Õppekomplekt (Loodusõpetus 6. kl)

Loodusõpetus 6. klassile

Autorid
Sirje Kaljula, Hendrik Relve, Kalle Sirel
Ülesannetekogu autorid
Sirje Kaljula, Hendrik Relve, Kalle Sirel
Väljaandja
Koolibri

1. Muld elukeskkonnana

Järg
Peatükk
1.1. Muld
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Mulla koostis
1.3. Muldade teke ja areng
1.4. Mulla­organismid
1.5. Aineringe
1.6. Mulla osa kooslustes
1.7. Mullakaeve
1.8. Vee liikumine mullas
1.9. Kokkuvõte

2. Aed ja põld elukeskkonnana

Järg
Peatükk
2.1. Aed ja põld elukeskkonnana
2.2. Mullaviljakus
2.3. Aed kui elukooslus
2.4. Fotosüntees
2.5. Aiad ja aiataimed
2.6. Põld kui elukooslus
2.7. Bioloogiline ja keemiline tõrje
2.8. Mahepõllundus
2.9. Inimtegevuse mõju mullale
2.10. Mulla reostumine ja hävimine
2.11. Mulla kaitse
2.12. Kokkuvõte

3. Mets elukeskkonnana

Järg
Peatükk
3.1. Mets elukeskkonnana
3.2. Mets kui elukooslus
3.3. Nõmme- ja palumetsa taimed
3.4. Nõmme- ja palumetsa loomad
3.5. Laanemetsa taimed
3.6. Laanemetsa loomad
3.7. Salumetsa taimed
3.8. Salumetsa loomad
3.9. Metsade tähtsus ja kasutamine
3.10. Metsade kaitse
3.11. Kokkuvõte

4. Õhk

Järg
Peatükk
4.1. Õhk
4.2. Õhk. Õhu tähtsus
4.3. Õhkkond
4.4. Organismide kohastumine õhkkeskkonnaga
4.5. Õhu koostis
4.6. Hapniku tähtsus: hingamine, põlemine ja kõdunemine
4.7. Õhu omadused
4.8. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine
4.9. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine
4.10. Õhu liikumine soojenedes
4.11. Õhu liikumine ja tuul
4.12. Kuiv ja niiske õhk
4.13. Pilved ja sademed
4.14. Veeringe
4.15. Ilm ja ilmastik
4.16. Sademete mõõtmine
4.17. Ilma ennustamine
4.18. Õhu saastumise vältimine
4.19. Kokkuvõte
4.20. Ilmastik kui uurimisobjekt

5. Läänemeri elukeskkonnana

Järg
Peatükk
5.1. Läänemeri elukeskkonnana
5.2. Läänemere vesi. Elutingimused Läänemeres
5.3. Läänemere asend ja ümbritsevad riigid
5.4. Läänemere mõju ilmastikule
5.5. Läänemere rannik
5.6. Vetikad Läänemere elustikus
5.7. Läänemere selgrootud loomad ja kalad
5.8. Läänemere linnustik
5.9. Läänemere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele
5.10. Läänemere elukooslus. Läänemere kaitse
5.11. Kokkuvõte

6. Elukeskkonnad Eestis

Järg
Peatükk
6.1. Elukeskkonnad Eestis
6.2. Eesti looduse elurikkus
6.3. Toitumissuhted ja ainete ringkäik ökosüsteemis
6.4. Looduslik tasakaal. Inimese mõju loodusele
6.5. Kokkuvõte

7. Eesti loodusvarad

Järg
Peatükk
7.1. Eesti loodusvarad
7.2. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse
7.3. Loodusvarad energiaallikatena
7.4. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine
7.5. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonna­probleemid
7.6. Kokkuvõte

8. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Järg
Peatükk
8.1. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
8.2. Keskkonna saastumine ja keskkonnakaitse
8.3. Looduskaitse Eestis. Kaitsealad
8.4. Kaitsealused üksikobjektid
8.5. Elurikkuse kaitse
8.6. Niidud on elurikkad pärand­kooslused
8.7. Looduskesk­konna muutumine inim­tegevuse tagajärjel
8.8. Jäätmekäitlus
8.9. Säästev tarbimine
8.10. Kokkuvõte

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
Palun oota