Matemaatika 6. klassile

Õpiku autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Harilikud murrud. Murdude teisendamine

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?
1.2. Harilikud murrud
1.3. Harilikud murrud. Liigmurru teisendamine segaarvuks
1.4. Harilikud murrud. Segaarvu teisendamine liigmurruks
1.5. Harilikud murrud arvkiirel
1.6. Murru põhiomadus
1.7. Murru taandamine (1)
1.8. Murru taandamine (2)
1.9. Murdude teisendamine ühenimeliseks (1)
1.10. Murdude teisendamine ühenimeliseks (2)
1.11. Murdude teisendamine ühenimeliseks (3)
1.12. Murdude võrdlemine (1)
1.13. Murdude võrdlemine (2)
1.14. Kordamine

2. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Ühenimeliste murdude liitmine
2.2. Erinimeliste murdude liitmine (1)
2.3. Erinimeliste murdude liitmine (2)
2.4. Segaarvude liitmine (1)
2.5. Segaarvude liitmine (2)
2.6. Mitmesuguseid ülesandeid
2.7. Ühenimeliste murdude lahutamine
2.8. Erinimeliste murdude lahutamine
2.9. Täisarvust murru lahutamine
2.10. Segaarvude lahutamine
2.11. Keerulisemad olukorrad liitmisel ja lahutamisel 
2.12. Harilike murdude liitmine ja lahutamine
2.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

3. Murdude teisendamine. Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks (1)
3.2. Harilike murdude teisendamine kümnend­murdudeks (2)
3.3. Lõpmatud kümnendmurrud (1)
3.4. Lõpmatud kümnendmurrud (2)
3.5. Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga (1)
3.6. Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga (2)
3.7. Harilike murdude korrutamine (1)
3.8. Harilike murdude korrutamine (2)
3.9. Harilike murdude korrutamine (3)
3.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
3.12. Osa leidmine arvust (1)
3.13. Osa leidmine arvust (2)
3.14. Pöördarvud
3.15. Murru jagamine naturaalarvuga
3.16. Naturaalarvu jagamine murruga, mille lugeja on 1
3.17. Murru jagamine naturaalarvuga. Naturaalarvu jagamine murruga, mille lugeja on 1
3.18. Hariliku murru jagamine hariliku murruga (1)
3.19. Hariliku murru jagamine hariliku murruga (2)
3.20. Mitmesuguseid ülesandeid

4. Protsendid

Järg
Peatükk
4.1. Tutvume protsentidega
4.2. Protsendid ja murrud
4.3. Protsendi leidmine arvust (1)
4.4. Protsendi leidmine arvust (2)
4.5. Protsentülesannete lahendamine
4.6. Protsentide arvutamine taskuarvutil ja peast (1)
4.7. Protsentide arvutamine taskuarvutil ja peast (2)
4.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.10. Laen ja intressid

5. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
5.1. Ringjoon. Ringjoone pikkus
Tasuta tutvumiseks!
5.2. Ringjoone pikkuse arvutamine
5.3. Ringi pindala (1)
5.4. Ringi pindala (2)
5.5. Ringi pindala (3)
5.6. Ringi osad. Sektordiagramm (1)
5.7. Ringi osad. Sektordiagramm (2)
5.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

6. Geomeetrilisi konstruktsioone

Järg
Peatükk
6.1. Peegeldus sirgest
6.2. Peegeldus sirgest. Telgsümmeetria 
6.3. Peegeldus punktist. Tsentraal­sümmeetria
6.4. Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge
6.5. Antud sirgele ristsirge joonestamine
6.6. Nurga poolitamine

7. Kolmnurk

Järg
Peatükk
7.1. Kolmnurk ja selle elemendid (1)
7.2. Kolmnurk ja selle elemendid (2)
7.3. Kolmnurga nurkade summa
7.4. Kolmnurkade võrdsus
7.5. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (1)
7.6. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (2)
7.7. Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
7.8. Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi
7.9. Kolmnurkade liigitamine (1)
7.10. Kolmnurkade liigitamine (2)
7.11. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (1)
7.12. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (2)
7.13. Kolmnurga alus ja kõrgus
7.14. Kolmnurga pindala (1)
7.15. Kolmnurga pindala (2)
7.16. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.17. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

8. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
8.1. Negatiivsed arvud (1)
8.2. Negatiivsed arvud (2)
8.3. Arvtelg
8.4. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (1)
8.5. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (2)
8.6. Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud
8.7. Positiivsete ratsionaalarvude võrdlemine
8.8. Ratsionaal­arvude võrdlemine (1)
8.9. Ratsionaal­arvude võrdlemine (2)

9. Tehted täisarvudega

Järg
Peatükk
9.1. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
9.2. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
9.3. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
9.4. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
9.5. Kahe täisarvu liitmine ja lahutamine
9.6. Liitmise seadused. Mitme arvu summa  (1)
9.7. Liitmise seadused. Mitme arvu summa (2)
9.8. Täisarvude korrutamine ja jagamine  (1)
9.9. Täisarvude korrutamine ja jagamine  (2)
9.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
9.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

10. Koordinaattasand

Järg
Peatükk
10.1. Punkti asukoht tasandil (1)
10.2. Punkti asukoht tasandil (2)
10.3. Ühtlase liikumise graafik (1)
10.4. Ühtlase liikumise graafik (2)
10.5. Koordinaat­tasand (1)
10.6. Koordinaat­tasand (2)
10.7. Graafiku joonestamine koordinaattasandil (1)
10.8. Graafiku joonestamine koordinaattasandil (2)
10.9. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
10.10. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

11. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
11.1. Harilike murdude omadused. Liitmine ja lahutamine
11.2. Murdude teisendusi. Harilike murdude korrutamine ja jagamine
11.3. Protsendid
11.4. Ringjoon ja ring
11.5. Kolmnurk
11.6. Positiivsed ja negatiivsed arvud
11.7. Koordinaattasand ja graafikud

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
12.2. Impressum
või loo konto
Palun oota