Õppekomplekt (Matem 11. kitsas)

MATEMAATIKA 11. klassile. Kitsas kursus

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Väljaandja
Koolibri

1. Kombinatoorika

Järg
Peatükk
1.1. Liitmis- ja korrutamis­lause kombinatoorikas
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Permutatsioonid
1.3. Kombinatsioonid

2. Tõenäosus

Järg
Peatükk
2.1. Juhuslik, kindel ja võimatu sündmus
2.2. Sündmuse klassikaline tõenäosus
2.3. Sündmuste korrutis ja summa
2.4. Tõenäosuste liitmise lause välistavate sündmuste korral
2.5. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused
2.6. Geomeetriline tõenäosus
2.7. Statistiline tõenäosus

3. Matemaatilise statistika elemente

Järg
Peatükk
3.1. Statistiline andmestik
3.2. Aritmeetiline keskmine, mediaan, mood
3.3. Hajuvuse karakteristikud
3.4. Üld­kogum ja valim
3.5. Mitte­arvulised tunnused
3.6. Juhuslik suurus
3.7. Juhusliku suuruse karakteristikud
3.8. Ühtlane jaotus
3.9. Normaal­jaotus
3.10. Enese­kontrolliks

4. Funktsioonid. Kordamine

Järg
Peatükk
4.1. Võrdeline ja pöörd­võrdeline sõltuvus
4.2. Lineaar­funktsioon
4.3. Ruut­funktsioon

5. Funktsiooni mõiste

Järg
Peatükk
5.1. Funktsiooni mõiste. Määramis­piirkond ja muutumis­piirkond
5.2. Funktsiooni esitus­viisid

6. Funktsiooni uurimine

Järg
Peatükk
6.1. Funktsiooni null­kohad. Funktsiooni positiivsus­piirkond ja negatiivsus­piirkond
6.2. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum­kohad
6.3. Funktsiooni uurimise skeem

7. Astme­funktsioonid

Järg
Peatükk
7.1. Astme­funktsioonid

8. Paaris­funktsioon. Paaritu funktsioon

Järg
Peatükk
8.1. Paaris­funktsioon. Paaritu funktsioon

9. Pöörd­funktsioon

Järg
Peatükk
9.1. Pöörd­funktsioon

10. Eksponent­funktsioon

Järg
Peatükk
10.1. Reaal­arvulise astendajaga aste
10.2. Liit­protsendiline kasvamine ja kahanemine
10.3. Eksponent­funktsioon
10.4. Eksponent­funktsioon y = ex
10.5. Eksponent­võrrand

11. Logaritm­funktsioon

Järg
Peatükk
11.1. Arvu logaritm
11.2. Avaldise logaritmimine ja potentseerimine
11.3. Logaritm­funktsioon
11.4. Logaritm­võrrand

12. Trigonomeetrilised funktsioonid

Järg
Peatükk
12.1. Siinus­funktsioon
12.2. Koosinus­funktsioon
12.3. Tangens­funktsioon
12.4. Sümbol arcsin m
12.5. Sümbol arccos m
12.6. Sümbol arctan m
12.7. Trigonomeetriline võrrand
12.8. Võrrandi sin x = m lahendamine
12.9. Võrrandi cos x = m lahendamine
12.10. Võrrandi tan x = m lahendamine
12.11. Enese­kontrolliks

13. Arv­jadad

Järg
Peatükk
13.1. Arvjada mõiste
13.2. Aritmeetiline jada ja selle üldliige
13.3. Aritmeetilise jada n esimese liikme summa
13.4. Geomeetriline jada ja selle üld­liige
13.5. Geomeetrilise jada n esimese liikme summa

14. Funktsiooni piir­väärtus ja tuletis

Järg
Peatükk
14.1. Funktsiooni piir­väärtus
14.2. Mõningaid erilisi piir­väärtuseid
14.3. Funktsiooni muut
14.4. Hetk­kiirus
14.5. Funktsiooni graafiku puutuja
14.6. Funktsiooni tuletis
14.7. Funktsioonide summa tuletis
14.8. Funktsioonide korrutise ja vahe tuletis
14.9. Funktsioonide jagatise tuletis
14.10. Astme­funktsiooni tuletis
14.11. Logaritm­funktsiooni y = ln x tuletis
14.12. Eksponent­funktsiooni y = ex tuletis

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Mõisted
Palun oota