Õppekomplekt (Matemaatika 6. kl)

1. Harilikud murrud. Murdude teisendamine

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?
1.2. Harilikud murrud
1.3. Harilikud murrud. Liigmurru teisendamine segaarvuks
1.4. Harilikud murrud. Segaarvu teisendamine liigmurruks
1.5. Harilikud murrud arvkiirel
1.6. Murru põhiomadus
1.7. Murru taandamine (1)
1.8. Murru taandamine (2)
1.9. Murdude teisendamine ühenimeliseks (1)
1.10. Murdude teisendamine ühenimeliseks (2)
1.11. Murdude teisendamine ühenimeliseks (3)
1.12. Murdude võrdlemine (1)
1.13. Murdude võrdlemine (2)
1.14. Kordamine

2. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Ühenimeliste murdude liitmine
2.2. Erinimeliste murdude liitmine (1)
2.3. Erinimeliste murdude liitmine (2)
2.4. Segaarvude liitmine (1)
2.5. Segaarvude liitmine (2)
2.6. Mitmesuguseid ülesandeid
2.7. Ühenimeliste murdude lahutamine
2.8. Erinimeliste murdude lahutamine
2.9. Täisarvust murru lahutamine
2.10. Segaarvude lahutamine
2.11. Keerulisemad olukorrad liitmisel ja lahutamisel 
2.12. Harilike murdude liitmine ja lahutamine
2.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

3. Murdude teisendamine. Harilike murdude korrutamine

Järg
Peatükk
3.1. Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks (1)
3.2. Harilike murdude teisendamine kümnend­murdudeks (2)
3.3. Lõpmatud kümnendmurrud (1)
3.4. Lõpmatud kümnendmurrud (2)
3.5. Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga (1)
3.6. Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga (2)
3.7. Harilike murdude korrutamine (1)
3.8. Harilike murdude korrutamine (2)
3.9. Harilike murdude korrutamine (3)
3.10. Osa leidmine arvust (1)
3.11. Osa leidmine arvust (2)
3.12. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.13. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

4. Harilike murdude jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Pöördarvud
4.2. Murru jagamine naturaalarvuga
4.3. Naturaalarvu jagamine murruga, mille lugeja on 1
4.4. Kordamine (1)
4.5. Kordamine (2)
4.6. Hariliku murru jagamine hariliku murruga (1)
4.7. Hariliku murru jagamine hariliku murruga (2)
4.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

5. Protsendid

Järg
Peatükk
5.1. Tutvume protsentidega
5.2. Protsendid ja murrud (1)
5.3. Protsendid ja murrud (2)
5.4. Protsendi leidmine arvust (1)
5.5. Protsendi leidmine arvust (2)
5.6. Protsentülesannete lahendamine
5.7. Protsentide arvutamine taskuarvutil ja peast (1)
5.8. Protsentide arvutamine taskuarvutil ja peast (2)
5.9. Laen ja intressid (1)
5.10. Laen ja intressid (2)
5.11. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.12. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

6. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
6.1. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
6.2. Ringjoon. Ringjoone pikkus
Tasuta tutvumiseks!
6.3. Ringjoone pikkuse arvutamine (1)
6.4. Ringjoone pikkuse arvutamine (2)
6.5. Ringi pindala (1)
6.6. Ringi pindala (2)
6.7. Ringi pindala (3)
6.8. Ringi osad. Sektordiagramm (1)
6.9. Ringi osad. Sektordiagramm (2)
6.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
6.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

7. Geomeetrilisi konstruktsioone

Järg
Peatükk
7.1. Peegeldus sirgest
7.2. Kujundi peegeldamine sirgest 
7.3. Telgsümmeetria
7.4. Peegeldus punktist. Tsentraal­sümmeetria
7.5. Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge
7.6. Antud sirgele ristsirge joonestamine
7.7. Nurga poolitamine

8. Geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurkade joonestamine

Järg
Peatükk
8.1. Kolmnurk ja selle elemendid (1)
8.2. Kolmnurk ja selle elemendid (2)
8.3. Kolmnurga nurkade summa
8.4. Kolmnurkade võrdsus
8.5. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (1)
8.6. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (2)
8.7. Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
8.8. Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi

9. Kolmnurkade liigitamine. Kolmnurga pindala

Järg
Peatükk
9.1. Kolmnurkade liigitamine (1)
9.2. Kolmnurkade liigitamine (2)
9.3. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (1)
9.4. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (2)
9.5. Kolmnurga alus ja kõrgus
9.6. Kolmnurga pindala (1)
9.7. Kolmnurga pindala (2)
9.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
9.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

10. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
10.1. Negatiivsed arvud (1)
10.2. Negatiivsed arvud (2)
10.3. Arvtelg
10.4. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (1)
10.5. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (2)
10.6. Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud
10.7. Positiivsete ratsionaalarvude võrdlemine
10.8. Ratsionaal­arvude võrdlemine (1)
10.9. Ratsionaal­arvude võrdlemine (2)

11. Tehted täisarvudega

Järg
Peatükk
11.1. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
11.2. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
11.3. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
11.4. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
11.5. Kahe täisarvu liitmine ja lahutamine
11.6. Liitmise seadused. Mitme arvu summa  (1)
11.7. Liitmise seadused. Mitme arvu summa (2)
11.8. Täisarvude korrutamine ja jagamine  (1)
11.9. Täisarvude korrutamine ja jagamine  (2)
11.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
11.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

12. Koordinaattasand

Järg
Peatükk
12.1. Punkti asukoht tasandil (1)
12.2. Punkti asukoht tasandil (2)
12.3. Ühtlase liikumise graafik (1)
12.4. Ühtlase liikumise graafik (2)
12.5. Koordinaat­tasand (1)
12.6. Koordinaat­tasand (2)
12.7. Graafiku joonestamine koordinaattasandil (1)
12.8. Graafiku joonestamine koordinaattasandil (2)
12.9. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
12.10. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

13. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
13.1. Kordamine. Harilike murdude omadused. Liitmine ja lahutamine
13.2. Kordamine. Murdude teisendusi. Harilike murdude korrutamine ja jagamine
13.3. Kordamine. Protsendid
13.4. Kordamine. Ringjoon ja ring
13.5. Kordamine. Kolmnurk
13.6. Kordamine. Positiivsed ja negatiivsed arvud
13.7. Kordamine. Koordinaattasand ja graafikud

14. Lisad

Järg
Peatükk
14.1. Hea teada!
Tasuta tutvumiseks!
14.2. Mõisted
14.3. Impressum
Palun oota