Õppekomplekt (Matem 10. kitsas)

1. Hulgad ja tehted nendega

Järg
Peatükk
1.1. Hulga mõiste
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Hulkade ühend
1.3. Hulkade ühisosa
1.4. Osahulk
1.5. Venni diagramm

2. Naturaal-, täis- ja ratsionaal­arvud

Järg
Peatükk
2.1. Naturaal- ja täis­arvud
2.2. Ratsionaal­arvud ja kümnend­murrud

3. Irratsionaal- ja reaalarvud. Tehted nendega

Järg
Peatükk
3.1. Reaal­arvu mõiste
3.2. Tehted reaal­arvudega
3.3. Protsendid
3.4. Reaal­arvu absoluut­väärtus

4. Astmed ja juured

Järg
Peatükk
4.1. Täis­arvulise astendajaga aste
4.2. Arvu standard­kuju
4.3. Ruut­juur
4.4. Arvu n-es juur
4.5. Juurte omadusi
4.6. Juurte koondamine
4.7. Murruline astendaja
4.8. Tehted astmete ja juurtega

5. Irratsionaal­avaldised

Järg
Peatükk
5.1. Kordamine. Ratsionaal­avaldised
5.2. Juuri sisaldavad üks- ja hulk­liikmed
5.3. Irratsionaal­avaldiste tegurdamine
5.4. Irratsionaal­avaldiste lihtsustamine

6. Võrrandid ja võrrandi­süsteemid

Järg
Peatükk
6.1. Võrdus, samasus, võrrand
6.2. Lineaar­võrrandid ja ruut­võrrandid
6.3. Võrrandite sama­väärsus
6.4. Võrrandi­süsteemid
6.5. Murd­võrrandid
6.6. Murd­võrrandite koostamine

7. Võrratused

Järg
Peatükk
7.1. Arv­võrratuste omadused. Võrratuste sama­väärsus
7.2. Ühe muutujaga lineaar­võrratused
7.3. Ühe muutujaga lineaar­võrratuse­süsteemid
7.4. Ruut­võrratused
7.5. Enese­kontrolliks

8. Trigonomeetria I

Järg
Peatükk
8.1. Trigonomeetria. Nurga mõõtmine
8.2. Terav­nurga siinus, koosinus ja tangens
8.3. Nurkade 30°, 45° ja 60° siinus, koosinus ja tangens
8.4. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine
8.5. Täis­nurkse kolm­nurga lahendamine
8.6. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed
8.7. Enese­kontrolliks

9. Trigonomeetria II

Järg
Peatükk
9.1. Positiivsed ja negatiivsed nurgad
9.2. Nurkade liigitamine
9.3. Suvalise nurga siinus, koosinus ja tangens
9.4. Trigonomeetriliste funktsioonide valemeid
9.5. Mõningate nurkade trigonomeetriliste funktsioonide väärtused
9.6. Taandamis­valemid
9.7. Nurga radiaan­mõõt
9.8. Funktsioon y = sin x
9.9. Funktsioon y = cos x
9.10. Funktsioon y = tan x
9.11. Ring­joone kaare pikkus
9.12. Sektori pindala
9.13. Rööp­küliku ja kolm­nurga pindala
9.14. Siinus­teoreem
9.15. Koosinus­teoreem
9.16. Kolm­nurga lahendamine
9.17. Enese­kontrolliks

10. Vektor tasandil

Järg
Peatükk
10.1. Kordamine
10.2. Lõigu kesk­punkt
10.3. Lõigu pikkus
10.4. Vektor
10.5. Vektorite liitmine
10.6. Vektorite lahutamine
10.7. Vektori korrutamine arvuga
10.8. Vektori koordinaadid
10.9. Koordinaatidega antud vektorite võrdsus ja lineaar­tehted
10.10. Ots­punktidega määratud vektori koordinaadid
10.11. Vektorite skalaar­korrutis
10.12. Järeldusi skalaar­korrutise definitsioonist
10.13. Vektorite skalaar­korrutise omadusi
10.14. Skalaar­korrutise leidmine vektorite koordinaatide kaudu
10.15. Vektorite skalaar­korrutise rakendusi
10.16. Enese­kontrolliks

11. Joone võrrand

Järg
Peatükk
11.1. Kahe punktiga määratud sirge
11.2. Sirge sihi­vektor ja tõus
11.3. Tõusu ja punktiga ning tõusu ja alg­ordinaadiga määratud sirged
11.4. Sirge üld­võrrand
11.5. Kahe sirge ühtimine ja paralleelsus
11.6. Sirgete lõikumine
11.7. Ring­joone võrrand
11.8. Joone võrrand
11.9. Enese­kontrolliks

12. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
12.1. Arvu­hulgad
12.2. Avaldised
12.3. Võrrandid, võrrandi­süsteemid ja võrratused
12.4. Vektor tasandil
12.5. Kolm­nurga lahendamine, ring­joone kaare pikkus ja sektori pindala
12.6. Trigonomeetria
12.7. Joone võrrand

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Mõisted
Palun oota