvutamiseks
6.2. Avaldiste teisendamine
6.3. Funktsioonid ja võrrandid
6.4. Geomeetrilised kujundid

7. VÄIKE LEKSIKON

Järg
Peatükk
7.1. Väike leksikon

8. LISAD

Järg
Peatükk
8.1. Arvude ruudud ja kuubid
8.2. Ruutfunktsioon
8.3. Tehted astmetega
8.4. Ruutjuur
8.5. Korrutamise (tegurdamise) valemid
8.6. Valemeid tasandiliste kujundite kohta
8.7. Valemeid ruumiliste kujundite kohta
8.8. Mõisted
Palun oota